Kerst in Zoersel, vrede in de stal

Op de laatste politieraad werd de gemeentelijke bijdrage voor Zoersel goedgekeurd voor de politiezone. Dit gebeurde echter niet unaniem. CD&V-raadsleden Jan de Prins en Roel van Elsacker onthielden zich.

De burgemeester leidt ruimer dan gewoonlijk dit agendapunt in. De stijging is voorzien binnen het meerjarenplan en ze stelt ook dat er geen reserves meer zullen opgebouwd worden naar de komende jaren. Verder gaat ze in op de ANPR-plannen en andere engagementen die vanuit de politiezone zijn gekomen na de kritiek vanuit de gemeente Zoersel die vorig jaar middels een motie werd uitgedrukt.

Marc de Cordt (Groen) hekelt het feit dat er geen toelichting over dit punt op papier voorligt. “Dit punt ligt ter goedkeuring voor, maar waar ik ook mijn licht heb opgestoken, ik vond nergens extra informatie.” Verstreken antwoordt dat de verslagen van de politieraad en het politiecollege vrij zijn. “Klopt, maar dan zouden ze wel beschikbaar moeten zijn. De laatste verslagen dateren respectievelijk van juni en september,” antwoordt De Cordt schamper. Groen en andere fracties zijn niet vertegenwoordigd in de politieraad. Daarom vraagt De Cordt om de verslagen sneller ter beschikking te stellen en punten die goedgekeurd moeten worden grondig schriftelijk te motiveren. Hij stelt vervolgens voor het punt te verdagen tot deze info wordt gegeven.

Ook Walter Van Hofstraeten (Open VLD) vraagt zich af waarom er weer 6% extra bijkomt en zegt dat er een signaal gegeven moet worden. Hij mist, net als Groen, de details van de volledige begroting.

Roel van Elsacker (CD&V), getooid in een vrolijke kersttrui, is in tegenstelling tot de gemeenteraad van december 2015 zeer positief over de inspanningen die eindelijk geleverd worden vanuit de zone. Een pluim die hij deels op zijn hoed steekt omwille van de kritische stem die hij in het verleden liet horen in de politieraad en de gemeenteraad over het gebrek aan transparantie vanuit de zone en de dreigende stijging van de bijdrage van de gemeente Zoersel.

Vorig jaar nog leidde dit jaarlijks terugkerend punt op de agenda van de gemeenteraad tot een ongeziene publiekelijke vertrouwensbreuk tussen de meerderheidspartijen. Burgemeester Verstreken had volgens CD&V solo slim gehandeld in de negotiaties met de andere gemeenten in de politiezone zonder terug te koppelen of af te stemmen met de coalitiepartner.

Met de onthouding van Van Elsacker en De Prins op de politieraad hadden velen verwacht dat er een sequel zou volgen op de pijnlijke vertoning van vorig jaar.

Van Elsacker is, zoals gezegd echter gelukkig gestemd. Volgens hem is er dankzij de motie in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de kritiek van de gemeente Zoersel. Hij geeft aan dat de communicatie vanuit de politie veel beter is. Er is ook duidelijkheid gekomen in de fasering van de ANPR-camera’s en er komt ook een evaluatie van het cameraproject. En ook de belofte om gedetailleerde info te krijgen van alle ongevallencijfers, stemt Van Elsacker vrolijk.

Over het financiële plaatje is de CD&V fractieleider niet onverdeeld blij. Hij stelt zich de vraag waarom het nodig is een rekeningoverschot van 1,5 miljoen op te bouwen en de bijdrage van onze gemeente hiervoor te laten stijgen. Zijn vrees dat de bijdrage vanuit de gemeente ook de komende jaren verder zou stijgen, werd in de inleidende motivering bij het agendapunt door de burgemeester ongedaan gemaakt.

Daarmee was de laatste hete aardappel uit de mand gelicht zodat de dotatie ook door CD&V kon worden goedgekeurd. Van Elsacker en De Prins onthouden zich omdat dit ‘in lijn is met het stemgedrag in de politieraad’.

Het moge duidelijk zijn dat er in de periode tussen de politieraad en de gemeenteraad aardig wat binnenskamers is gebakkeleid tussen de coalitiepartners om een gezichtsverlies als vorig jaar te vermijden. We vinden het een goede evolutie dat dit soort interne verschillen binnen het college worden besproken en dat de coalitiepartijen niet vechtend over de straatstenen rollen.

 

Nieuw raadslid bij CD&V

Rik Wens heeft op de gemeenteraad van mei de eed afgelegd als gemeenteraadslid voor CD&V. Hij volgt Sofi Van Ussel op.

Met Wens komt er opnieuw een jongere in de raad voor de christendemocraten die geëngageerd is in het middenveld.

We wensen het kersverse raadslid veel succes.

 

“Ik ben geen stenograaf, hé”

Bij de aanvang van de gemeenteraad neemt de burgemeester het woord. Ze vraagt nog enkele toevoegingen door te voeren aan het verslag van de gemeenteraad van december.

Bij het agendapunt van de politiedotatie was de tussenkomst van fractieleider Roel van Elsacker van CD&V integraal opgenomen, maar de repliek van de burgemeester slechts in grote lijnen. Burgemeester Verstreken wil het verslag laten aanvullen met info die ze in de vorige gemeenteraad heeft gezegd, maar uiteindelijk niet door de gemeentesecretaris werd genoteerd.

Raadsleden die hun tussenkomst voor de gemeenteraad aan de secretaris bezorgen en zich aan deze uitgeschreven tekst houden, mogen ervan op aan dat hun tussenkomst volledig zal worden opgenomen in het verslag. Omdat Verstreken niet in detail wist wat Van Elsacker zou zeggen, had ze haar repliek niet voorbereid.

Stan Bartholomeeussen (Open VLD) zegt dat hij zich niet kan vinden in de vraag van de burgemeester. Volgens Bartholomeeussen zullen gemeenteraden in de toekomst anders pas om half elf beginnen ‘als iedereen zijn tussenkomst van de vorige raad heeft laten verbeteren’. De burgemeester volgt deze redenering, maar vraagt een eenmalige uitzondering hierop omdat de verslaggeving van de gemeenteraad zal gebruikt worden door de provincie om een uitspraak te doen in de zaak van de politiedotatie die de gemeente Zoersel geweigerd heeft in december.

De gemeentesecretaris neemt er het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bij en leest een artikel hardop voor. Conclusie: tussenkomsten dienen niet in extenso genotuleerd te worden. De secretaris gaat echter publiek uit de bocht door de burgemeester een slotreprimande te geven met de woorden: “Ik ben geen stenograaf, hé!”

Het voorstel van Jos van Dongen (Vlaams Belang) om de audiocaptatie te bezorgen aan de provincie wordt niet gevolgd. De burgemeester trekt haar vraag tot aanpassing van het verslag in na de commotie die erop volgde.

Vertrouwensbreuk binnen de Zoerselse meerderheid en binnen de N-VA

De dotatie voor de politiezone voor het jaar 2016 zorgt voor oud-Romeinse toestanden in de Zoerselse gemeenteraad. Brutus en Caesar in het Bethaniënhuis.

Eerst de cijfers: de bijdrage van de gemeente bedraagt zo’n 54.000 euro meer dan vorig jaar, nl. 2.183.000 euro. Dit is 22,6 % van alle gemeentelijke dotaties.

Na een zeer uitgebreide toelichting door de burgemeester neemt Stan Bartholomeeussen (Open VLD) het woord. Hij klaagt zoals elk jaar het gebrek aan informatiedoorstroming vanuit de meerderheid naar de gemeenteraad aan. De oppositie is daarenboven niet vertegenwoordigd in de politieraad en daarom is het zeer moeilijk om hier een debat over te hebben.

Roel van Elsacker (fractieleider van de CD&V) is wel vanuit de gemeente Zoersel lid van de politieraad en houdt een opmerkelijke tussenkomst.

Het raadslid beschrijft wat er zich op de vorige politieraad afspeelde toen de goedkeuring van de begroting en de plaatsing van nieuwe camera’s in de politiezone op de agenda stonden. Het budget van de politiezone werd op de politieraad goedgekeurd, maar met een groot aantal onthoudingen.

Het voorstel dat Van Elsacker daaropvolgend deed om eerst een evaluatie van de bestaande camera’s te doen (werking, exploitatiekost, enz.) alvorens over te gaan tot de installatie van nieuwe camera’s leek op de nodige bijval te mogen rekenen van de andere raadsleden, tot Luc Aerts (CD&V), burgemeester van Brecht, onverwacht het woord nam.

Aerts bracht de politieraad ervan op de hoogte dat de installatie van de camera’s in Brecht en Schilde pasmunt is voor het moratorium op de politiedotatie. In mensentaal: de camera’s ter waarde van 546.000 euro, exploitatiekosten niet meegerekend, zijn een compensatie voor het niet verhogen van de lagere dotatie van de gemeenten Zoersel en Malle. Dit werd, volgens Aerts, zo afgesproken in het politiecollege waarin vanuit de gemeenten alleen de burgemeesters vertegenwoordigd zijn.

Roel van Elsacker gaat verder: “Collega’s, onze fractie heeft vragen bij deze manier van werken. In het politiecollege zijn blijkbaar afspraken gemaakt met betrekking tot de dotaties, waarvan noch de leden van de politieraad van onze gemeente, noch de leden van het schepencollege op de hoogte waren. Dit stoot ons tegen de borst. Deze informatie had op zijn minst door de burgemeester moeten worden gedeeld, zodat ook het schepencollege en de raadsleden hierover een standpunt hadden kunnen innemen. Het achterhouden van deze informatie door de burgemeester vindt onze fractie onaanvaardbaar.De Zoerselse politieraadsleden in de politieraad, en met ons het Zoersels college, werden voor voldongen feiten geplaatst. Voldongen feiten die onze gemeente veel centen kosten. (…) Een goed gemeentelijk beleid is maar mogelijk wanneer in een geest van vertrouwen op een constructieve manier kan worden samengewerkt binnen het schepencollege, met de raadsleden en de burgemeester. Slechts zo kan een bestuur ook vertrouwen uitstralen naar de burger. (…) Onze fractie betreurt eensgezind dit gebrek aan vertrouwen en informatiedeling, en wil een sterk signaal uitzenden. De politiedotatie zal door ons om bovenvermelde redenen niet worden goedgekeurd.”

Het is gezegd. De CD&V steunt de burgemeester niet in de beslissing die ze nam in het politiecollege en zal tegen stemmen.

Marc Somers (SP.a) hekelt de burgemeester vervolgens dat ze aan de raad vraagt om de dotatie in vertrouwen goed te keuren, terwijl blijkt dat zelfs binnen de meerderheid er geen vertrouwen is in de burgemeester. Marc de Cordt (Groen) vindt het anderzijds wel goed dat er blijkbaar ook vanuit de meerderheid een kritische stem te horen is.

Burgemeester Verstreken is duidelijk aangeslagen door de felle en uitgebreide tussenkomst van de fractieleider van haar coalitiepartner.

Verstreken licht toe dat de verdeelsleutel tussen de gemeenten destijds werd bepaald op basis van een aantal parameters, parameters die niet de lokale overheden bepalen, maar wel in Brussel werden vastgelegd. De verdeelsleutel tussen de gemeenten werd in de loop der jaren nooit aangepast, wat bv. de gemeente Schilde een doorn in het oog is omdat ze per inwoner meer dient te betalen dan de gemeente Zoersel en Malle. Omdat er geen oplossing werd gevonden om deze verschillen weg te werken, kwamen de burgemeesters tot een compromis bij de begrotingsbespreking. Zo zouden de gemeenten die minder betalen per inwoner ‘een loyale investeringsbereidheid’ tonen voor het plaatsen van camera’s, ook al worden deze geplaatst in de gemeenten die momenteel meer betalen.

De burgemeester besluit nederig dat ze er niet van uit ging dat ze de gemeente Zoersel zou benadelen in een dergelijke constructie omdat hierdoor niet geraakt zou worden aan de lagere Zoerselse dotatie. Haar tussenkomst is oprecht, maar de opgesomde feiten vallen haar zwaar.

Jos van Dongen (Vlaams Belang) spreekt zich na de tussenkomst van de burgemeester niet uit over wie gelijk heeft omdat hij niet over alle cijfers beschikt en kondigt aan dat de partij zich zal onthouden.

Bij de stemming blijkt dat ook binnen de N-VA sommige raadsleden zich niet kunnen vinden in het verhaal van de burgemeester die uit eigen rangen komt. Van de 9 N-VA-raadsleden stemmen immers maar 7 voor het agendapunt. 2 andere partijgenoten onthouden zich, net als het Vlaams Belang. De voltallige oppositie en coalitiepartner CD&V stemmen tegen.

De oppositie was in de wandelgangen al deels op de hoogte van de frictie tussen de meerderheidspartijen, maar waren niettemin zwaar verrast door de felheid van het betoog van raadslid Van Elsacker.

Het is zeer lang geleden dat een probleem binnen de meerderheid zo publiek en pijnlijk duidelijk wordt. Verstreken beleefde vanavond ongetwijfeld de zwaarste politieke avond van haar burgemeesterschap.

(16 december 2015)

Het woord is aan de burger

Er zijn nog zekerheden in de Zoerselse gemeenteraad. Je kunt er gif op innemen dat Jos van Dongen van het Vlaams Belang het woord neemt wanneer er een punt op de agenda staat dat te maken heeft met het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Deze keer was de verduidelijking van de toekenningsvoorwaarden van eretitels aan schepenen en raadsleden een reden om een wijziging door te voeren aan het huishoudelijk reglement en dit als agendapunt op te nemen in de agenda van de gemeenteraad.

Eén van de punten die Van Dongen telkens maakt, is het gebrek aan luistervermogen van het bestuur ten aanzien van de Zoerselaars. Van Dongen pleitte in de gemeenteraad al meermaals om de burger voor de start van de gemeenteraad een moment te bieden om vragen te stellen, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Momenteel kan de burger wel vragen stellen na de raad en alleen over onderwerpen die op de agenda staan. Omdat het nooit vooraf geweten is hoe lang een raadszitting duurt, voelen weinig burgers zich geroepen om soms urenlang te wachten voor ze hun stem kunnen laten horen. De gemiddelde burger is ook niet bezig met het opvolgen van de maandelijkse agenda van de gemeenteraad om te kijken wanneer het een gepast moment is om naar de gemeenteraad te trekken en ‘Thuis’ voor een avond te missen.

Het vooraf tijd uittrekken voor een vragenronde waar de burger het woord mag nemen is volgens Van Dongen niet uitzonderlijk. Het oppositieraadslid haalt voorbeelden aan van verschillende gemeenten waar niet toevallig N-VA en/of CD&V de meerderheid uitmaken. De vragenhalfuurtjes in Diksmuide, Kontich, Stabroek, enz. zijn geen vrijgeleide voor de burger om een gemeenteraad te kapen; in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van deze gemeenten staan krijtlijnen waar de burgers zich aan moeten houden: van een beperking van de spreektijd tot 5 minuten per spreker tot het vooraf schriftelijk indienen van de vraag aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Burgemeester Liesbeth Verstreken wil niet ingaan op de argumentatie van Van Dongen omdat het onderwerp al meermaals bediscussieerd is in de raad. Op zich begrijpelijk dat je niet naar aanleiding van elk agendapunt zomaar alles terug kunt agenderen, want dan duren raadszittingen dagenlang.

Anderzijds zou het een mooie proeve van inspraak en openheid zijn, mocht het bestuur dit voorstel bij een volgende herziening van het reglement zelf opnemen in de herziening en actief hierover communiceren in ZoerselMagazine en de nieuwsbrieven van de gemeente.

(17 november 2015)

Wie is er tegen fietsers? Niemand? … Echt niemand?

Op verzoek van de Groen-fractie werd de ondertekening van het charter Sterk Fietsbeleid aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd. Het charter is een oorkonde van de hand van Fietsberaad Vlaanderen, een organisatie opgericht binnen de VVSG (de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).

Met het charter wil Fietsberaad Vlaanderen het potentieel van fietsen en de voordelen ervan, zowel voor functionele als recreatieve doeleinden in de verf zetten en enkele uitgangspunten formuleren.

Leest u even mee?
– Fietsen is snel, makkelijk en goedkoop.
– Fietsen bevordert de verkeersveiligheid.
– Fietsen zorgt voor een gezonde bevolking.
– Fietsen bespaart ruimte.
– Fietsen draagt bij aan het economisch weefsel.
– Fietsen is duurzaam.
– Investeer in een fietscultuur.
– Gebruik nieuwe technologieën die het fietsen bevorderen.
– Maak werk van comfort en veiligheid voor de fietser.
– Luister naar fietsers.

Gemeenten die het charter ondertekenen selecteren minstens drie uitgangspunten waarrond ze een concrete actie wil ontwikkelen en realiseren voor 31 december 2018.

Fractievoorzitter van Groen, Marc de Cordt, bepleit het eigenhandig bijgevoegde agendapunt met een zakelijkheid die we laatst hebben vastgesteld in “Karakter” van F. Bordewijk. Ondanks het gebrek aan brio wordt het agendapunt met unanimiteit goedgekeurd door de raad.

Evident, als je ziet waarover het charter gaat en waar de uitgangspunten van de oorkonde niet verder gaan dan het gezond boerenverstand van elke lokale beleidsmaker.

De heraanleg van een fietspad, het aanbrengen van betere verlichting in fietsenstallingen en een fluoactie bij de start van de herfstperiode is al voldoende om te voldoen aan het charter.

Wie kan er nu tegen de punten van het charter zijn? De gemeente die niet standaard werkt aan een beleid dat op z’n minst leidt tot 3 concrete acties binnen een periode van een halve legislatuur moeten we nog tegenkomen. Welke meerwaarde een dergelijk charter heeft, ontgaat ons dan ook compleet.

Toch wel jammer van de tijd die binnen de Vlaamse administratie, tijdens fractievergaderingen op alle politieke niveaus, gemeenteraden, colleges en andere vergaderingen wordt besteed aan dit soort no-brainers.

(17 november 2015)

Zoerselse gemeenteraad zet oudgedienden in de bloemen

Op de gemeenteraad krijgen een aantal lokale oud-mandatarissen een eretitel.

Bob Peeters mag zich voortaan ereschepen van de gemeente Zoersel noemen. Guido Pacquée, Gummarus Roelants, Willy Storms en Mario Verbeek zijn vanaf nu ereraadslid.

De stemming is unaniem.

OCMW-voorzitter Katrien Schryvers licht toe dat Louis Verheyen ook de titel van erevoorzitter zal krijgen omwille van zijn jarenlange inzet voor het OCMW.

(16 september 2014)

Oppositie haalt ook slag binnen

Op de gemeenteraad staat de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Op 29 april werd reeds een ontwerp besproken tijdens een gemeenteraadscommissie waarop alle gemeenteraadsleden uitgenodigd waren.

Open VLD had reeds op de gemeenteraadscommissie heel wat opmerkingen over het huishoudelijk reglement. Omdat in de aangepaste versie onvoldoende rekening werd gehouden met zijn opmerkingen, steekt Stan Bartholomeeusen (Open VLD) van wal in een tussenkomst waarin hij grote woorden niet schuwt.

De aanpassingen en schrappingen die het college doorvoerde ten opzichte van het vorige huishoudelijk reglement uit 2007 zijn volgens hem een beknotting van het democratische debat in de gemeenteraad en de openbaarheid van bestuur.

Zo staat niet langer in het reglement dat de beslissingen van het schepencollege ook op de website van de gemeente zullen komen, tenminste voor zoverre ze niet persoonlijk gebonden zijn.

Verder hekelt Bartholomeeusen het feit dat telkens een derde van de raadsleden de krachten moet bundelen om een gemeenteraadscommissie samen te roepen. Hierdoor kan de oppositie, die met 4 partijen kleiner is dan 1/3 van de raadsleden, geen gemeenteraadscommissie samenroepen.

Er is ook 1/3 van de raad nodig om een hoofdelijke stemming (een publieke stemming per persoon) te vragen. Ook deze mogelijkheid vervalt gedurende deze legislatuur voor de te kleine oppositie.

Open VLD stelt als alternatief voor dat wanneer 1 fractieleider hiertoe oproept, dit voldoende moet zijn om een gemeenteraadscommissie of een hoofdelijke stemming te vragen.

In haar antwoord geeft burgemeester Verstreken aan dat de 1/3 bedoeld is om dit soort vragen voldoende gewicht te geven en dat 1 persoon nogal licht weegt om een dergelijke vraag te legitimeren. Verstreken trapt hierbij fijntjes op de tenen van fractieleiders die als enige afgevaardigde van hun partij in de raad zitten zoals Marc Somers (SP.a) en Marc de Cordt (Groen).

Somers stelt een alternatief voor dat wel aanvaard wordt door de meerderheid: voortaan is de vraag van een meerderheid van de fractieleiders voldoende om dit mogelijk te maken.

En er volgt nog een aanpassing aan de tekst.

300 burgers die samen een verzoek indienen om een agendapunt te bespreken op de gemeenteraad moesten in het ontwerpreglement hun vraag voorleggen aan de burgemeester. Volgens Stan Bartholomeeusen is dit niet logisch aangezien de voorzitter van de gemeenteraad de agenda samenstelt.

Opnieuw krijgt Bartholomeeusen de steun vanuit SP.a en opnieuw volgt de meerderheid de oppositie.

Knap en terecht werk vanuit de oppositie.

(24 juni 2014)

Gemeenteraadslid Pascale Loveniers neemt ontslag

Kitty Busschodts, zesde opvolger voor N-VA Zoersel, neemt de functie van gemeenteraadslid over van Pascale Loveniers.

Loveniers verhuist samen met haar man (en tevens lokaal N-VA-voorzitter) naar een andere gemeente en kan in die hoedanigheid niet aanblijven als raadslid. Wie Christiaan Janssens opvolgt in de OCMW-raad is nog niet bekend.

We wensen Kitty Busschodts veel succes met haar nieuwe functie.

(24 juni 2014)

Waarom het moeilijk maken als het ook gemakkelijk kan?

De zaal waar de gemeenteraad plaatsvindt is bewust open gehouden, met grote glaspartijen. Het publiek zit tijdens elke raad rond de gemeenteraadsleden en kan dus in principe meespieken over de schouders van de raadsleden wanneer deze moeten stemmen over agendapunten.

Dit zorgt natuurlijk voor een probleem bij geheime stemmingen, zoals bij de keuze van de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cipal.

In plaats van het publiek naar buiten te sturen, vraagt Griet Decock (N-VA), kersvers voorzitter van de gemeenteraad, de aanwezigen in het publiek om even niet te spieken.

Waarom het moeilijk maken als het ook gemakkelijk, zelfs ‘schattig’ kan?

(20 mei 2014)