“Ik ben geen stenograaf, hé”

Bij de aanvang van de gemeenteraad neemt de burgemeester het woord. Ze vraagt nog enkele toevoegingen door te voeren aan het verslag van de gemeenteraad van december.

Bij het agendapunt van de politiedotatie was de tussenkomst van fractieleider Roel van Elsacker van CD&V integraal opgenomen, maar de repliek van de burgemeester slechts in grote lijnen. Burgemeester Verstreken wil het verslag laten aanvullen met info die ze in de vorige gemeenteraad heeft gezegd, maar uiteindelijk niet door de gemeentesecretaris werd genoteerd.

Raadsleden die hun tussenkomst voor de gemeenteraad aan de secretaris bezorgen en zich aan deze uitgeschreven tekst houden, mogen ervan op aan dat hun tussenkomst volledig zal worden opgenomen in het verslag. Omdat Verstreken niet in detail wist wat Van Elsacker zou zeggen, had ze haar repliek niet voorbereid.

Stan Bartholomeeussen (Open VLD) zegt dat hij zich niet kan vinden in de vraag van de burgemeester. Volgens Bartholomeeussen zullen gemeenteraden in de toekomst anders pas om half elf beginnen ‘als iedereen zijn tussenkomst van de vorige raad heeft laten verbeteren’. De burgemeester volgt deze redenering, maar vraagt een eenmalige uitzondering hierop omdat de verslaggeving van de gemeenteraad zal gebruikt worden door de provincie om een uitspraak te doen in de zaak van de politiedotatie die de gemeente Zoersel geweigerd heeft in december.

De gemeentesecretaris neemt er het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bij en leest een artikel hardop voor. Conclusie: tussenkomsten dienen niet in extenso genotuleerd te worden. De secretaris gaat echter publiek uit de bocht door de burgemeester een slotreprimande te geven met de woorden: “Ik ben geen stenograaf, hé!”

Het voorstel van Jos van Dongen (Vlaams Belang) om de audiocaptatie te bezorgen aan de provincie wordt niet gevolgd. De burgemeester trekt haar vraag tot aanpassing van het verslag in na de commotie die erop volgde.

Zoersel doet het binnen een jaar met een schepen minder

In budgettair krappe tijden krijgt elk bestuur lovende woorden als het overgaat tot logische besparingen (of ‘savings’ in managersjargon) die de burger niet raken.

Het schrappen van een schepenmandaat voor de laatste twee jaren van de bestuursperiode is zo’n logische saving en stemt de oppositieleden dan ook positief.

Even ter duiding: bij de onderhandelingen tussen N-VA en CD&V in 2012 werd beslist dat de schepenpost van Bart Sebreghts (CD&V) zou overgenomen worden in de twee laatste jaren van de legislatuur door Tania Kohlen van de N-VA. Dit om de electorale evenwichten ook te vertalen in mandaten, lees: N-VA zou onderbedeeld zijn zonder een dergelijke regeling. Deze keuze mag dan wel het resultaat zijn van het betere politiek gemarchandeer, de Zoerselaar kreeg er geen beter bestuur door. Mandaten werden gewoon verdeeld over meer koppen.

Ondertussen is er veel veranderd in de samenstelling van de N-VA-fractie in de gemeenteraad. Verschillende raadsleden hebben in de loop der jaren de raad verlaten, schepenen werden vervangen en ook Tania Kohlen heeft haar mandaat als voorzitter van de gemeenteraad ondertussen omwille van professionele besognes ingeruild voor dat van een gewoon raadslid.

Het schrappen van een schepenmandaat gedurende een jaar brengt de gemeente 53.000 euro op. Meer dan 100.000 euro savings dus voor de laatste twee jaren van de bestuursperiode.

Stan Bartholomeeussen (Open VLD) stelt zich de vraag waarom de meerderheid ook in 2016 geen schepenmandaat laat vallen. Het zou een extra besparing zijn zonder gevolgen voor de burger.

In de bespreking van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 is het de enige vraag vanuit de raad die onbeantwoord blijft vanuit de meerderheid.

Wij stellen ons vanuit DeZoerselaar de vraag of alleen budgettaire redenen aan de basis liggen van deze beslissing van de meerderheid. Heeft de N-VA binnen haar verkozenen, naast de huidige schepenen nog voldoende politiek talent in huis om een dergelijk zwaar mandaat over te nemen en heeft de partij daarom er niet zelf voor gekozen deze kelk aan zich voorbij laten gaan?

(16 december 2015)

Vertrouwensbreuk binnen de Zoerselse meerderheid en binnen de N-VA

De dotatie voor de politiezone voor het jaar 2016 zorgt voor oud-Romeinse toestanden in de Zoerselse gemeenteraad. Brutus en Caesar in het Bethaniënhuis.

Eerst de cijfers: de bijdrage van de gemeente bedraagt zo’n 54.000 euro meer dan vorig jaar, nl. 2.183.000 euro. Dit is 22,6 % van alle gemeentelijke dotaties.

Na een zeer uitgebreide toelichting door de burgemeester neemt Stan Bartholomeeussen (Open VLD) het woord. Hij klaagt zoals elk jaar het gebrek aan informatiedoorstroming vanuit de meerderheid naar de gemeenteraad aan. De oppositie is daarenboven niet vertegenwoordigd in de politieraad en daarom is het zeer moeilijk om hier een debat over te hebben.

Roel van Elsacker (fractieleider van de CD&V) is wel vanuit de gemeente Zoersel lid van de politieraad en houdt een opmerkelijke tussenkomst.

Het raadslid beschrijft wat er zich op de vorige politieraad afspeelde toen de goedkeuring van de begroting en de plaatsing van nieuwe camera’s in de politiezone op de agenda stonden. Het budget van de politiezone werd op de politieraad goedgekeurd, maar met een groot aantal onthoudingen.

Het voorstel dat Van Elsacker daaropvolgend deed om eerst een evaluatie van de bestaande camera’s te doen (werking, exploitatiekost, enz.) alvorens over te gaan tot de installatie van nieuwe camera’s leek op de nodige bijval te mogen rekenen van de andere raadsleden, tot Luc Aerts (CD&V), burgemeester van Brecht, onverwacht het woord nam.

Aerts bracht de politieraad ervan op de hoogte dat de installatie van de camera’s in Brecht en Schilde pasmunt is voor het moratorium op de politiedotatie. In mensentaal: de camera’s ter waarde van 546.000 euro, exploitatiekosten niet meegerekend, zijn een compensatie voor het niet verhogen van de lagere dotatie van de gemeenten Zoersel en Malle. Dit werd, volgens Aerts, zo afgesproken in het politiecollege waarin vanuit de gemeenten alleen de burgemeesters vertegenwoordigd zijn.

Roel van Elsacker gaat verder: “Collega’s, onze fractie heeft vragen bij deze manier van werken. In het politiecollege zijn blijkbaar afspraken gemaakt met betrekking tot de dotaties, waarvan noch de leden van de politieraad van onze gemeente, noch de leden van het schepencollege op de hoogte waren. Dit stoot ons tegen de borst. Deze informatie had op zijn minst door de burgemeester moeten worden gedeeld, zodat ook het schepencollege en de raadsleden hierover een standpunt hadden kunnen innemen. Het achterhouden van deze informatie door de burgemeester vindt onze fractie onaanvaardbaar.De Zoerselse politieraadsleden in de politieraad, en met ons het Zoersels college, werden voor voldongen feiten geplaatst. Voldongen feiten die onze gemeente veel centen kosten. (…) Een goed gemeentelijk beleid is maar mogelijk wanneer in een geest van vertrouwen op een constructieve manier kan worden samengewerkt binnen het schepencollege, met de raadsleden en de burgemeester. Slechts zo kan een bestuur ook vertrouwen uitstralen naar de burger. (…) Onze fractie betreurt eensgezind dit gebrek aan vertrouwen en informatiedeling, en wil een sterk signaal uitzenden. De politiedotatie zal door ons om bovenvermelde redenen niet worden goedgekeurd.”

Het is gezegd. De CD&V steunt de burgemeester niet in de beslissing die ze nam in het politiecollege en zal tegen stemmen.

Marc Somers (SP.a) hekelt de burgemeester vervolgens dat ze aan de raad vraagt om de dotatie in vertrouwen goed te keuren, terwijl blijkt dat zelfs binnen de meerderheid er geen vertrouwen is in de burgemeester. Marc de Cordt (Groen) vindt het anderzijds wel goed dat er blijkbaar ook vanuit de meerderheid een kritische stem te horen is.

Burgemeester Verstreken is duidelijk aangeslagen door de felle en uitgebreide tussenkomst van de fractieleider van haar coalitiepartner.

Verstreken licht toe dat de verdeelsleutel tussen de gemeenten destijds werd bepaald op basis van een aantal parameters, parameters die niet de lokale overheden bepalen, maar wel in Brussel werden vastgelegd. De verdeelsleutel tussen de gemeenten werd in de loop der jaren nooit aangepast, wat bv. de gemeente Schilde een doorn in het oog is omdat ze per inwoner meer dient te betalen dan de gemeente Zoersel en Malle. Omdat er geen oplossing werd gevonden om deze verschillen weg te werken, kwamen de burgemeesters tot een compromis bij de begrotingsbespreking. Zo zouden de gemeenten die minder betalen per inwoner ‘een loyale investeringsbereidheid’ tonen voor het plaatsen van camera’s, ook al worden deze geplaatst in de gemeenten die momenteel meer betalen.

De burgemeester besluit nederig dat ze er niet van uit ging dat ze de gemeente Zoersel zou benadelen in een dergelijke constructie omdat hierdoor niet geraakt zou worden aan de lagere Zoerselse dotatie. Haar tussenkomst is oprecht, maar de opgesomde feiten vallen haar zwaar.

Jos van Dongen (Vlaams Belang) spreekt zich na de tussenkomst van de burgemeester niet uit over wie gelijk heeft omdat hij niet over alle cijfers beschikt en kondigt aan dat de partij zich zal onthouden.

Bij de stemming blijkt dat ook binnen de N-VA sommige raadsleden zich niet kunnen vinden in het verhaal van de burgemeester die uit eigen rangen komt. Van de 9 N-VA-raadsleden stemmen immers maar 7 voor het agendapunt. 2 andere partijgenoten onthouden zich, net als het Vlaams Belang. De voltallige oppositie en coalitiepartner CD&V stemmen tegen.

De oppositie was in de wandelgangen al deels op de hoogte van de frictie tussen de meerderheidspartijen, maar waren niettemin zwaar verrast door de felheid van het betoog van raadslid Van Elsacker.

Het is zeer lang geleden dat een probleem binnen de meerderheid zo publiek en pijnlijk duidelijk wordt. Verstreken beleefde vanavond ongetwijfeld de zwaarste politieke avond van haar burgemeesterschap.

(16 december 2015)

Het woord is aan de burger

Er zijn nog zekerheden in de Zoerselse gemeenteraad. Je kunt er gif op innemen dat Jos van Dongen van het Vlaams Belang het woord neemt wanneer er een punt op de agenda staat dat te maken heeft met het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Deze keer was de verduidelijking van de toekenningsvoorwaarden van eretitels aan schepenen en raadsleden een reden om een wijziging door te voeren aan het huishoudelijk reglement en dit als agendapunt op te nemen in de agenda van de gemeenteraad.

Eén van de punten die Van Dongen telkens maakt, is het gebrek aan luistervermogen van het bestuur ten aanzien van de Zoerselaars. Van Dongen pleitte in de gemeenteraad al meermaals om de burger voor de start van de gemeenteraad een moment te bieden om vragen te stellen, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Momenteel kan de burger wel vragen stellen na de raad en alleen over onderwerpen die op de agenda staan. Omdat het nooit vooraf geweten is hoe lang een raadszitting duurt, voelen weinig burgers zich geroepen om soms urenlang te wachten voor ze hun stem kunnen laten horen. De gemiddelde burger is ook niet bezig met het opvolgen van de maandelijkse agenda van de gemeenteraad om te kijken wanneer het een gepast moment is om naar de gemeenteraad te trekken en ‘Thuis’ voor een avond te missen.

Het vooraf tijd uittrekken voor een vragenronde waar de burger het woord mag nemen is volgens Van Dongen niet uitzonderlijk. Het oppositieraadslid haalt voorbeelden aan van verschillende gemeenten waar niet toevallig N-VA en/of CD&V de meerderheid uitmaken. De vragenhalfuurtjes in Diksmuide, Kontich, Stabroek, enz. zijn geen vrijgeleide voor de burger om een gemeenteraad te kapen; in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van deze gemeenten staan krijtlijnen waar de burgers zich aan moeten houden: van een beperking van de spreektijd tot 5 minuten per spreker tot het vooraf schriftelijk indienen van de vraag aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Burgemeester Liesbeth Verstreken wil niet ingaan op de argumentatie van Van Dongen omdat het onderwerp al meermaals bediscussieerd is in de raad. Op zich begrijpelijk dat je niet naar aanleiding van elk agendapunt zomaar alles terug kunt agenderen, want dan duren raadszittingen dagenlang.

Anderzijds zou het een mooie proeve van inspraak en openheid zijn, mocht het bestuur dit voorstel bij een volgende herziening van het reglement zelf opnemen in de herziening en actief hierover communiceren in ZoerselMagazine en de nieuwsbrieven van de gemeente.

(17 november 2015)

Wie is er tegen fietsers? Niemand? … Echt niemand?

Op verzoek van de Groen-fractie werd de ondertekening van het charter Sterk Fietsbeleid aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd. Het charter is een oorkonde van de hand van Fietsberaad Vlaanderen, een organisatie opgericht binnen de VVSG (de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).

Met het charter wil Fietsberaad Vlaanderen het potentieel van fietsen en de voordelen ervan, zowel voor functionele als recreatieve doeleinden in de verf zetten en enkele uitgangspunten formuleren.

Leest u even mee?
– Fietsen is snel, makkelijk en goedkoop.
– Fietsen bevordert de verkeersveiligheid.
– Fietsen zorgt voor een gezonde bevolking.
– Fietsen bespaart ruimte.
– Fietsen draagt bij aan het economisch weefsel.
– Fietsen is duurzaam.
– Investeer in een fietscultuur.
– Gebruik nieuwe technologieën die het fietsen bevorderen.
– Maak werk van comfort en veiligheid voor de fietser.
– Luister naar fietsers.

Gemeenten die het charter ondertekenen selecteren minstens drie uitgangspunten waarrond ze een concrete actie wil ontwikkelen en realiseren voor 31 december 2018.

Fractievoorzitter van Groen, Marc de Cordt, bepleit het eigenhandig bijgevoegde agendapunt met een zakelijkheid die we laatst hebben vastgesteld in “Karakter” van F. Bordewijk. Ondanks het gebrek aan brio wordt het agendapunt met unanimiteit goedgekeurd door de raad.

Evident, als je ziet waarover het charter gaat en waar de uitgangspunten van de oorkonde niet verder gaan dan het gezond boerenverstand van elke lokale beleidsmaker.

De heraanleg van een fietspad, het aanbrengen van betere verlichting in fietsenstallingen en een fluoactie bij de start van de herfstperiode is al voldoende om te voldoen aan het charter.

Wie kan er nu tegen de punten van het charter zijn? De gemeente die niet standaard werkt aan een beleid dat op z’n minst leidt tot 3 concrete acties binnen een periode van een halve legislatuur moeten we nog tegenkomen. Welke meerwaarde een dergelijk charter heeft, ontgaat ons dan ook compleet.

Toch wel jammer van de tijd die binnen de Vlaamse administratie, tijdens fractievergaderingen op alle politieke niveaus, gemeenteraden, colleges en andere vergaderingen wordt besteed aan dit soort no-brainers.

(17 november 2015)

Vlaams Belang wil oude turnzaal in Halle weg

De meerderheid heeft de kandidaten die een projectvoorstel willen indienen voor de nieuwe school in Halle en de rest van de gemeenschapsinfrastructuur gevraagd om in hun plannen ervan uit te gaan dat de oude turnzaal op het dorpsplein van Halle moet blijven staan.

Raadslid Meeussen van Vlaams Belang vindt dat deze keuze de vrijheid van de kandidaat-indieners beknot en oordeelt dat het gebouw geen historische waarde heeft. Een vreemde redenering voor een partij die de bescherming van erfgoed in haar programma heeft staan.

(22 september 2015)

En het woord is aan … de N-VA

Tot voor kort had niemand ooit een van de 7 N-VA-raadsleden een woord horen zeggen tijdens de gemeenteraad, met uitzondering van hun eedaflegging als raadslid.

Dit stilblijven was een bewuste keuze van de lokale N-VA-afdeling omdat de partij oordeelde dat raadsleden uit de meerderheid zich niet moeten profileren in de gemeenteraad. De gemeenteraad was volgens de lokale partijdoctrine de arena van de schepenen die er hun beleid verdedigen en de oppositieraadsleden die er weerwerk bieden en hun kijk kunnen verwoorden.

We hebben dit steeds een zeer vreemde redenering gevonden. Het is niet omdat je in de meerderheid zit, dat je geen mening mag hebben en tussenkomsten mag doen. Als je deze redenering zou doortrekken naar andere politieke niveaus, zou het betekenen dat de parlementairen van de meerderheidspartijen nooit zouden (mogen) tussenkomen in het politieke debat.

We zijn blij dat de N-VA het geweer van schouder heeft veranderd: niet alleen ex-schepen Tania Kohlen, maar ook nieuwkomer Kitty Busschodts drukken op het microfoonknopje en laten hun stem door de luidsprekers van de raadszaal klinken.

(22 september 2015)

Verhuist de technische dienst naar Sint-Antonius?

Naar aanleiding van het rapport van de financieel beheerder waarin onder andere de evolutie van de budgetten van de gemeente Zoersel in kaart wordt gebracht, komen verschillende raadsleden uit de oppositie tot het besluit dat de technische dienst die momenteel aan het Zonneputteke gehuisvest is, verplaatst zal worden naar de Achterstraat.

Marc de Cordt (Groen!) en Stan Bartholomeeussen (Open VLD) hekelen het feit dat deze keuze nog niet besproken werd in de werkgroep PPS Zoersel (PPS staat voor ‘publiek private samenwerking’) die zich moet buigen over de herinrichting van Zoersel Dorp en dat ze een dergelijke beslissing moeten vernemen in een rapport van de financieel beheerder.

Het project PPS Zoersel dorp werd in de vorige legislatuur boven de doopvont gehouden. Op lange termijn is het een logisch project gezien de geplande omleidingsweg rond Zoersel en het plan om de dorpskern te opwaarderen. De aanleiding om op dat ogenblik aan het project te beginnen was de lamentabele toestand van (het dak van) de technische dienst.

Ondertussen heeft Zoersel Dorp een nieuwe bib (inclusief kebabzaak) en sociale huisvestingsprojecten erbij gekregen en werd beslist om de site Zonneputteke af te bouwen, maar is er nog geen structurele oplossing voor de technische dienst.

De plannen voor de herlokalisatie van de technische dienst naar de Achterstraat worden niet ontkend door burgemeester Verstreken en OCMW-voorzitter Schryvers. Alleen is de beslissing volgens hen nog niet definitief. De site Achterstraat staat in het Ruimtelijk Structuurplan ingetekend als ruimte voor gemeenschapsinfrastructuur.
In het verleden bestonden er plannen om het zonecommissariaat van de politie in de Achterstraat te huisvesten.

De burgemeester engageert zich om PPS Zoersel Dorp opnieuw samen te roepen rond deze materie en bevestigt dat een dergelijke beslissing de gemeenteraad toekomt.

(22 september 2015)

DJ Marcello is in da house

Tania Kohlen (N-VA) werd recent als schepen opgevolgd door neofiet Marcel de Vos. De verantwoordelijkheid voor bibliotheek, middenstand, gelijke kansen, toerisme, jumelages en de 11 juliviering werden aan hem overgedragen.

De belangrijke posten organisatie en personeel werden echter toegevoegd aan het takenpakket van Koen Paredaens, die verantwoordelijk was voor ontwikkelingssamenwerking, milieu, communicatie, dienstverlening en kwaliteit.

Paredaens heeft de voorbije maanden redelijk wat positieve kritiek gekregen, zelfs vanuit de oppositie. Oud-schepen Bob Peeters loofde recent nog zijn opvolger voor zijn werk op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en de stedenband met Bohicon.

Een bank vooruit dus voor Paredaens en een lage opstapdrempel voor De Vos die zich ondertussen in de gemeenteraad out als D.J. Marcello.

(22 september 2015)

foto van Tom Sleeuwaert.

Zoerselse gemeenteraad zet oudgedienden in de bloemen

Op de gemeenteraad krijgen een aantal lokale oud-mandatarissen een eretitel.

Bob Peeters mag zich voortaan ereschepen van de gemeente Zoersel noemen. Guido Pacquée, Gummarus Roelants, Willy Storms en Mario Verbeek zijn vanaf nu ereraadslid.

De stemming is unaniem.

OCMW-voorzitter Katrien Schryvers licht toe dat Louis Verheyen ook de titel van erevoorzitter zal krijgen omwille van zijn jarenlange inzet voor het OCMW.

(16 september 2014)