Het blijft een komen en gaan bij N-VA Zoersel

Na de vervanging van Tania Kohlen (N-VA) als voorzitter van de gemeenteraad door Griet Decock (N-VA) en de aanstelling van Trix Lacante (N-VA) als nieuwe fractieleider, dient er zich opnieuw een stoelendans aan binnen Vlaams-nationale kringen.

Lokaal N-VA-voorzitter Christiaan Janssens verhuist samen met zijn partner Pascale Loveniers naar een andere gemeente. Zodra deze verhuis officieel is, zullen noch Janssens, noch Loveniers hun mandaat van respectievelijk OCMW-raadslid en gemeenteraadslid kunnen blijven opnemen. Wie hen zal opvolgen als raadslid en als voorzitter van N-VA Zoersel, blijft ondertussen onduidelijk.

Janssens en Loveniers waren de gangmakers achter de succesvolle N-VA-campagne bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

(28 april 2014)

Derde keer, goede keer?

Omwille van haar recente definitieve aanstelling als schepen neemt Tania Kohlen (N-VA) ontslag als voorzitter van de Zoerselse gemeenteraad. Zelf volgde Kohlen begin 2013 al Tom Valgaeren (N-VA) op die toen het voorzitterschap voor bekeken hield.

Kohlen was een trage starter, maar bloeide geleidelijk aan open in haar rol als voorzitter. Ook als schepen is ze op korte tijd serieus gegroeid in haar functie.

Griet Decock (N-VA) neemt nu haar spelverdelersrol over. Decock was tot nu toe de stille fractieleider van de N-VA die in anderhalf jaar geen enkele tussenkomst deed. Met de opening van haar eerste punt op de gemeenteraad horen we eindelijk voor het eerst haar stem.

Wie Decock opvolgt als fractieleider van N-VA is nog niet bekend.

(22 april 2014)

Waarom niet een schepen minder in Zoersel?

Op de gemeenteraad volgt Tania Kohlen Pascale Loveniers definitief op als eerste schepen. Kohlen deed dit reeds ad interim tijdens Loveniers’ afwezigheid. Loveniers blijft wel gemeenteraadslid.

Jos van Dongen, fractieleider van het Vlaams Belang, neemt voor de eedaflegging het woord en verwijst naar de aanbevelingen van de Vlaamse regering om het waar mogelijk met een schepen minder te doen om zo slagvaardiger colleges te bekomen en kosten uit te sparen. Van Dongen verwijst ook naar ZoerselMagazine van februari 2014 en citeert de kop “Moet het Zoerselse bestuur niet zelf eerst proberen te besparen?” die in het gemeenteblad gevolgd wordt door de intentie van het bestuur om bij pensionering van ambtenaren niet zomaar over te gaan tot vervanging om zo kosten uit te sparen.

Van Dongen vraagt dan ook retorisch of dezelfde redenering niet moet opgaan voor de politiek gemandateerden.

Open VLD legt een bijkomend delicaat punt bloot. Bij de start van deze bestuursploeg werd beslist dat Bart Sebreghts (CD&V) in de laatste jaren van de legislatuur vervangen zou worden door Tania Kohlen (N-VA). Nu Kohlen al sneller als volwaardig schepen toetreedt tot het college, duikt de vraag op of deze vervanging door een N-VA’er dan nog zal gebeuren. Het aantal schepenwaardige N-VA’ers raakt immers stilaan uitgeput.

Verder leggen de liberalen het voorstel op tafel om Kohlen als voorzitter van de gemeenteraad te vervangen door iemand van de oppositie om de gemeenteraad in goede banen te leiden.

Burgemeester Verstreken blijft in haar antwoord op de vlakte door te zeggen dat ze nog zou terugkomen op de vervanging van de voorzitter van de gemeenteraad en ook de al dan niet vervanging van Bart Sebreghts is duidelijk nog niet definitief.

Op de vraag om nu reeds het college te verminderen met een schepenmandaat door een herschikking van de bevoegdheden, gaat Verstreken niet in.

Een jammere zaak want elke overheid moet in budgettair krappe tijden de tering naar de nering zetten.

Hopelijk wordt over enkele jaren beslist om het alsnog met een schepen minder te doen in plaats van het aantal schepenen op peil te houden omwille van de evenwichten in de politieke postjes binnen de meerderheidspartijen.

(18 maart 2014)

Geen gemeenteraad wegens te weinig agendapunten

De gemeenteraad van volgende week dinsdag zal niet plaatsvinden “wegens een te beperkt aantal punten op de gemeenteraad”.

Als je weet dat elke gemeenteraad +/- 150 euro/raadslid kost, moet er inderdaad niet vergaderd worden om te vergaderen en de zitpenning op te strijken.
Ook in de vorige legislatuur werd af en toe in dat geval een gemeenteraad geskipt.

Toch klaagt het Vlaams Belang het wegvallen van deze gemeenteraad aan. Fractieleider Jos van Dongen richt zich met onderstaande mail naar de voorzitter van de gemeenteraad, met alle fractieleiders in CC.
Hij dringt aan op een open debat over de kerntaken van de gemeente, iets waar de meerderheid zich eerder positief over had uitgelaten maar geen verdere stappen voor had gezet.

De volledige mail vindt u hieronder:

Beste Tania,

Op 7 februari ontvingen de gemeenteraadsleden een bericht met de melding ‘Wegens een te beperkt aantal punten op de agenda van de gemeenteraad, werd beslist de gemeenteraadszitting van 18 februari 2014 niet te laten doorgaan’. Als Zoerselse Vlaams Belangafdeling staan ook wij met beide voeten op de grond. Ook wij zijn van mening dat elke mogelijkheid tot besparing ten volle moet worden benut en dat overbodige vergaderingen best worden vermeden. Om die reden hebben wij in het verleden nooit opmerkingen gemaakt wanneer er gemeenteraden werden afgeblazen wegens gebrek aan agendapunten. Dit zelfs indien daardoor, zoals dit de voorbije jaren meermaals het geval was, het minimum aantal vergaderingen van 10 per jaar (dit is het aantal dat wordt voorgeschreven in het gemeentedecreet) niet werd gehaald. De regelgeving moet hier immers wijken voor het gezond verstand.

Tijdens de gemeenteraad van 17 december 2013 verklaarde de burgemeester als inleiding op de agendapunten A2 t.e.m. A6 (artikels die handelen over de goedkeuringen van belastingen, retributies, dotaties, meerjarenplan en budget 2014) onder andere ‘Het uitschrijven van het meerjarenplan (MJP) was een hele uitdaging en we hebben daarvoor het hele jaar 2013 meer dan nodig gehad. Het traject dat we voorzien hadden is door de externe begeleider die ons bij de aanvang heeft begeleid uitzonderlijk genoemd omdat hij nog nooit eerder en nergens anders gezien had dat zo’n brede inspraakmogelijkheden werden gegeven aan alle actoren in de gemeente’. Met de raadsleden van ocmw&gemeente zijn er drie sessies geweest. Eerst in april, vervolgens in mei en een derde keer in november’.

Inspraakmogelijkheden? Als de toestand niet zo schrijnend was zou men met deze verklaring kunnen lachen. Hoe is inspraak mogelijk wanneer het debat dat aan de basis moet liggen van alle beslissingen steevast en ondanks herhaaldelijk aandringen uit de weg wordt gegaan. Wanneer er moet worden beslist over belastingen en besparingen zou men toch ten minste verwachten dat er in de eerste plaats een debat wordt gevoerd over de kerntaken van de gemeente. Welke taken moeten er absoluut door de gemeente worden uitgevoerd, welke taken kunnen er eventueel worden uitbesteed, welke taken kunnen worden afgebouwd en welke taken zouden er moeten bijkomen. Pas daarna kan er met kennis en visie worden beslist over belastingen, retributies en besparingen.

In dezelfde inleiding verklaarde de burgemeester ‘De verschillende afdelingen van het bestuur hebben gewerkt aan kerntakennota’s en die zijn aangewend in de laatste rechte lijn om tot een sluitend plan te kunnen komen. Het kerntakendebat is dus met administratie en bestuur voorlopig beperkt intern gevoerd maar het zal blijvend gevoerd moeten worden de hele bestuursperiode door’.

Toen de fractieleider van sp.a Zoersel opmerkte dat dit debat openbaar zou moeten worden gevoerd, in de gemeenteraad, antwoordde de burgemeester ‘Het zou inderdaad interessant zijn om het kerntakendebat te voeren met de gemeenteraad.’!

In januari 2014 geen kerntakendebat. In februari 2014 geen gemeenteraad wegens ‘onvoldoende agendapunten’. Dit is totaal onbegrijpelijk. Indien men echt ‘inspraak’ hoog in het vaandel draagt zou dit immers de gelegenheid zijn om
– een debat te voeren over de kerntaken van de gemeente
– een debat te voeren over de ophaling van het huisvuil volgens het diftar-systeem (zonder enige inspraak van de gemeenteraad heeft het schepencollege op 18 november 2013 met IGEAN een principe-akkoord afgesloten tot aankoop van containers voor ophaling huisvuil in 2015)
– een debat te voeren over de afbraak van ‘De Wijnstok’ (deze laagbouw, die aansluit aan het gemeentehuis, werd door de gemeente verworven na vertrek van de kloosterzusters. Geruchten doen de ronde dat de beslissing tot afbraak van dit gebouw reeds zou genomen zijn door het schepencollege)
– een debat te voeren over de toekomst van ‘Het Lindepaviljoen’ (op de agenda van de culturele raad van 11 februari staat ‘Lindepaviljoen: toekomstperspectieven’. Na kennisname van de bevindingen van de culturele raad zou een debat hierover tijdens de gemeenteraad van 18 februari zeker op zijn plaats geweest zijn)
– een debat te voeren over de aankoop door IGEAN (op vraag van de gemeente Zoersel) van bosgrond te Halle-Zoersel met het oog op de realisatie van een gemeentelijk woonproject tegen de prijs van 5.817.000 euro. Het ontwerp van de verkoopovereenkomst werd door het schepencollege goedgekeurd op 13 januari 2014
– een debat te voeren over het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals dit reeds herhaaldelijk werd gevraagd door de raadsleden van de oppositiepartijen

Stof genoeg dus om ideeën uit te wisselen om daarna met kennis van zaken beslissingen te kunnen nemen. De bestuursmeerderheid heeft hier echter een andere visie op ‘te weinig punten op de agenda’. Deze keer hebben de leden van deze meerderheid zeker gelijk, er staan inderdaad te weinig punten op de agenda. Eens te meer een gemiste kans.

Jos van Dongen
gemeenteraadslid,
fractieleider
Vlaams Belang Zoersel

(10 februari 2014)

Geen gemeenteraad wegens ‘geen agendapunten’

Vandaag zijn we 14 april. Exact een half jaar na de verkiezingen. Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

Op de vorige gemeenteraad kondigde de burgemeester nochtans aan dat op de gemeenteraad van april de beleidsnota voorgesteld zou worden.

Een maand later is er nog geen nota, sterker nog: de gemeenteraad gaat niet door omdat er ‘geen agendapunten zijn’.

(14 april 2013)

Vlaams Belang trekt rechtsgeldigheid gemeenteraadszitting in twijfel

Nog voor burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) de gemeenteraad opent, neemt fractieleider Jos van Dongen (Vlaams Belang) het woord.

Van Dongen trekt de rechtsgeldigheid van de gemeenteraad in twijfel omdat de burgemeester na het ontslag van de voorzitter van de gemeenteraad de raad wil voorzitten tot een nieuwe voorzitter wordt verkozen.
Hij uit ook bezwaar tegen het feit dat Verstreken de agenda heeft verstuurd.

Volgens Van Dongen moet het oudst zetelende raadslid (lees: Walter Vochten van het Vlaams Belang) de raad openen.

Verstreken antwoordt dat ze hierover advies heeft ingewonnen bij de VVSG. Deze verleende een positief advies zodat Verstreken de raad mag openen.

Toch liet ze de mogelijkheid open dat Walter Vochten alsnog de raad zou openen, indien de raad het hiermee eens was. Noch het VB, noch de andere raadsleden gingen hierop in.

(19 maart 2013)

De installatievergadering

Veel blinkende gezichten gisteren op de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur. Evenveel fonkelende oogjes op de publiekstribunes achter de raadsleden want heel veel partners, familieleden en sympathisanten kwamen de nieuwe lichting raadsleden aanmoedigen.

Verschillende applaussalvo’s volgden, zowel voor de verkozen gemeenteraadsleden, de schepenen als de OCMW-raadsleden.

Met 27 zijn de verkozen gemeenteraadsleden. Mede door het monstersucces van N-VA in Zoersel is de meerderheid goed voor een comfortabele 21 zetels: 12 zetels voor N-VA en 9 voor CD&V. De oppositie bestaat uit Vlaams Belang (2 zetels), Open VLD (2), sp.a (1) en Groen (1).

De fractieleiders in de oppositie hebben in het beste geval dus één ‘running mate’. Deze mensen zullen duivel-doet-al moeten zijn om effectief te kunnen wegen op het beleid.
In de meerderheid zullen naast de leden van het college (1 burgemeester en 7 schepenen) en de voorzitter van de gemeenteraad nog 12 raadsleden zetelen.

Wie de verslaggeving van de voorbije legislatuur erop naleest zal merken dat een derde van de raadsleden, naast de eedaflegging, geen enkele tussenkomst heeft gedaan in zes jaar tijd.

Allen legden ze de eed af om ‘de verplichtingen van hun mandaat trouw na te komen’. Hopelijk doen ze dit allemaal en wordt de gemeenteraad een boeiend politiek platform de komende jaren.

(3 januari 2013)