Zoersel doet het binnen een jaar met een schepen minder

In budgettair krappe tijden krijgt elk bestuur lovende woorden als het overgaat tot logische besparingen (of ‘savings’ in managersjargon) die de burger niet raken.

Het schrappen van een schepenmandaat voor de laatste twee jaren van de bestuursperiode is zo’n logische saving en stemt de oppositieleden dan ook positief.

Even ter duiding: bij de onderhandelingen tussen N-VA en CD&V in 2012 werd beslist dat de schepenpost van Bart Sebreghts (CD&V) zou overgenomen worden in de twee laatste jaren van de legislatuur door Tania Kohlen van de N-VA. Dit om de electorale evenwichten ook te vertalen in mandaten, lees: N-VA zou onderbedeeld zijn zonder een dergelijke regeling. Deze keuze mag dan wel het resultaat zijn van het betere politiek gemarchandeer, de Zoerselaar kreeg er geen beter bestuur door. Mandaten werden gewoon verdeeld over meer koppen.

Ondertussen is er veel veranderd in de samenstelling van de N-VA-fractie in de gemeenteraad. Verschillende raadsleden hebben in de loop der jaren de raad verlaten, schepenen werden vervangen en ook Tania Kohlen heeft haar mandaat als voorzitter van de gemeenteraad ondertussen omwille van professionele besognes ingeruild voor dat van een gewoon raadslid.

Het schrappen van een schepenmandaat gedurende een jaar brengt de gemeente 53.000 euro op. Meer dan 100.000 euro savings dus voor de laatste twee jaren van de bestuursperiode.

Stan Bartholomeeussen (Open VLD) stelt zich de vraag waarom de meerderheid ook in 2016 geen schepenmandaat laat vallen. Het zou een extra besparing zijn zonder gevolgen voor de burger.

In de bespreking van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 is het de enige vraag vanuit de raad die onbeantwoord blijft vanuit de meerderheid.

Wij stellen ons vanuit DeZoerselaar de vraag of alleen budgettaire redenen aan de basis liggen van deze beslissing van de meerderheid. Heeft de N-VA binnen haar verkozenen, naast de huidige schepenen nog voldoende politiek talent in huis om een dergelijk zwaar mandaat over te nemen en heeft de partij daarom er niet zelf voor gekozen deze kelk aan zich voorbij laten gaan?

(16 december 2015)

Vertrouwensbreuk binnen de Zoerselse meerderheid en binnen de N-VA

De dotatie voor de politiezone voor het jaar 2016 zorgt voor oud-Romeinse toestanden in de Zoerselse gemeenteraad. Brutus en Caesar in het Bethaniënhuis.

Eerst de cijfers: de bijdrage van de gemeente bedraagt zo’n 54.000 euro meer dan vorig jaar, nl. 2.183.000 euro. Dit is 22,6 % van alle gemeentelijke dotaties.

Na een zeer uitgebreide toelichting door de burgemeester neemt Stan Bartholomeeussen (Open VLD) het woord. Hij klaagt zoals elk jaar het gebrek aan informatiedoorstroming vanuit de meerderheid naar de gemeenteraad aan. De oppositie is daarenboven niet vertegenwoordigd in de politieraad en daarom is het zeer moeilijk om hier een debat over te hebben.

Roel van Elsacker (fractieleider van de CD&V) is wel vanuit de gemeente Zoersel lid van de politieraad en houdt een opmerkelijke tussenkomst.

Het raadslid beschrijft wat er zich op de vorige politieraad afspeelde toen de goedkeuring van de begroting en de plaatsing van nieuwe camera’s in de politiezone op de agenda stonden. Het budget van de politiezone werd op de politieraad goedgekeurd, maar met een groot aantal onthoudingen.

Het voorstel dat Van Elsacker daaropvolgend deed om eerst een evaluatie van de bestaande camera’s te doen (werking, exploitatiekost, enz.) alvorens over te gaan tot de installatie van nieuwe camera’s leek op de nodige bijval te mogen rekenen van de andere raadsleden, tot Luc Aerts (CD&V), burgemeester van Brecht, onverwacht het woord nam.

Aerts bracht de politieraad ervan op de hoogte dat de installatie van de camera’s in Brecht en Schilde pasmunt is voor het moratorium op de politiedotatie. In mensentaal: de camera’s ter waarde van 546.000 euro, exploitatiekosten niet meegerekend, zijn een compensatie voor het niet verhogen van de lagere dotatie van de gemeenten Zoersel en Malle. Dit werd, volgens Aerts, zo afgesproken in het politiecollege waarin vanuit de gemeenten alleen de burgemeesters vertegenwoordigd zijn.

Roel van Elsacker gaat verder: “Collega’s, onze fractie heeft vragen bij deze manier van werken. In het politiecollege zijn blijkbaar afspraken gemaakt met betrekking tot de dotaties, waarvan noch de leden van de politieraad van onze gemeente, noch de leden van het schepencollege op de hoogte waren. Dit stoot ons tegen de borst. Deze informatie had op zijn minst door de burgemeester moeten worden gedeeld, zodat ook het schepencollege en de raadsleden hierover een standpunt hadden kunnen innemen. Het achterhouden van deze informatie door de burgemeester vindt onze fractie onaanvaardbaar.De Zoerselse politieraadsleden in de politieraad, en met ons het Zoersels college, werden voor voldongen feiten geplaatst. Voldongen feiten die onze gemeente veel centen kosten. (…) Een goed gemeentelijk beleid is maar mogelijk wanneer in een geest van vertrouwen op een constructieve manier kan worden samengewerkt binnen het schepencollege, met de raadsleden en de burgemeester. Slechts zo kan een bestuur ook vertrouwen uitstralen naar de burger. (…) Onze fractie betreurt eensgezind dit gebrek aan vertrouwen en informatiedeling, en wil een sterk signaal uitzenden. De politiedotatie zal door ons om bovenvermelde redenen niet worden goedgekeurd.”

Het is gezegd. De CD&V steunt de burgemeester niet in de beslissing die ze nam in het politiecollege en zal tegen stemmen.

Marc Somers (SP.a) hekelt de burgemeester vervolgens dat ze aan de raad vraagt om de dotatie in vertrouwen goed te keuren, terwijl blijkt dat zelfs binnen de meerderheid er geen vertrouwen is in de burgemeester. Marc de Cordt (Groen) vindt het anderzijds wel goed dat er blijkbaar ook vanuit de meerderheid een kritische stem te horen is.

Burgemeester Verstreken is duidelijk aangeslagen door de felle en uitgebreide tussenkomst van de fractieleider van haar coalitiepartner.

Verstreken licht toe dat de verdeelsleutel tussen de gemeenten destijds werd bepaald op basis van een aantal parameters, parameters die niet de lokale overheden bepalen, maar wel in Brussel werden vastgelegd. De verdeelsleutel tussen de gemeenten werd in de loop der jaren nooit aangepast, wat bv. de gemeente Schilde een doorn in het oog is omdat ze per inwoner meer dient te betalen dan de gemeente Zoersel en Malle. Omdat er geen oplossing werd gevonden om deze verschillen weg te werken, kwamen de burgemeesters tot een compromis bij de begrotingsbespreking. Zo zouden de gemeenten die minder betalen per inwoner ‘een loyale investeringsbereidheid’ tonen voor het plaatsen van camera’s, ook al worden deze geplaatst in de gemeenten die momenteel meer betalen.

De burgemeester besluit nederig dat ze er niet van uit ging dat ze de gemeente Zoersel zou benadelen in een dergelijke constructie omdat hierdoor niet geraakt zou worden aan de lagere Zoerselse dotatie. Haar tussenkomst is oprecht, maar de opgesomde feiten vallen haar zwaar.

Jos van Dongen (Vlaams Belang) spreekt zich na de tussenkomst van de burgemeester niet uit over wie gelijk heeft omdat hij niet over alle cijfers beschikt en kondigt aan dat de partij zich zal onthouden.

Bij de stemming blijkt dat ook binnen de N-VA sommige raadsleden zich niet kunnen vinden in het verhaal van de burgemeester die uit eigen rangen komt. Van de 9 N-VA-raadsleden stemmen immers maar 7 voor het agendapunt. 2 andere partijgenoten onthouden zich, net als het Vlaams Belang. De voltallige oppositie en coalitiepartner CD&V stemmen tegen.

De oppositie was in de wandelgangen al deels op de hoogte van de frictie tussen de meerderheidspartijen, maar waren niettemin zwaar verrast door de felheid van het betoog van raadslid Van Elsacker.

Het is zeer lang geleden dat een probleem binnen de meerderheid zo publiek en pijnlijk duidelijk wordt. Verstreken beleefde vanavond ongetwijfeld de zwaarste politieke avond van haar burgemeesterschap.

(16 december 2015)

Oppositie haalt ook slag binnen

Op de gemeenteraad staat de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Op 29 april werd reeds een ontwerp besproken tijdens een gemeenteraadscommissie waarop alle gemeenteraadsleden uitgenodigd waren.

Open VLD had reeds op de gemeenteraadscommissie heel wat opmerkingen over het huishoudelijk reglement. Omdat in de aangepaste versie onvoldoende rekening werd gehouden met zijn opmerkingen, steekt Stan Bartholomeeusen (Open VLD) van wal in een tussenkomst waarin hij grote woorden niet schuwt.

De aanpassingen en schrappingen die het college doorvoerde ten opzichte van het vorige huishoudelijk reglement uit 2007 zijn volgens hem een beknotting van het democratische debat in de gemeenteraad en de openbaarheid van bestuur.

Zo staat niet langer in het reglement dat de beslissingen van het schepencollege ook op de website van de gemeente zullen komen, tenminste voor zoverre ze niet persoonlijk gebonden zijn.

Verder hekelt Bartholomeeusen het feit dat telkens een derde van de raadsleden de krachten moet bundelen om een gemeenteraadscommissie samen te roepen. Hierdoor kan de oppositie, die met 4 partijen kleiner is dan 1/3 van de raadsleden, geen gemeenteraadscommissie samenroepen.

Er is ook 1/3 van de raad nodig om een hoofdelijke stemming (een publieke stemming per persoon) te vragen. Ook deze mogelijkheid vervalt gedurende deze legislatuur voor de te kleine oppositie.

Open VLD stelt als alternatief voor dat wanneer 1 fractieleider hiertoe oproept, dit voldoende moet zijn om een gemeenteraadscommissie of een hoofdelijke stemming te vragen.

In haar antwoord geeft burgemeester Verstreken aan dat de 1/3 bedoeld is om dit soort vragen voldoende gewicht te geven en dat 1 persoon nogal licht weegt om een dergelijke vraag te legitimeren. Verstreken trapt hierbij fijntjes op de tenen van fractieleiders die als enige afgevaardigde van hun partij in de raad zitten zoals Marc Somers (SP.a) en Marc de Cordt (Groen).

Somers stelt een alternatief voor dat wel aanvaard wordt door de meerderheid: voortaan is de vraag van een meerderheid van de fractieleiders voldoende om dit mogelijk te maken.

En er volgt nog een aanpassing aan de tekst.

300 burgers die samen een verzoek indienen om een agendapunt te bespreken op de gemeenteraad moesten in het ontwerpreglement hun vraag voorleggen aan de burgemeester. Volgens Stan Bartholomeeusen is dit niet logisch aangezien de voorzitter van de gemeenteraad de agenda samenstelt.

Opnieuw krijgt Bartholomeeusen de steun vanuit SP.a en opnieuw volgt de meerderheid de oppositie.

Knap en terecht werk vanuit de oppositie.

(24 juni 2014)

Meerderheid overtuigt met woonbeleidsplan

Op de gemeenteraad staat de gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen geagendeerd, kortweg het gemeentelijk woonbeleidsplan. Dit plan bestaat naast een omgevingsanalyse en een SWOT-analyse vooral uit strategische en operationele doelstellingen en acties.

In een uitvoerige toelichting overloopt burgemeester Verstreken (N-VA) de verschillende doelstellingen in een perfecte tandem met OCMW-voorzitter Schryvers (CD&V). Beiden maken een overtuigende indruk die ook door de oppositie wordt opgemerkt.

Vanuit alle oppositiepartijen klinkt waardering voor het lijvige document dat een duidelijke visie uitstraalt. Er volgt geen enkel fundamenteel punt van kritiek, behalve de opmerking dat het beleid zich uiteindelijk zal moeten tonen in de realisaties, maar dat geldt natuurlijk voor alle beleidsplannen.

Walter Van Hofstraeten (Open VLD) vraagt om voortaan dergelijke uitgebreide plannen ook in geprinte vorm aan elke fractie te bezorgen. Als je als meerderheid dit soort vragen als enige tussenkomst krijgt, heb je een mooi werkstuk afgeleverd in moeilijke omstandigheden aangezien de medewerker van Igean gedurende de ontwikkeling van het plan zelden beschikbaar was.

Het doet ons ook plezier te zien dat de twee meerderheidspartijen stilaan hun draai hebben gevonden en elkaar voldoende licht gunnen om te groeien.

(24 juni 2014)

Derde keer, goede keer?

Omwille van haar recente definitieve aanstelling als schepen neemt Tania Kohlen (N-VA) ontslag als voorzitter van de Zoerselse gemeenteraad. Zelf volgde Kohlen begin 2013 al Tom Valgaeren (N-VA) op die toen het voorzitterschap voor bekeken hield.

Kohlen was een trage starter, maar bloeide geleidelijk aan open in haar rol als voorzitter. Ook als schepen is ze op korte tijd serieus gegroeid in haar functie.

Griet Decock (N-VA) neemt nu haar spelverdelersrol over. Decock was tot nu toe de stille fractieleider van de N-VA die in anderhalf jaar geen enkele tussenkomst deed. Met de opening van haar eerste punt op de gemeenteraad horen we eindelijk voor het eerst haar stem.

Wie Decock opvolgt als fractieleider van N-VA is nog niet bekend.

(22 april 2014)

Waarom niet een schepen minder in Zoersel?

Op de gemeenteraad volgt Tania Kohlen Pascale Loveniers definitief op als eerste schepen. Kohlen deed dit reeds ad interim tijdens Loveniers’ afwezigheid. Loveniers blijft wel gemeenteraadslid.

Jos van Dongen, fractieleider van het Vlaams Belang, neemt voor de eedaflegging het woord en verwijst naar de aanbevelingen van de Vlaamse regering om het waar mogelijk met een schepen minder te doen om zo slagvaardiger colleges te bekomen en kosten uit te sparen. Van Dongen verwijst ook naar ZoerselMagazine van februari 2014 en citeert de kop “Moet het Zoerselse bestuur niet zelf eerst proberen te besparen?” die in het gemeenteblad gevolgd wordt door de intentie van het bestuur om bij pensionering van ambtenaren niet zomaar over te gaan tot vervanging om zo kosten uit te sparen.

Van Dongen vraagt dan ook retorisch of dezelfde redenering niet moet opgaan voor de politiek gemandateerden.

Open VLD legt een bijkomend delicaat punt bloot. Bij de start van deze bestuursploeg werd beslist dat Bart Sebreghts (CD&V) in de laatste jaren van de legislatuur vervangen zou worden door Tania Kohlen (N-VA). Nu Kohlen al sneller als volwaardig schepen toetreedt tot het college, duikt de vraag op of deze vervanging door een N-VA’er dan nog zal gebeuren. Het aantal schepenwaardige N-VA’ers raakt immers stilaan uitgeput.

Verder leggen de liberalen het voorstel op tafel om Kohlen als voorzitter van de gemeenteraad te vervangen door iemand van de oppositie om de gemeenteraad in goede banen te leiden.

Burgemeester Verstreken blijft in haar antwoord op de vlakte door te zeggen dat ze nog zou terugkomen op de vervanging van de voorzitter van de gemeenteraad en ook de al dan niet vervanging van Bart Sebreghts is duidelijk nog niet definitief.

Op de vraag om nu reeds het college te verminderen met een schepenmandaat door een herschikking van de bevoegdheden, gaat Verstreken niet in.

Een jammere zaak want elke overheid moet in budgettair krappe tijden de tering naar de nering zetten.

Hopelijk wordt over enkele jaren beslist om het alsnog met een schepen minder te doen in plaats van het aantal schepenen op peil te houden omwille van de evenwichten in de politieke postjes binnen de meerderheidspartijen.

(18 maart 2014)

Meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd, meerderheid tegen minderheid

Op de gemeenteraad staat de bespreking van de meerjarenplanning 2014-2019 en de vaststelling van de gemeentebelasting en retributies geagendeerd.

Burgemeester Verstreken en schepen voor financiën Sebreghts leggen gedurende meer dan een half uur klemtonen in de nota en beklemtonen dat het niet evident is om het plaatje te laten kloppen met de stijgende verantwoordelijkheden van de gemeente en enkele financiële tegenvallers. Toch blijven op enkele kleine indexaties na de belastingen en retributies op hetzelfde niveau.

Na de toelichting neemt Stan Bartholomeeusen (Open VLD) als eerste het woord. “Deze meerjarenplanning smaakt zoet en bitter”, volgens Bartholomeeusen. “Enerzijds wordt de analyse van Open VLD eindelijk gevolgd dat de gemeentelijke financiën er slecht voorstaan, de gemeente best terugplooit op haar kerntaken en beter investeert in kleine dan in megalomane projecten. Anderzijds blijft de schuldgraad van de gemeente hoog (25 miljoen euro) en valt hier geen dalende trend vast te stellen, terwijl de gemeente een stuk van haar patrimonium verkoopt (o.a. oude OCMW-gebouwen in Zoersel) en hiervoor 5 miljoen euro inschat aan inkomsten. Verder worden heel wat projecten opgesomd waar geen uitgaven tegenover staan, bv. een nieuwe bestemming voor de lindeboom, de feestzaal in Bethaniën, recreatieve sportmogelijkheden, inrichting gebouwen Galilea en De Rank op de site Bethaniën. Je zou dus vermoeden dat de schuldgraad zou dalen, maar dat is niet zo.”

Schepen Sebreghts gaat niet in op de concrete punten van de Open VLD’er en wijst erop dat er in het verleden goed bestuurd is en dat het de intentie is van de meerderheid om de financiële toestand van de gemeente gezond te houden. De schepen maakt er zich in ons ogen net iets te gemakkelijk vanaf door te stellen dat Open VLD hiervan niet te overtuigen valt en dat hij hier dus niet dieper op in hoeft te gaan.

Katrien Schryvers zegt dat de herbestemming van de feestzaal en de gebouwen op de site Bethaniën deel uitmaakt van de verwerving van de site Bethaniën en dat het bestuur hier niet onderuit kan, ook al behoren in het huidige financieel kader deze herbestemmingen niet tot de kerntaken van de gemeente. Ze gaat ervan uit dat via een PPS-formule de kosten voor de gemeente beperkt zullen blijven of zelfs zullen uitblijven. Volgens Schryvers voldoet het Lindepaviljoen niet meer aan de noden van actuele musea. Ze wil in deze legislatuur onderzoeken of het Lindepaviljoen op termijn moet blijven bestaan of de lindeboom niet beter bij De Bijl geïntegreerd kan worden. Hiervoor is nog geen budget voorzien, laat staan dat hiervoor al een duidelijke visie bestaat.

Marc Somers (sp.a) en Jos van Dongen (Vlaams Belang) hekelen dat de gemeente zegt dat ze moet terugplooien op haar kerntaken en dat de meerderheid reeds verschillende keren heeft aangegeven dat hierover een debat gevoerd zal worden. Dat debat heeft echter nog steeds niet plaatsgevonden binnen de gemeenteraad, toch agendeert de gemeente een meerjarenplan waarin bv. de antennes worden afgeschaft. Schepen Sebreghts zegt dat het inderdaad goed zou zijn om dit debat open te trekken. Gezien de goedkeuring van het meerjarenplan en de daarin reeds gemaakte keuzes zijn dit echter vijgen na Pasen.

Marc de Cordt (Groen) vraagt waarom er geen budget voorzien is voor PPS Halle (met o.a. de herinrichting van de schoolomgeving Halle n.a.v. de integratie van beide scholen). Volgens burgemeester Verstreken zal, in hoofdzaak door samenwerking met de privé, de herinrichting voor de gemeente budgetneutraal kunnen gebeuren. Stan Bartholomeeusen kapittelt deze visie door te stellen dat bv. de vervanging van de parochiezaal van Halle onmogelijk volledig gedragen kan worden vanuit privémiddelen. “Onwaarschijnlijk dat het bestuur ervan uitgaat dat dit allemaal gratis kan,” besluit Bartholomeeusen.

Het meerjarenplan wordt goedgekeurd meerderheid tegen oppositie.

(17 december 2013)

Geen reddingsvesten in de Zoerselse gemeenteraad

Wie de voorbije maanden de Zoerselse gemeenteraad heeft bijgewoond, kon niet naast de lichaamstaal van sommige CD&V-schepenen kijken.

Telkens de nieuwe N-VA-voorzitter of -burgemeester een beginnersfout maakte, volgde een vernietigende blik vanuit de coalitiepartner, werden de schouders opgehaald bij deze onkunde of begonnen de meerderheidspartners druk tegen elkaar op te praten. Echt pijnlijk werd het telkens toen een van de CD&V-schepenen vervolgens het woord nam om de gaffels keihard onderuit te halen door de tonnen bestuurservaring van de CD&V er tegenover te zetten en aan te tonen hoe het wel moet.

De strategie van de CD&V is ondertussen gewijzigd. Ze laten hun coalitiepartner gewoon stikken bij moeilijke vragen vanuit de oppositie. Een klein monkellachje verraadt dat de drie aanwezige CD&V-schepenen perfect kunnen antwoorden op de vraag of het hakselhout in het containerpark vroeger gratis was of niet.

Hoe uitdrukkelijk de burgemeester ook naar haar coalitiepartner kijkt omdat ze deze historiek mist, het antwoord blijft uit. Niets rest haar om toe te geven dat ze het antwoord schuldig moet blijven.

Het is duidelijk: N-VA moet van CD&V geen cadeaus verwachten. 9 maanden na de verkiezingen is de uitslag duidelijk nog steeds niet verteerd.

Hoe lang gaat deze ezelsdracht nog duren?

(18 juni 2013)

Nog steeds geen beleidsnota in Zoersel

Waar grote steden als Antwerpen en Gent reeds in geslaagd zijn, is in Zoersel nog steeds niet gebeurd.
De beleidsintenties, laat staan de beleidsnota, zijn nog steeds niet bekend gemaakt.

Een lid van de meerderheid zei ons na afloop van de gemeenteraad dat dit enerzijds te maken heeft met agendaproblemen, maar ook omdat N-VA en CD&V voor de rit goed en wel begint ten gronde over alles gesproken willen hebben.

We kunnen begrip opbrengen voor dit laatste argument en verwachten ons dan ook aan een lijvig document.

We rekenen erop dat de gemeenteraadsleden de nota tijdig ontvangen zodat een stevig inhoudelijk debat gevoerd kan worden op de volgende gemeenteraad van 21 januari.

(3 januari 2013)

De installatievergadering

Veel blinkende gezichten gisteren op de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur. Evenveel fonkelende oogjes op de publiekstribunes achter de raadsleden want heel veel partners, familieleden en sympathisanten kwamen de nieuwe lichting raadsleden aanmoedigen.

Verschillende applaussalvo’s volgden, zowel voor de verkozen gemeenteraadsleden, de schepenen als de OCMW-raadsleden.

Met 27 zijn de verkozen gemeenteraadsleden. Mede door het monstersucces van N-VA in Zoersel is de meerderheid goed voor een comfortabele 21 zetels: 12 zetels voor N-VA en 9 voor CD&V. De oppositie bestaat uit Vlaams Belang (2 zetels), Open VLD (2), sp.a (1) en Groen (1).

De fractieleiders in de oppositie hebben in het beste geval dus één ‘running mate’. Deze mensen zullen duivel-doet-al moeten zijn om effectief te kunnen wegen op het beleid.
In de meerderheid zullen naast de leden van het college (1 burgemeester en 7 schepenen) en de voorzitter van de gemeenteraad nog 12 raadsleden zetelen.

Wie de verslaggeving van de voorbije legislatuur erop naleest zal merken dat een derde van de raadsleden, naast de eedaflegging, geen enkele tussenkomst heeft gedaan in zes jaar tijd.

Allen legden ze de eed af om ‘de verplichtingen van hun mandaat trouw na te komen’. Hopelijk doen ze dit allemaal en wordt de gemeenteraad een boeiend politiek platform de komende jaren.

(3 januari 2013)