Slechts vier partijen organiseren een ‘nieuwjaarsactiviteit’ in Zoersel

DE KLASSIEKE NIEUWJAARSRECEPTIE HEEFT AFGEDAAN

Wie dit jaar wil klinken met onze lokale politici op het nieuwe jaar kan maar bij vier partijen terecht, waarvan er slechts twee kiezen voor de formule van een traditionele nieuwjaarsreceptie: op zondag 10 januari kun je in het koetshuis Hallehof terecht voor de receptie van Heerlijk Groot Zoersel en exact drie weken later vindt in de kantine van KFC Eendracht in Zoersel de nieuwjaarsreceptie van N-VA plaats.

CD&V kiest voor een wandeling in februari en ook Groen blijft weg uit de maand januari om het nieuwe jaar in te luiden.

SP.a en Vlaams Belang organiseerden de voorbije jaren hun nieuwjaarsrecepties samen met andere lokale afdelingen van hun partij omdat de opkomst binnen de eigen gemeentegrenzen tegenviel. Dit jaar doen de partijen er zelfs geen meer. Ook bij Open VLD die twee jaar geleden nog heel wat kopstukken wist te strikken in het Zonneputteke is de animositeit weg. De partij focust zich op haar lentebrunch in april.

We zitten momenteel in de helft van de legislatuur en dat is traditioneel een dieptepunt in het enthousiasme van de verkozenen en de militanten om alle registers open te trekken: de vorige verkiezingen met de bijhorende ambitie om erin te vliegen, liggen op dit moment het verst verwijderd van de verkiezingsavond waarop de kaarten werden geschud, maar ook de komende verkiezingen liggen nog zeer ver verwijderd.

(2 januari 2016)

Zoersel doet het binnen een jaar met een schepen minder

In budgettair krappe tijden krijgt elk bestuur lovende woorden als het overgaat tot logische besparingen (of ‘savings’ in managersjargon) die de burger niet raken.

Het schrappen van een schepenmandaat voor de laatste twee jaren van de bestuursperiode is zo’n logische saving en stemt de oppositieleden dan ook positief.

Even ter duiding: bij de onderhandelingen tussen N-VA en CD&V in 2012 werd beslist dat de schepenpost van Bart Sebreghts (CD&V) zou overgenomen worden in de twee laatste jaren van de legislatuur door Tania Kohlen van de N-VA. Dit om de electorale evenwichten ook te vertalen in mandaten, lees: N-VA zou onderbedeeld zijn zonder een dergelijke regeling. Deze keuze mag dan wel het resultaat zijn van het betere politiek gemarchandeer, de Zoerselaar kreeg er geen beter bestuur door. Mandaten werden gewoon verdeeld over meer koppen.

Ondertussen is er veel veranderd in de samenstelling van de N-VA-fractie in de gemeenteraad. Verschillende raadsleden hebben in de loop der jaren de raad verlaten, schepenen werden vervangen en ook Tania Kohlen heeft haar mandaat als voorzitter van de gemeenteraad ondertussen omwille van professionele besognes ingeruild voor dat van een gewoon raadslid.

Het schrappen van een schepenmandaat gedurende een jaar brengt de gemeente 53.000 euro op. Meer dan 100.000 euro savings dus voor de laatste twee jaren van de bestuursperiode.

Stan Bartholomeeussen (Open VLD) stelt zich de vraag waarom de meerderheid ook in 2016 geen schepenmandaat laat vallen. Het zou een extra besparing zijn zonder gevolgen voor de burger.

In de bespreking van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 is het de enige vraag vanuit de raad die onbeantwoord blijft vanuit de meerderheid.

Wij stellen ons vanuit DeZoerselaar de vraag of alleen budgettaire redenen aan de basis liggen van deze beslissing van de meerderheid. Heeft de N-VA binnen haar verkozenen, naast de huidige schepenen nog voldoende politiek talent in huis om een dergelijk zwaar mandaat over te nemen en heeft de partij daarom er niet zelf voor gekozen deze kelk aan zich voorbij laten gaan?

(16 december 2015)

Oppositie haalt ook slag binnen

Op de gemeenteraad staat de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Op 29 april werd reeds een ontwerp besproken tijdens een gemeenteraadscommissie waarop alle gemeenteraadsleden uitgenodigd waren.

Open VLD had reeds op de gemeenteraadscommissie heel wat opmerkingen over het huishoudelijk reglement. Omdat in de aangepaste versie onvoldoende rekening werd gehouden met zijn opmerkingen, steekt Stan Bartholomeeusen (Open VLD) van wal in een tussenkomst waarin hij grote woorden niet schuwt.

De aanpassingen en schrappingen die het college doorvoerde ten opzichte van het vorige huishoudelijk reglement uit 2007 zijn volgens hem een beknotting van het democratische debat in de gemeenteraad en de openbaarheid van bestuur.

Zo staat niet langer in het reglement dat de beslissingen van het schepencollege ook op de website van de gemeente zullen komen, tenminste voor zoverre ze niet persoonlijk gebonden zijn.

Verder hekelt Bartholomeeusen het feit dat telkens een derde van de raadsleden de krachten moet bundelen om een gemeenteraadscommissie samen te roepen. Hierdoor kan de oppositie, die met 4 partijen kleiner is dan 1/3 van de raadsleden, geen gemeenteraadscommissie samenroepen.

Er is ook 1/3 van de raad nodig om een hoofdelijke stemming (een publieke stemming per persoon) te vragen. Ook deze mogelijkheid vervalt gedurende deze legislatuur voor de te kleine oppositie.

Open VLD stelt als alternatief voor dat wanneer 1 fractieleider hiertoe oproept, dit voldoende moet zijn om een gemeenteraadscommissie of een hoofdelijke stemming te vragen.

In haar antwoord geeft burgemeester Verstreken aan dat de 1/3 bedoeld is om dit soort vragen voldoende gewicht te geven en dat 1 persoon nogal licht weegt om een dergelijke vraag te legitimeren. Verstreken trapt hierbij fijntjes op de tenen van fractieleiders die als enige afgevaardigde van hun partij in de raad zitten zoals Marc Somers (SP.a) en Marc de Cordt (Groen).

Somers stelt een alternatief voor dat wel aanvaard wordt door de meerderheid: voortaan is de vraag van een meerderheid van de fractieleiders voldoende om dit mogelijk te maken.

En er volgt nog een aanpassing aan de tekst.

300 burgers die samen een verzoek indienen om een agendapunt te bespreken op de gemeenteraad moesten in het ontwerpreglement hun vraag voorleggen aan de burgemeester. Volgens Stan Bartholomeeusen is dit niet logisch aangezien de voorzitter van de gemeenteraad de agenda samenstelt.

Opnieuw krijgt Bartholomeeusen de steun vanuit SP.a en opnieuw volgt de meerderheid de oppositie.

Knap en terecht werk vanuit de oppositie.

(24 juni 2014)

Meerderheid overtuigt met woonbeleidsplan

Op de gemeenteraad staat de gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen geagendeerd, kortweg het gemeentelijk woonbeleidsplan. Dit plan bestaat naast een omgevingsanalyse en een SWOT-analyse vooral uit strategische en operationele doelstellingen en acties.

In een uitvoerige toelichting overloopt burgemeester Verstreken (N-VA) de verschillende doelstellingen in een perfecte tandem met OCMW-voorzitter Schryvers (CD&V). Beiden maken een overtuigende indruk die ook door de oppositie wordt opgemerkt.

Vanuit alle oppositiepartijen klinkt waardering voor het lijvige document dat een duidelijke visie uitstraalt. Er volgt geen enkel fundamenteel punt van kritiek, behalve de opmerking dat het beleid zich uiteindelijk zal moeten tonen in de realisaties, maar dat geldt natuurlijk voor alle beleidsplannen.

Walter Van Hofstraeten (Open VLD) vraagt om voortaan dergelijke uitgebreide plannen ook in geprinte vorm aan elke fractie te bezorgen. Als je als meerderheid dit soort vragen als enige tussenkomst krijgt, heb je een mooi werkstuk afgeleverd in moeilijke omstandigheden aangezien de medewerker van Igean gedurende de ontwikkeling van het plan zelden beschikbaar was.

Het doet ons ook plezier te zien dat de twee meerderheidspartijen stilaan hun draai hebben gevonden en elkaar voldoende licht gunnen om te groeien.

(24 juni 2014)

Halle breidt verder uit

IGEAN dienstverlening zal in opdracht van het gemeentebestuur gronden ter grootte van 33.240 m2 aankopen gelegen aan de Driesheide, Watermolen en Pannenhuisstraat. Het bestuur wil mogelijkheden voor betaalbaar wonen creëren in het binnengebied van deze zone. De kavels zullen relatief klein gehouden worden en zullen aangeboden worden tegen betere voorwaarden dan de marktprijs.

Hierdoor komt er in de toekomst een groot woonproject bij in Halle.

Open VLD en Groen staan kritisch ten opzichte van de bodemattesten die nodig zijn voor de site Van Aerde waar vroeger ook een tankstation voor vrachtwagens aanwezig was. Burgemeester Verstreken antwoordt dat er een oriënterend bodemonderzoek is geweest en dat een beschrijvend bodemonderzoek niet nodig is. Mocht er toch nog vervuiling vastgesteld worden, dan kan nog steeds overgegaan worden tot een beschrijvend bodemonderzoek.

Groen vraagt zich af waar het buitengebied voor gebruikt zal worden. De burgemeester geeft aan dat deze beslissing enkel gaat over de aankoop van de gronden. De feitelijke invulling en de criteria zullen mogelijk middels een wedstrijd toegekend worden aan een projectontwikkelaar die moet zorgen voor een mix van betaalbaar wonen, groene zones, lage belasting van de omgeving, nieuwe vormen van wonen, enz.

Stan Bartholomeeussen (Open VLD) hekelt het feit dat vanmorgen in de digitale versie van Het Nieuwsblad reeds een uitgebreid interview staat met de burgemeester over dit project terwijl de gemeenteraad er zich nog niet over uitgesproken heeft. Burgemeester Verstreken zegt dat de journalist haar heeft gecontacteerd naar aanleiding van de agenda van de gemeenteraad. Ze heeft uitdrukkelijk gesteld dat zou toegevoegd worden ‘als de gemeenteraad het punt goedkeurt’. Wat ook is gebeurd.

(20 mei 2014)

Meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd, meerderheid tegen minderheid

Op de gemeenteraad staat de bespreking van de meerjarenplanning 2014-2019 en de vaststelling van de gemeentebelasting en retributies geagendeerd.

Burgemeester Verstreken en schepen voor financiën Sebreghts leggen gedurende meer dan een half uur klemtonen in de nota en beklemtonen dat het niet evident is om het plaatje te laten kloppen met de stijgende verantwoordelijkheden van de gemeente en enkele financiële tegenvallers. Toch blijven op enkele kleine indexaties na de belastingen en retributies op hetzelfde niveau.

Na de toelichting neemt Stan Bartholomeeusen (Open VLD) als eerste het woord. “Deze meerjarenplanning smaakt zoet en bitter”, volgens Bartholomeeusen. “Enerzijds wordt de analyse van Open VLD eindelijk gevolgd dat de gemeentelijke financiën er slecht voorstaan, de gemeente best terugplooit op haar kerntaken en beter investeert in kleine dan in megalomane projecten. Anderzijds blijft de schuldgraad van de gemeente hoog (25 miljoen euro) en valt hier geen dalende trend vast te stellen, terwijl de gemeente een stuk van haar patrimonium verkoopt (o.a. oude OCMW-gebouwen in Zoersel) en hiervoor 5 miljoen euro inschat aan inkomsten. Verder worden heel wat projecten opgesomd waar geen uitgaven tegenover staan, bv. een nieuwe bestemming voor de lindeboom, de feestzaal in Bethaniën, recreatieve sportmogelijkheden, inrichting gebouwen Galilea en De Rank op de site Bethaniën. Je zou dus vermoeden dat de schuldgraad zou dalen, maar dat is niet zo.”

Schepen Sebreghts gaat niet in op de concrete punten van de Open VLD’er en wijst erop dat er in het verleden goed bestuurd is en dat het de intentie is van de meerderheid om de financiële toestand van de gemeente gezond te houden. De schepen maakt er zich in ons ogen net iets te gemakkelijk vanaf door te stellen dat Open VLD hiervan niet te overtuigen valt en dat hij hier dus niet dieper op in hoeft te gaan.

Katrien Schryvers zegt dat de herbestemming van de feestzaal en de gebouwen op de site Bethaniën deel uitmaakt van de verwerving van de site Bethaniën en dat het bestuur hier niet onderuit kan, ook al behoren in het huidige financieel kader deze herbestemmingen niet tot de kerntaken van de gemeente. Ze gaat ervan uit dat via een PPS-formule de kosten voor de gemeente beperkt zullen blijven of zelfs zullen uitblijven. Volgens Schryvers voldoet het Lindepaviljoen niet meer aan de noden van actuele musea. Ze wil in deze legislatuur onderzoeken of het Lindepaviljoen op termijn moet blijven bestaan of de lindeboom niet beter bij De Bijl geïntegreerd kan worden. Hiervoor is nog geen budget voorzien, laat staan dat hiervoor al een duidelijke visie bestaat.

Marc Somers (sp.a) en Jos van Dongen (Vlaams Belang) hekelen dat de gemeente zegt dat ze moet terugplooien op haar kerntaken en dat de meerderheid reeds verschillende keren heeft aangegeven dat hierover een debat gevoerd zal worden. Dat debat heeft echter nog steeds niet plaatsgevonden binnen de gemeenteraad, toch agendeert de gemeente een meerjarenplan waarin bv. de antennes worden afgeschaft. Schepen Sebreghts zegt dat het inderdaad goed zou zijn om dit debat open te trekken. Gezien de goedkeuring van het meerjarenplan en de daarin reeds gemaakte keuzes zijn dit echter vijgen na Pasen.

Marc de Cordt (Groen) vraagt waarom er geen budget voorzien is voor PPS Halle (met o.a. de herinrichting van de schoolomgeving Halle n.a.v. de integratie van beide scholen). Volgens burgemeester Verstreken zal, in hoofdzaak door samenwerking met de privé, de herinrichting voor de gemeente budgetneutraal kunnen gebeuren. Stan Bartholomeeusen kapittelt deze visie door te stellen dat bv. de vervanging van de parochiezaal van Halle onmogelijk volledig gedragen kan worden vanuit privémiddelen. “Onwaarschijnlijk dat het bestuur ervan uitgaat dat dit allemaal gratis kan,” besluit Bartholomeeusen.

Het meerjarenplan wordt goedgekeurd meerderheid tegen oppositie.

(17 december 2013)

Nieuwjaarsreceptie Open VLD (14 dec 2013) – deel 3

VAST & VLOEIBAAR

Bij binnenkomst worden we hartelijk ontvangen door twee lieve dames aan het onthaal die voor de rest van de avond weinig om handen hebben. Op de tafel zien we dat er een bonnetjessysteem is voor dranken, maar gedurende heel de avond zien we niemand bonnetjes inruilen voor een drankje. Alles is à volonté.

Het nut van de bonnetjes ontgaat ons dan ook volledig. Mogelijk was het uitgedokterd om de partijkas (die bij de vorige verkiezingen serieus gedecimeerd werd) terug een beetje te spijzen, maar op deze manier lukt dat natuurlijk niet. Het zou trouwens sympathieker en laagdrempeliger zijn mocht er ergens aan het onthaal (en dus ook aan de uitgang) een bus staan waar je een vrije gift kunt achterlaten voor de sloten cava die je hebt geconsumeerd. De enige mogelijkheid die er nu is om de partij te steunen is een lidkaart kopen van 10 euro en dat is dan weer voor de gemiddelde sympathisant mogelijk een brug te ver bij een eerste kennismaking en de leden van de lokale afdeling gaan natuurlijk zelf geen tweede lidkaart kopen.

Open VLD Zoersel stond in de vorige legislatuur bekend voor zijn mooi verzorgde feesten. Een groot deel van het bestuur zat in een kookclub en maakte er telkens een erezaak van om culinair het verschil te maken en waar voor je geld te geven. Alleen is met het vertrek van Jos Vekemans en zijn aanhang ook de kookclub grotendeels mee verdwenen. Voor H-Eerlijk Zoersel koken ze nu de pannen van het dak op allerhande events om geld bij elkaar te krijgen en hun oorlogskas te spijzen.

We zijn dus benieuwd of Open VLD Zoersel op haar eerste receptie na het debacle van 2011 het feestelijke gat zal kunnen dichtrijden.

En dat doen ze met verve.

Er wordt geregeld rond gegaan met verfijnde hapjes: zalmtorentjes met viseitjes, sushi, geroosterd brood met een mousse van foie gras en confijt, gevulde eitjes afgewerkt met ham, kippenboutjes en belegde halve broodjes. Aan zouterige knabbeltjes op de tafels is er ook geen gebrek.

Om een en ander door te spoelen staat er degelijke wijn (rood, wit en cava) geserveerd, maar kun je even goed een pils of een zwaarder bier bekomen aan de toog.

Als dit het niveau blijft van de Zoerselse Nieuwjaarsrecepties, heb je zwaar ongelijk om thuis te blijven.

(15 december 2013)

foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.

Nieuwjaarsreceptie Open VLD (14 dec 2013) – deel 2

SFEER & GEZELLIGHEID

We tellen zo’n 70 aanwezigen op het hoogtepunt van de avond tijdens de speech van Gwendolyn Rutten. Trek daar de kopstukken en de vertegenwoordigers van andere partijen vanaf en er blijven een zestigtal aanwezigen over. Toch zijn dit niet allemaal volbloed liberalen.

En dat hoeft uiteraard ook niet. Een Nieuwjaarsreceptie is een uitstekend moment om de deuren open te gooien, sympathisanten en andere nieuwsgierigen uit te nodigen en met hen te klinken op het nieuwe jaar. Met een beetje geluk blijven ze hangen, worden ze lid en willen ze later zelfs mee hun schouders zetten onder het politieke project waar de partij voor staat.

Zo zit het jonge volkje dat aanwezig is, de persoonlijke vriendenkring van Wout Van Hofstraeten, duidelijk in het vizier van diens vader, Walter Van Hofstraeten, wanneer die in zijn speech een warme oproep doet om meer jongeren te betrekken.

De jongeren zorgen inderdaad voor stemming. Ze gaan uitgebreid met Gwendolyn en Annemie op de foto en trekken zelfs het dansfeest op gang, ook al is de muziek niet echt aangepast aan hun persoonlijke spotify-lijst.

De muziek wordt live gebracht door het muzikale duo TLB. Het brengt niet onverdienstelijk de ene cover na de andere, van ‘Mississippi’ tot ‘Blanket on the ground’. Back to the 60s en 70s, dus. Misschien een tip voor komende recepties: als je meer jongeren wil op je receptie, pas dan de muziek aan door 2 à 3 decennia te actualiseren. Zo krijgt de partij onmiddellijk een eigentijdser imago. Denk aan de binnenkomst van BDW op The Black Eyed Peas en Sam Sparrow na de voorbije verkiezingsoverwinningen, en het moge duidelijk zijn dat de perceptie dan anders zal zijn.

Toch willen we geen afbreuk doen aan de idee om een muziekgroepje uit te nodigen in plaats van een cd’tje op een vergane laptop te laten gorgelen van in de vestiaire. Het geeft in elk geval aan dat de lokale afdeling haar leden en sympathisanten wil verwennen. En naarmate de avond vordert, zien we ook steeds meer mensen een danspasje wagen. Het neonlicht gaat uit boven de dansvloer en het blauwe licht van de kerstboom zorgt voor aangepaste sfeer.

(15 december 2013)

foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.

Nieuwjaarsreceptie Open VLD (14 dec 2013) – deel 1

POLITIEK & PERCEPTIE

Open VLD kreeg in oktober 2012 een serieuze electorale pandoering. Van 6 zetels duikelde de partij in enkele tellen terug naar 2 zetels. Een oplawaai waar de partij een tijd uit koers door was. Het was begin 2013 dan ook de enige Zoerselse partij die geen Nieuwjaarsreceptie organiseerde voor de achterban en de sympathisanten, mogelijk om ramptoerisme te vermijden.

De N-VA-tsunami was de belangrijkste reden voor het deficit. Door bovenlokale dynamieken werd trouwens niet alleen Open VLD leeggezogen. Ook het Vlaams Belang werd gedecimeerd tot twee zetels.

Bij Open VLD speelde echter ook het voorzittersdebacle mee. Jos Vekemans kwam bij de voorzittersverkiezingen van 2011 als winnaar uit de bus. De uitslag werd echter gekapitteld door zowat alle gemeente- en OCMW-raadsleden van de partij omdat ze fraude vermoedden. Uiteindelijk zijn externen als Yolande Avontroodt en hogere goden als Dirk Sterckx en Dirk Van Mechelen eraan te pas moeten komen om de gemoederen te bedaren en finaal Jos Vekemans aan de kant te schuiven. Vekemans begon iets later met zijn eigen partij ‘H-Eerlijk Groot Zoersel’ en heeft op verkiezingsdag enkele honderden stemmen afgesnoept van zijn vroegere partij, wat Open VLD mogelijk zelfs twee zetels kostte, maar Vekemans anderzijds geen eigen zetel opleverde door het systeem Imperiali.

Volgend jaar dienen zich opnieuw verkiezingen aan op Vlaams, federaal en Europees niveau. Het is, om er een huizenhoog cliché tegenaan te gooien, de ‘moeder der verkiezingen.’

Vanuit hogere echelons tekenen dan ook verschillende verkozenen des blauwe volks present: provincieraadslid Koen Helsen, Vlaams parlementslid Dirk van Mechelen, minister van Justitie Annemie Turtelboom en Europees parlementslid Philippe De Backer. Allen begeven ze zich handjesschuddend door het Zonneputteke. En ook partijvoorzitter Gwendolyn Rutten wordt verwacht voor haar eerste Nieuwjaarsspeech in een waarschijnlijk lange reeks.

Ook vanuit de Zoerselse politieke arena zijn enkele gladiatoren uit andere kampen aanwezig. Een traditie die vorig jaar werd ingezet op de eerste Nieuwjaarsreceptie van H-Eerlijk Groot Zoersel waarop Jos Vekemans de andere fracties uitnodigde en zelfs Katrien Schryvers vroeg voor een speech. Voordien was het verre van gebruikelijk dat politici uit andere fracties aanwezig waren op elkaars activiteiten.

Roel Van Elsacker (CD&V) en Christiaan Janssens (N-VA) maken hun opwachting en even later komt ook Jos Vekemans zelf de zaal binnen. Op deze laatste gast had de lokale afdeling duidelijk niet gerekend. Toch krijgt ook Vekemans een glas aangeboden. Knap van het lokale bestuur, dat ze een potentieel conflict overstijgen. Dirk van Mechelen reageert echter wel giftig wanneer de onverwachte gast zijn tafel passeert: “Gij hebt u duidelijk van feestje vergist!”

Lokaal voorzitter Guy Van Hoeydonck blikt in zijn speech terug op de voorbije twee jaar, op de interne problemen, maar ook op de zware electorale opdoffer. Volgens Van Hoeydonck had het logischer geweest mocht N-VA niet CD&V, maar wel Open VLD als coalitiepartner hebben gekozen. Volgens de voorzitter hangt de huidige coalitie immers met speeksel en plakband aan elkaar en had zowel naar programma als naar politiek personeel Open VLD meer te bieden.

Van Hoeydonck vergeet echter dat N-VA en Open VLD samen maar een krappe meerderheid van 14 tegen 13 hadden kunnen vormen, een meerderheid die had bestaan uit partijen die niet prominent het beleid hebben bepaald de voorbije jaren en dus minder ervaring hebben dan de 9-koppige CD&V-fractie die geen spaander heel zou laten van (het beleid van) de nieuwe meerderheid. De huidige meerderheid is met 21 op 27 zetels safe. Er mogen al wat afwezigen te tellen zijn op de meerderheidsbanken vooraleer de coalitie het warm krijgt, toch op dat vlak.

Op het einde van zijn speech maakt Van Hoeydonck nog een kleine uitschuiver wanneer hij Gwendolyn Rutten bedankt om toch aanwezig te zijn, ook al weet hij dat ze een beetje ‘ziekelijk’ is.

Vervolgens spreekt fractieleider Walter Van Hofstraeten het publiek toe. Hij blikt ook even terug op het voorbije politieke jaar en bekritiseert vooral het gebrek aan respect voor de gemeenteraad. Zo moest de oppositie de verhuis van het zonecommissariaat en de sluiting van de antennes in Zoersel en Halle via de pers en de e-nieuwsbrief van de gemeente vernemen i.p.v. op de gemeenteraad de mogelijkheid te hebben om hierop te interveniëren. Toch belooft Van Hofstraeten vooral constructief oppositie te blijven voeren en de afdeling uit te bouwen, liefst ook met jonge krachten.

Gwendolyn Rutten pakt vervolgens het publiek in, niet met een zwaar inhoudelijk betoog, wel met een aanstekelijk enthousiasme. Ze pikt handig in op de laatste woorden van de lokale voorzitter en typeert zichzelf dan ook als ‘ziekelijk enthousiast’.

De vergelijking gaat niet echt helemaal op, maar we zagen een vrouwelijke Verhofstadt op het podium staan. Een politicus die een betoog weet te houden met vuur en overtuiging. Rutten wist gepassioneerd uiteen te zetten hoe de wereld verandert en hoe we als maatschappij en als politiek een tandje moeten bijsteken. Ze maakte op een moment de vergelijking tussen het aantreden van Benedictus en Franciscus. Bij de eerste zag je tv-beelden waarop iedereen naar de paus wuifde, bij Franciscus stond iedereen te filmen en foto’s te nemen met zijn smartphone om vervolgens de beelden op facebook te zwieren. Iedereen is participant, criticus, recensent, commentator, enz. geworden en daar moet ook de politiek mee leren omgaan, dixit Rutten.

Ze maakt vlot de overgang naar de 3 basisprincipes die recent op het Toekomstcongres naar voren werden geschoven (vrijheid, engagement en samenwerking) als alternatief op het gedachtegoed van de N-VA. “Het is niet omdat we het zelf doen, dat we het beter doen. En de kracht van de verandering is al zeker geen kracht van verbetering gebleken. We zijn al 30 jaar verantwoordelijk voor onderwijs en nog steeds kamperen ouders buiten om kinderen in te schrijven in containers. We zijn al jaren bevoegd voor onze wegen en hebben nog nooit zo vast gestaan als vandaag de dag.”

Het is duidelijk: de verkiezingen hangen in de lucht.

(15 december 2013)
foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.

15 euro korting voor de snelle wisselaars

Open VLD kaartte op de gemeenteraad opnieuw de nieuwe tarifering van de gft+-ophaling aan. Volgens de partij is deze prijsverhoging een belastingverhoging, ook al wil de meerderheid dit niet zo benoemd hebben.

Toeval of niet. Gisteren viel de brief met de nieuwe tarieven in de bus van de raadsleden. Open VLD wees de milieuschepen op een discrepantie tussen wat op de vorige gemeenteraad werd beslist en wat in de brief te lezen staat.

Volgens de gemeenteraadsbeslissing van september moeten gezinnen die een gft+-bak met een ander volume willen 15 euro betalen vanaf 28 oktober. In de brief wordt deze datum niet genoemd in de alinea over de inruiling.

De meerderheid bevestigde naar aanleiding van deze vraag dat wie de bak inruilt voor 28 oktober voor een ander volume niets betaalt.

Wie dus een ander volume wenst, doet er goed aan voor 28 oktober contact op te nemen met de gemeente of met Igean 0800 1 46 46.

(16 oktober 2013)

foto van Tom Sleeuwaert.