Geen gemeenteraad wegens te weinig agendapunten

De gemeenteraad van volgende week dinsdag zal niet plaatsvinden “wegens een te beperkt aantal punten op de gemeenteraad”.

Als je weet dat elke gemeenteraad +/- 150 euro/raadslid kost, moet er inderdaad niet vergaderd worden om te vergaderen en de zitpenning op te strijken.
Ook in de vorige legislatuur werd af en toe in dat geval een gemeenteraad geskipt.

Toch klaagt het Vlaams Belang het wegvallen van deze gemeenteraad aan. Fractieleider Jos van Dongen richt zich met onderstaande mail naar de voorzitter van de gemeenteraad, met alle fractieleiders in CC.
Hij dringt aan op een open debat over de kerntaken van de gemeente, iets waar de meerderheid zich eerder positief over had uitgelaten maar geen verdere stappen voor had gezet.

De volledige mail vindt u hieronder:

Beste Tania,

Op 7 februari ontvingen de gemeenteraadsleden een bericht met de melding ‘Wegens een te beperkt aantal punten op de agenda van de gemeenteraad, werd beslist de gemeenteraadszitting van 18 februari 2014 niet te laten doorgaan’. Als Zoerselse Vlaams Belangafdeling staan ook wij met beide voeten op de grond. Ook wij zijn van mening dat elke mogelijkheid tot besparing ten volle moet worden benut en dat overbodige vergaderingen best worden vermeden. Om die reden hebben wij in het verleden nooit opmerkingen gemaakt wanneer er gemeenteraden werden afgeblazen wegens gebrek aan agendapunten. Dit zelfs indien daardoor, zoals dit de voorbije jaren meermaals het geval was, het minimum aantal vergaderingen van 10 per jaar (dit is het aantal dat wordt voorgeschreven in het gemeentedecreet) niet werd gehaald. De regelgeving moet hier immers wijken voor het gezond verstand.

Tijdens de gemeenteraad van 17 december 2013 verklaarde de burgemeester als inleiding op de agendapunten A2 t.e.m. A6 (artikels die handelen over de goedkeuringen van belastingen, retributies, dotaties, meerjarenplan en budget 2014) onder andere ‘Het uitschrijven van het meerjarenplan (MJP) was een hele uitdaging en we hebben daarvoor het hele jaar 2013 meer dan nodig gehad. Het traject dat we voorzien hadden is door de externe begeleider die ons bij de aanvang heeft begeleid uitzonderlijk genoemd omdat hij nog nooit eerder en nergens anders gezien had dat zo’n brede inspraakmogelijkheden werden gegeven aan alle actoren in de gemeente’. Met de raadsleden van ocmw&gemeente zijn er drie sessies geweest. Eerst in april, vervolgens in mei en een derde keer in november’.

Inspraakmogelijkheden? Als de toestand niet zo schrijnend was zou men met deze verklaring kunnen lachen. Hoe is inspraak mogelijk wanneer het debat dat aan de basis moet liggen van alle beslissingen steevast en ondanks herhaaldelijk aandringen uit de weg wordt gegaan. Wanneer er moet worden beslist over belastingen en besparingen zou men toch ten minste verwachten dat er in de eerste plaats een debat wordt gevoerd over de kerntaken van de gemeente. Welke taken moeten er absoluut door de gemeente worden uitgevoerd, welke taken kunnen er eventueel worden uitbesteed, welke taken kunnen worden afgebouwd en welke taken zouden er moeten bijkomen. Pas daarna kan er met kennis en visie worden beslist over belastingen, retributies en besparingen.

In dezelfde inleiding verklaarde de burgemeester ‘De verschillende afdelingen van het bestuur hebben gewerkt aan kerntakennota’s en die zijn aangewend in de laatste rechte lijn om tot een sluitend plan te kunnen komen. Het kerntakendebat is dus met administratie en bestuur voorlopig beperkt intern gevoerd maar het zal blijvend gevoerd moeten worden de hele bestuursperiode door’.

Toen de fractieleider van sp.a Zoersel opmerkte dat dit debat openbaar zou moeten worden gevoerd, in de gemeenteraad, antwoordde de burgemeester ‘Het zou inderdaad interessant zijn om het kerntakendebat te voeren met de gemeenteraad.’!

In januari 2014 geen kerntakendebat. In februari 2014 geen gemeenteraad wegens ‘onvoldoende agendapunten’. Dit is totaal onbegrijpelijk. Indien men echt ‘inspraak’ hoog in het vaandel draagt zou dit immers de gelegenheid zijn om
– een debat te voeren over de kerntaken van de gemeente
– een debat te voeren over de ophaling van het huisvuil volgens het diftar-systeem (zonder enige inspraak van de gemeenteraad heeft het schepencollege op 18 november 2013 met IGEAN een principe-akkoord afgesloten tot aankoop van containers voor ophaling huisvuil in 2015)
– een debat te voeren over de afbraak van ‘De Wijnstok’ (deze laagbouw, die aansluit aan het gemeentehuis, werd door de gemeente verworven na vertrek van de kloosterzusters. Geruchten doen de ronde dat de beslissing tot afbraak van dit gebouw reeds zou genomen zijn door het schepencollege)
– een debat te voeren over de toekomst van ‘Het Lindepaviljoen’ (op de agenda van de culturele raad van 11 februari staat ‘Lindepaviljoen: toekomstperspectieven’. Na kennisname van de bevindingen van de culturele raad zou een debat hierover tijdens de gemeenteraad van 18 februari zeker op zijn plaats geweest zijn)
– een debat te voeren over de aankoop door IGEAN (op vraag van de gemeente Zoersel) van bosgrond te Halle-Zoersel met het oog op de realisatie van een gemeentelijk woonproject tegen de prijs van 5.817.000 euro. Het ontwerp van de verkoopovereenkomst werd door het schepencollege goedgekeurd op 13 januari 2014
– een debat te voeren over het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals dit reeds herhaaldelijk werd gevraagd door de raadsleden van de oppositiepartijen

Stof genoeg dus om ideeën uit te wisselen om daarna met kennis van zaken beslissingen te kunnen nemen. De bestuursmeerderheid heeft hier echter een andere visie op ‘te weinig punten op de agenda’. Deze keer hebben de leden van deze meerderheid zeker gelijk, er staan inderdaad te weinig punten op de agenda. Eens te meer een gemiste kans.

Jos van Dongen
gemeenteraadslid,
fractieleider
Vlaams Belang Zoersel

(10 februari 2014)

Meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd, meerderheid tegen minderheid

Op de gemeenteraad staat de bespreking van de meerjarenplanning 2014-2019 en de vaststelling van de gemeentebelasting en retributies geagendeerd.

Burgemeester Verstreken en schepen voor financiën Sebreghts leggen gedurende meer dan een half uur klemtonen in de nota en beklemtonen dat het niet evident is om het plaatje te laten kloppen met de stijgende verantwoordelijkheden van de gemeente en enkele financiële tegenvallers. Toch blijven op enkele kleine indexaties na de belastingen en retributies op hetzelfde niveau.

Na de toelichting neemt Stan Bartholomeeusen (Open VLD) als eerste het woord. “Deze meerjarenplanning smaakt zoet en bitter”, volgens Bartholomeeusen. “Enerzijds wordt de analyse van Open VLD eindelijk gevolgd dat de gemeentelijke financiën er slecht voorstaan, de gemeente best terugplooit op haar kerntaken en beter investeert in kleine dan in megalomane projecten. Anderzijds blijft de schuldgraad van de gemeente hoog (25 miljoen euro) en valt hier geen dalende trend vast te stellen, terwijl de gemeente een stuk van haar patrimonium verkoopt (o.a. oude OCMW-gebouwen in Zoersel) en hiervoor 5 miljoen euro inschat aan inkomsten. Verder worden heel wat projecten opgesomd waar geen uitgaven tegenover staan, bv. een nieuwe bestemming voor de lindeboom, de feestzaal in Bethaniën, recreatieve sportmogelijkheden, inrichting gebouwen Galilea en De Rank op de site Bethaniën. Je zou dus vermoeden dat de schuldgraad zou dalen, maar dat is niet zo.”

Schepen Sebreghts gaat niet in op de concrete punten van de Open VLD’er en wijst erop dat er in het verleden goed bestuurd is en dat het de intentie is van de meerderheid om de financiële toestand van de gemeente gezond te houden. De schepen maakt er zich in ons ogen net iets te gemakkelijk vanaf door te stellen dat Open VLD hiervan niet te overtuigen valt en dat hij hier dus niet dieper op in hoeft te gaan.

Katrien Schryvers zegt dat de herbestemming van de feestzaal en de gebouwen op de site Bethaniën deel uitmaakt van de verwerving van de site Bethaniën en dat het bestuur hier niet onderuit kan, ook al behoren in het huidige financieel kader deze herbestemmingen niet tot de kerntaken van de gemeente. Ze gaat ervan uit dat via een PPS-formule de kosten voor de gemeente beperkt zullen blijven of zelfs zullen uitblijven. Volgens Schryvers voldoet het Lindepaviljoen niet meer aan de noden van actuele musea. Ze wil in deze legislatuur onderzoeken of het Lindepaviljoen op termijn moet blijven bestaan of de lindeboom niet beter bij De Bijl geïntegreerd kan worden. Hiervoor is nog geen budget voorzien, laat staan dat hiervoor al een duidelijke visie bestaat.

Marc Somers (sp.a) en Jos van Dongen (Vlaams Belang) hekelen dat de gemeente zegt dat ze moet terugplooien op haar kerntaken en dat de meerderheid reeds verschillende keren heeft aangegeven dat hierover een debat gevoerd zal worden. Dat debat heeft echter nog steeds niet plaatsgevonden binnen de gemeenteraad, toch agendeert de gemeente een meerjarenplan waarin bv. de antennes worden afgeschaft. Schepen Sebreghts zegt dat het inderdaad goed zou zijn om dit debat open te trekken. Gezien de goedkeuring van het meerjarenplan en de daarin reeds gemaakte keuzes zijn dit echter vijgen na Pasen.

Marc de Cordt (Groen) vraagt waarom er geen budget voorzien is voor PPS Halle (met o.a. de herinrichting van de schoolomgeving Halle n.a.v. de integratie van beide scholen). Volgens burgemeester Verstreken zal, in hoofdzaak door samenwerking met de privé, de herinrichting voor de gemeente budgetneutraal kunnen gebeuren. Stan Bartholomeeusen kapittelt deze visie door te stellen dat bv. de vervanging van de parochiezaal van Halle onmogelijk volledig gedragen kan worden vanuit privémiddelen. “Onwaarschijnlijk dat het bestuur ervan uitgaat dat dit allemaal gratis kan,” besluit Bartholomeeusen.

Het meerjarenplan wordt goedgekeurd meerderheid tegen oppositie.

(17 december 2013)

Een volledig seizoen zonder spelregels

Jos Van Dongen (Vlaams Belang) hekelt het feit dat er nog steeds geen huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd voorgelegd aan de raad, waarin o.a. bepaald wordt welke taken de gemeenteraad heeft, hoe de raad dient te verlopen en welke taken het college voor haar rekening kan nemen. Normaal gezien gebeurt dit bij de start van de legislatuur.

Ondertussen heeft het college reeds verschillende beslissingen genomen die niet met volle zekerheid zonder inspraak van de gemeenteraad genomen kunnen worden volgens Van Dongen. Verder blijft de aanlevering van de verslagen van het college een serieuze achterstand vertonen. De laatste 8 collegeverslagen zijn nog steeds niet aan de oppositie bezorgd.

Van Dongen zegt dat hierdoor de oppositie gepasseerd wordt en monddood wordt gemaakt.

(17 december 2013)

De vervuiler betaalt … het minst

Zoersel kocht in 2012 nieuwe containers van 40 l en 120 l met chip aan voor de ophaling van gft-afval aan huis. Tijdens een proefproject werden de containers bij het ledigen geregistreerd en gewogen. Zo kreeg de gemeente een overzicht van de aanbiedingsfrequentie en de hoeveelheden.

Bij de bespreking van de retributies voor de selectieve inzameling en verwerking van gft met diftar etaleert Jos van Dongen (Vlaams Belang) zich als rekenwonder in de oppositie.

Tijdens zijn uitvoerige betoog becijfert Van Dongen dat niet de vervuiler betaalt op basis van de hoeveelheid afval, maar wel op basis van de grootte van de gft-bak, of die nu gebruikt wordt of niet. Zo wordt het gebruiksrecht van een 40 liter-bak vastgelegd op 5 euro per jaar tegenover 20 euro voor een 120 liter-bak. In een zee aan cijfers komt hij tot de conclusie dat de Zoerselaar voortaan een stuk meer zal betalen voor zijn groenafval, meer ook dan in andere gemeenten.

Bevoegd schepen Koen Paredaens (N-VA) geeft aan dat Zoersel mensen zoveel mogelijk wil stimuleren om te composteren of kippen te houden. Het verschil in prijs tussen de bakken is volgens Paredaens te motiveren omdat niet iedereen kan composteren. Bewoners van appartementen zijn aangewezen op een, meestal kleine, gft-bak en vandaar het gunsttarief voor kleine bakken.

Schepen Sebreghts (CD&V) motiveert de beslissing vanuit de wetenschap dat elke gft-bak de gemeente per jaar 15 euro kost, ongeacht de grootte. Door een duurdere prijs te hanteren voor grotere bakken wil het bestuur de burgers met een grote tuin sensibiliseren om goed te overwegen of een gft-bak wel opportuun is.

Finaal brengt deze nieuwe berekeningswijze de gemeente een stuk meer inkomsten op en dus verwijt de oppositie, met uitzondering van Groen, de meerderheid de belastingen te verhogen onder het mom ‘de vervuiler betaalt’. De oppositiepartijen stellen voor de prijs voor het hebben van een gft-bak verlaagd wordt en de prijs per kilo desnoods lichtjes opgetrokken wordt.

Het amendement van Open VLD om de prijs voor een kleine bak terug te brengen naar 4 euro en een grote naar 12 euro wordt weggestemd, meerderheid tegen oppositie.

(17 september 2013)

Vlaams Belang vraagt de erkenning van “Sint-Antonius-Zoersel”

VB-voorzitter Walter Vochten formuleert een opmerkelijke vraag naar aanleiding van de bespreking van de beleidsintenties. Vochten leidt zijn lange tussenkomst in met de boodschap dat hij beseft dat zijn tussenkomst hoofdzakelijk sentimenteel geïnspireerd is.

Vochten pleit voor de erkenning van de deelgemeente “2980 Sint-Antonius-Zoersel”, net zoals ook “2980 Zoersel” en “2980 Halle-Zoersel” bestaan.

De vraag op zich is niet zo opmerkelijk, wel dat het VB zijn spreektijd aan dit soort futiliteiten besteedt terwijl de bespreking van de beleidsintenties voor een legislatuur slechts één keer gebeurt gedurende zes jaar. Een gemiste kans.

(21 mei 2013)

De kracht van verandering?

De meerderheidspartijen van de nieuwe ploeg hebben ook in de vorige legislatuur samen bestuurd. Het uitwerken van een beleidsnota die verder bouwt op het reeds uitgezette beleid, waar zowel N-VA als CD&V 100% achter kunnen staan, zou dan ook geen probleem mogen zijn.

Toch verraadt de lange periode die nodig was om tot de beleidsintenties te komen dat er meer aan de hand was.

N-VA is immers naar de kiezer getrokken met de boodschap ‘De kracht van verandering’. Deze verandering moest dan ook duidelijk te zien zijn in de tekst, zonder het verleden te ontkennen. Geen sinecure.

Bovendien is de verschuiving van het zwaartepunt binnen de meerderheid van CD&V naar N-VA lange tijd problematisch geweest. Enerzijds omdat N-VA te weinig ervaren politiek personeel in huis had dat kon optornen tegen de decennialange wezenlijke bestuurservaring van CD&V. Anderzijds omdat CD&V moeilijkheden ondervond om de nieuwe rol waar te nemen als eerste violist i.p.v. als dirigent van het orkest.

Het resultaat van maandenlange besprekingen is een vage tekst die veel vragen onbeantwoord laat. In elk geval leest de tekst niet als een ambitie om veel te veranderen of te verbeteren.

Jos van Dongen van het VB geeft terecht aan dat de beknopte toelichting van de intenties door de burgemeester meer details bevatte dan de nota zelf, bv. over het afbreken van het Zonneputteke nadat de nieuwe bibliotheek gerealiseerd is waarover niets te lezen is in de tekst.

Ook Marc de Cordt van Groen herkent zeer veel punten die een verderzetting zijn van het vorige bestuur en mist de kracht van verandering.

(21 mei 2013)

Gouverneur geeft Vlaams Belang gelijk

Op de gemeenteraad van januari hekelde fractieleider Jos van Dongen (VB) het uitblijven van de notulen van het schepencollege. Van Dongen dreigde ermee klacht in te dienen bij de gouverneur als tegen eind maart de achterstand in de verslaggeving niet weggewerkt zou zijn.

Omdat er nog steeds een grote achterstand blijft op dit vlak, stuurde raadslid Van Dongen effectief een klacht richting gouverneur Cathy Berx.

Deze geeft de VB’er gelijk in zijn argumentatie en roept artikel 51 van het Gemeentedecreet in om deze te staven. De goedgekeurde notulen moeten uiterlijk op dezelfde dag van de vergadering van het college, die volgt op de vergadering waarop de notulen werden goedgekeurd, verstuurd worden naar de gemeenteraadsleden.

De gouverneur heeft de gemeente Zoersel hierop aangesproken. De gemeente belooft nu tegen begin juli de achterstand weg te werken.

foto van Tom Sleeuwaert.

(3 mei 2013)

Vlaams Belang trekt rechtsgeldigheid gemeenteraadszitting in twijfel

Nog voor burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) de gemeenteraad opent, neemt fractieleider Jos van Dongen (Vlaams Belang) het woord.

Van Dongen trekt de rechtsgeldigheid van de gemeenteraad in twijfel omdat de burgemeester na het ontslag van de voorzitter van de gemeenteraad de raad wil voorzitten tot een nieuwe voorzitter wordt verkozen.
Hij uit ook bezwaar tegen het feit dat Verstreken de agenda heeft verstuurd.

Volgens Van Dongen moet het oudst zetelende raadslid (lees: Walter Vochten van het Vlaams Belang) de raad openen.

Verstreken antwoordt dat ze hierover advies heeft ingewonnen bij de VVSG. Deze verleende een positief advies zodat Verstreken de raad mag openen.

Toch liet ze de mogelijkheid open dat Walter Vochten alsnog de raad zou openen, indien de raad het hiermee eens was. Noch het VB, noch de andere raadsleden gingen hierop in.

(19 maart 2013)

Vlaams Belang krijgt stemmen uit de meerderheid

Tijdens het stemmen van sommige mandaten als gemeentelijke vertegenwoordiger kreeg Walter Vochten (Vlaams Belang) niet één van de vele mandaten waar hij zich kandidaat voor had gesteld. ‘Traditiegetrouw’ kunnen we zeggen.

Walter Vochten was de enige aanwezige Vlaams Belanger die een stem kon uitbrengen. Toch kreeg hij soms 2, 3 en zelfs 4 stemmen voor sommige mandaten achter zijn naam. Iets wat verschillende raadsleden én aanwezigen in het publiek duidelijk opviel.

De ogen van de raadsleden en het publiek keken gezamenlijk één richting uit.
Misschien zijn er raadsleden die in het verleden bij het kiezen van een partij enkel naar de kleuren hebben gekeken en niet naar de naam …

(met dank aan Luc Vandenplas voor de berichtgeving)

(22 februari 2013)

Binnenkort Vlaams Belanger voorzitter Zoerselse gemeenteraad?

Tom Valgaeren, voorzitter van de gemeenteraad, was verontschuldigd op de gemeenteraad van dinsdag jl.

Noodgedwongen nam burgemeester Verstreken zijn taak over.

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat Valgaeren, die zetelt als N-VA-gemeenteraadslid, definitief afstand zal doen van zijn mandaat. In dat geval moet binnen de meerderheid een plaatsvervanger gevonden worden.

De eerstkomende gemeenteraad zal in dat geval geopend worden door het langst zetelende raadslid, nl. Walter Vochten van het Vlaams Belang.

Deze situatie komt hoogst uitzonderlijk voor. Voor zover we weten zijn er slechts twee precedenten gekend dat een Vlaams Belanger effectief (al is het maar zeer tijdelijk) een dergelijke taak uitoefent. We mogen ervan uitgaan dat in dat geval Zoersel heel wat media-aandacht naar zich toe zal trekken.

(met dank aan Luc Vandenplas voor de verslaggeving)

(22 februari 2013)