Meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd, meerderheid tegen minderheid

Op de gemeenteraad staat de bespreking van de meerjarenplanning 2014-2019 en de vaststelling van de gemeentebelasting en retributies geagendeerd.

Burgemeester Verstreken en schepen voor financiën Sebreghts leggen gedurende meer dan een half uur klemtonen in de nota en beklemtonen dat het niet evident is om het plaatje te laten kloppen met de stijgende verantwoordelijkheden van de gemeente en enkele financiële tegenvallers. Toch blijven op enkele kleine indexaties na de belastingen en retributies op hetzelfde niveau.

Na de toelichting neemt Stan Bartholomeeusen (Open VLD) als eerste het woord. “Deze meerjarenplanning smaakt zoet en bitter”, volgens Bartholomeeusen. “Enerzijds wordt de analyse van Open VLD eindelijk gevolgd dat de gemeentelijke financiën er slecht voorstaan, de gemeente best terugplooit op haar kerntaken en beter investeert in kleine dan in megalomane projecten. Anderzijds blijft de schuldgraad van de gemeente hoog (25 miljoen euro) en valt hier geen dalende trend vast te stellen, terwijl de gemeente een stuk van haar patrimonium verkoopt (o.a. oude OCMW-gebouwen in Zoersel) en hiervoor 5 miljoen euro inschat aan inkomsten. Verder worden heel wat projecten opgesomd waar geen uitgaven tegenover staan, bv. een nieuwe bestemming voor de lindeboom, de feestzaal in Bethaniën, recreatieve sportmogelijkheden, inrichting gebouwen Galilea en De Rank op de site Bethaniën. Je zou dus vermoeden dat de schuldgraad zou dalen, maar dat is niet zo.”

Schepen Sebreghts gaat niet in op de concrete punten van de Open VLD’er en wijst erop dat er in het verleden goed bestuurd is en dat het de intentie is van de meerderheid om de financiële toestand van de gemeente gezond te houden. De schepen maakt er zich in ons ogen net iets te gemakkelijk vanaf door te stellen dat Open VLD hiervan niet te overtuigen valt en dat hij hier dus niet dieper op in hoeft te gaan.

Katrien Schryvers zegt dat de herbestemming van de feestzaal en de gebouwen op de site Bethaniën deel uitmaakt van de verwerving van de site Bethaniën en dat het bestuur hier niet onderuit kan, ook al behoren in het huidige financieel kader deze herbestemmingen niet tot de kerntaken van de gemeente. Ze gaat ervan uit dat via een PPS-formule de kosten voor de gemeente beperkt zullen blijven of zelfs zullen uitblijven. Volgens Schryvers voldoet het Lindepaviljoen niet meer aan de noden van actuele musea. Ze wil in deze legislatuur onderzoeken of het Lindepaviljoen op termijn moet blijven bestaan of de lindeboom niet beter bij De Bijl geïntegreerd kan worden. Hiervoor is nog geen budget voorzien, laat staan dat hiervoor al een duidelijke visie bestaat.

Marc Somers (sp.a) en Jos van Dongen (Vlaams Belang) hekelen dat de gemeente zegt dat ze moet terugplooien op haar kerntaken en dat de meerderheid reeds verschillende keren heeft aangegeven dat hierover een debat gevoerd zal worden. Dat debat heeft echter nog steeds niet plaatsgevonden binnen de gemeenteraad, toch agendeert de gemeente een meerjarenplan waarin bv. de antennes worden afgeschaft. Schepen Sebreghts zegt dat het inderdaad goed zou zijn om dit debat open te trekken. Gezien de goedkeuring van het meerjarenplan en de daarin reeds gemaakte keuzes zijn dit echter vijgen na Pasen.

Marc de Cordt (Groen) vraagt waarom er geen budget voorzien is voor PPS Halle (met o.a. de herinrichting van de schoolomgeving Halle n.a.v. de integratie van beide scholen). Volgens burgemeester Verstreken zal, in hoofdzaak door samenwerking met de privé, de herinrichting voor de gemeente budgetneutraal kunnen gebeuren. Stan Bartholomeeusen kapittelt deze visie door te stellen dat bv. de vervanging van de parochiezaal van Halle onmogelijk volledig gedragen kan worden vanuit privémiddelen. “Onwaarschijnlijk dat het bestuur ervan uitgaat dat dit allemaal gratis kan,” besluit Bartholomeeusen.

Het meerjarenplan wordt goedgekeurd meerderheid tegen oppositie.

(17 december 2013)

Radiostilte bij N-VA Zoersel tijdens bespreking meerjarenplan

In tegenstelling tot alle andere fracties in de gemeenteraad neemt niemand van N-VA het woord om het uitgezette beleid te ondersteunen, enkele kanttekeningen te maken of klemtonen te leggen.

Dat de oppositie tussenkomt is logisch, het is het enige moment waarop de oppositiepartijen hun visie op het beleid kunnen geven en toelichten, maar ook vanuit de meerderheid wordt minstens geregeld een positieve tussenkomst verwacht, al was het maar als steun voor het beleid dat door de eigen burgemeester en schepenen mee wordt bepaald. Roel van Elsacker (fractieleider CD&V) kwam wel tussen en zette voor zijn partij enkele punten in de kijker.

We vragen ons af welke meerwaarde de raadsleden van N-VA bieden in de gemeenteraad als zelfs bij de bespreking van het meerjarenplan, het belangrijkste debat tot nu toe, niemand het woord neemt, zelfs de fractieleider niet.

We hebben trouwens even opgezocht wie eigenlijk fractieleider is van N-VA Zoersel. Dit blijkt Griet Decock te zijn.

U ziet, beste lezer, DeZoerselaar verricht bij tijden ook onderzoeksjournalistiek.

(17 december 2013)

Alles behalve een ‘Sinterklaasbegroting’ in Zoersel (3)

Walter Van Hofstraeten (Open VLD) veroordeelt de schuldstijging van 8,8 miljoen euro op 3 jaar. Volgens hem hadden bepaalde investeringen in het verleden niet gemoeten, zoals de nieuwe bib in Zoersel. Zo had de schuldgraad beter onder controle gehouden kunnen worden, volgens het raadslid.

Schepen Sebreghts antwoordt dat het niet realiseren van de bib in Zoersel slechts een beperkt effect zou hebben op het budget.

Sebreghts verklaart ook dat tot op heden de schuldgraad altijd lager is uitgekomen dan wat er in eerdere plannen stond. De schepen gaat ervan uit dat dit ook in 2014 en 2015 zo zal zijn.

(19 maart 2013)

Alles behalve een ‘Sinterklaasbegroting’ in Zoersel (2)

Zowel Vlaams Belang als Open VLD betuigen hun lof voor de ambitie van het bestuur om de personeelskost binnen de administratieve diensten terug te dringen.

Vlaams Belang hekelt echter dat er bespaard wordt op kleine kostenposten, maar dat de bestuursploeg de kans laat liggen om 50.000 euro per jaar te besparen door de ‘onnodige schepen’ in de ploeg te behouden. Volgens de administratieve diensten van de gemeente heeft deze extra schepen immers geen meerwaarde voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Volgens Marc Somers (SP.a) ontbreken heel wat posten in de begroting: betaalbaar wonen, sociale woningbouw, jumelages, toerisme, landbouw, Eurozoersel, enz.

De fractieleider van de CD&V is vol lof voor de voorliggende documenten maar vraagt niettemin meer aandacht voor de sociale component in de uiteindelijke nota’s en beleidskeuzes.
Hij eindigde zijn betoog met een niet mis te verstane sneer naar coalitiepartner N-VA: “Onze fractie zal dan ook volmondig haar steun uitdrukken. Bij CD&V geen dissidente stemmen.”
Een duidelijke verwijzing naar de vorige gemeenteraad waar N-VA verdeeld stemde bij de aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in intercommunales.

(19 maart 2013)