Een schepen minder in Zoersel

Bij de coalitiebesprekingen van 2012 werd beslist dat eind 2016 een schepenwissel zou plaatsvinden in de meerderheid om de politieke evenwichten van de stembusuitslag te honoreren.

N-VA zou een extra schepen krijgen in het college, CD&V één minder, met name die van Bart Sebreghts. De extra schepen zou Tania Kohlen worden. De bevoegdheden van Sebreghts zouden evenwel bij CD&V blijven.

Kohlen was echter in het begin van de legislatuur door het vertrek van schepen Loveniers al eerder in het college terecht gekomen. Enkele maanden later trad ze evenwel terug als schepen omwille van professionele redenen. Sindsdien zetelde ze als raadslid.

Een jaar geleden werd binnen de meerderheid beslist om schepen Sebreghts niet te vervangen door een nieuwe schepen, mede omdat dit budgettair gunstiger zou zijn voor de gemeente. We stelden ons reeds bij de start van deze ploeg de vraag of deze beslissing al niet vier jaar eerder genomen had kunnen worden.

bart

Burgemeester Verstreken neemt het woord om Bart bij de start van de zitting te bedanken. Ze looft zijn engagement gedurende zijn 16 jaar als schepen, vooral dan zijn aanpak in het financieel beleid, zijn strategisch inzicht in de begrotingsbesprekingen, de infrastructuuroplossingen voor sportverenigingen en de uitwerking van de Publiek Private Samenwerkingen in Zoersel en Halle. Hoewel Verstreken zich gedurende haar dankwoord uitdrukkelijk richt tot Sebreghts, geeft die qua lichaamstaal niet thuis en blijft hij consequent de andere kant uit kijken.

Ook Katrien Schryvers die al 16 jaar met Sebreghts in het college zit, neemt het woord. Ze erkent dat ze veel discussies heeft gehad met de schepen, maar steeds met visie voor de toekomst en met respect voor de Zoerselaar.

“Een probleem? Noem het liever een uitdaging.” was volgens de OCMW-voorzitter het adagio van Sebreghts. Ze beklemtoont dat Zoersel mede dankzij de aftredende schepen in heel wat zaken piloot was, zoals de integratie van gemeente en OCMW en de oprichting van de vzw Woon- en ZorgCentrum waarbij de know how van de privé gecombineerd werd met de richtlijnen rond prijszetting, kwaliteit, enz. van het lokale bestuur.

Zijn realisaties in gemeenschapsinfrastructuur (sportinfrastructuur, het Bethaniënhuis, het WZC, de bibliotheek in Zoersel, enz.) zorgen ervoor dat Sebreghts de bijnaam ‘Bart de Bouwer’ verdient.

Bart Sebreghts neemt tot slot zelf nog even het woord. Hij erkent dat hij waarschijnlijk de prijs voor de moeilijkste collega verdient, maar zegt dit steeds met goede bedoelingen gedaan te hebben.  “Goed samenwerken is belangrijk, maar een kritische blik evenzeer.”

Sebreghts geeft aan zeer dankbaar te zijn dat hij in 2000 al ineens een uitvoerend mandaat toegewezen kreeg. Volgens de ex-schepen zat Zoersel in die tijd financieel in moeilijker papieren met een schuld van meer dan 1 miljard frank. Voor investeringen van 200.000 frank moest destijds zelfs een lening aangegaan worden, herinnert Sebreghts zich.

Op het einde van zijn tussenkomst staat hij nog even stil bij de nieuwe verhoudingen in de meerderheid en hoe hij deze ervaart. “Je kunt pas het verschil maken met een duidelijke visie en een  vaste wil om ervoor te gaan.” Sebreghts geeft aan dat hij zich in deze meerderheid gevangen voelt omdat hij alleen maar de vrijheid en bewegingsruimte krijgt vanuit zijn mandaat. Hij mist de ambitie in deze ploeg en de eensgezindheid om stappen verder te zetten, ondanks de vele competente medewerkers van de gemeente Zoersel die verder willen. Hij erkent dat hij zich de laatste tijd meer oppositielid gevoeld heeft dan schepen in de meerderheid.

“Op 1 januari viel er een last van mijn schouders”, zegt Sebreghts. Hij heeft wel zin om er in de toekomst nog tegenaan te gaan, maar wil zich nu concentreren op de private sector om misschien ooit met een frisse kijk terug te keren.

Afscheidswoorden in de politiek zijn doorgaans een beetje als de laatste woorden van vrienden en familie op een uitvaart: van de doden niets dan goed.

De vingerwijzing naar zijn ex-collega’s in het college en het openbaar uitspreken van zijn aanvoelen van een gebrek aan visie, ambitie en eensgezindheid zijn dan ook ongezien. Dat de klad in deze meerderheid zit, voelt iedereen al langer aan. Dat die zo uitgesproken wordt en zelfs genotuleerd wordt in het verslag van een gemeenteraad, is bijzonder.

Kerst in Zoersel, vrede in de stal

Op de laatste politieraad werd de gemeentelijke bijdrage voor Zoersel goedgekeurd voor de politiezone. Dit gebeurde echter niet unaniem. CD&V-raadsleden Jan de Prins en Roel van Elsacker onthielden zich.

De burgemeester leidt ruimer dan gewoonlijk dit agendapunt in. De stijging is voorzien binnen het meerjarenplan en ze stelt ook dat er geen reserves meer zullen opgebouwd worden naar de komende jaren. Verder gaat ze in op de ANPR-plannen en andere engagementen die vanuit de politiezone zijn gekomen na de kritiek vanuit de gemeente Zoersel die vorig jaar middels een motie werd uitgedrukt.

Marc de Cordt (Groen) hekelt het feit dat er geen toelichting over dit punt op papier voorligt. “Dit punt ligt ter goedkeuring voor, maar waar ik ook mijn licht heb opgestoken, ik vond nergens extra informatie.” Verstreken antwoordt dat de verslagen van de politieraad en het politiecollege vrij zijn. “Klopt, maar dan zouden ze wel beschikbaar moeten zijn. De laatste verslagen dateren respectievelijk van juni en september,” antwoordt De Cordt schamper. Groen en andere fracties zijn niet vertegenwoordigd in de politieraad. Daarom vraagt De Cordt om de verslagen sneller ter beschikking te stellen en punten die goedgekeurd moeten worden grondig schriftelijk te motiveren. Hij stelt vervolgens voor het punt te verdagen tot deze info wordt gegeven.

Ook Walter Van Hofstraeten (Open VLD) vraagt zich af waarom er weer 6% extra bijkomt en zegt dat er een signaal gegeven moet worden. Hij mist, net als Groen, de details van de volledige begroting.

Roel van Elsacker (CD&V), getooid in een vrolijke kersttrui, is in tegenstelling tot de gemeenteraad van december 2015 zeer positief over de inspanningen die eindelijk geleverd worden vanuit de zone. Een pluim die hij deels op zijn hoed steekt omwille van de kritische stem die hij in het verleden liet horen in de politieraad en de gemeenteraad over het gebrek aan transparantie vanuit de zone en de dreigende stijging van de bijdrage van de gemeente Zoersel.

Vorig jaar nog leidde dit jaarlijks terugkerend punt op de agenda van de gemeenteraad tot een ongeziene publiekelijke vertrouwensbreuk tussen de meerderheidspartijen. Burgemeester Verstreken had volgens CD&V solo slim gehandeld in de negotiaties met de andere gemeenten in de politiezone zonder terug te koppelen of af te stemmen met de coalitiepartner.

Met de onthouding van Van Elsacker en De Prins op de politieraad hadden velen verwacht dat er een sequel zou volgen op de pijnlijke vertoning van vorig jaar.

Van Elsacker is, zoals gezegd echter gelukkig gestemd. Volgens hem is er dankzij de motie in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de kritiek van de gemeente Zoersel. Hij geeft aan dat de communicatie vanuit de politie veel beter is. Er is ook duidelijkheid gekomen in de fasering van de ANPR-camera’s en er komt ook een evaluatie van het cameraproject. En ook de belofte om gedetailleerde info te krijgen van alle ongevallencijfers, stemt Van Elsacker vrolijk.

Over het financiële plaatje is de CD&V fractieleider niet onverdeeld blij. Hij stelt zich de vraag waarom het nodig is een rekeningoverschot van 1,5 miljoen op te bouwen en de bijdrage van onze gemeente hiervoor te laten stijgen. Zijn vrees dat de bijdrage vanuit de gemeente ook de komende jaren verder zou stijgen, werd in de inleidende motivering bij het agendapunt door de burgemeester ongedaan gemaakt.

Daarmee was de laatste hete aardappel uit de mand gelicht zodat de dotatie ook door CD&V kon worden goedgekeurd. Van Elsacker en De Prins onthouden zich omdat dit ‘in lijn is met het stemgedrag in de politieraad’.

Het moge duidelijk zijn dat er in de periode tussen de politieraad en de gemeenteraad aardig wat binnenskamers is gebakkeleid tussen de coalitiepartners om een gezichtsverlies als vorig jaar te vermijden. We vinden het een goede evolutie dat dit soort interne verschillen binnen het college worden besproken en dat de coalitiepartijen niet vechtend over de straatstenen rollen.

 

Bartholomeeussen ere-burgemeester

foto-27-09-16-22-01-10Na 34 jaar nam Stan Bartholomeeussen gisteravond afscheid van de gemeentepolitiek. In zijn afscheidsspeech haalde hij herinneringen op aan zijn rijk gevulde carrière. 34 is lang, zo stelde het liberale kopstuk vast.

Zo bestelde hij in zijn eerste legislatuur de eerste fax voor de gemeente en stond hij mee aan de wieg van de uitbreiding van de school van Halle eind jaren 80, een school die ondertussen vervangen wordt door een gloednieuwe school- en sportinfrastructuur. Stan was ook een van de bezielers van Eurozoersel, het Lindepaviljoen en de Zoezel.

De oud-burgemeester gaf drie redenen waarom hij er nu een eindstreep onder trekt. Eind 2015 werd Bartholomeeussen voorzitter van Plan België. Hoewel het nergens in de statuten staat, vindt hij beter om dit niet te combineren met een politiek mandaat. Daarnaast kondigde hij ook aan dat de komende weken in het teken zouden staan van bestuursverkiezingen om het bestuur van Open VLD Zoersel samen te stellen. Volgens Bartholomeeussen is het tijd voor een verjongingskuur. Tot slot is er ook een persoonlijke reden: Stan wil graag meer tijd voor zichzelf en zijn gezin en kijkt uit naar langere verblijven in zijn geliefde Andalusië.

Na een lang en oprecht applaus vanop de banken van de meerderheid en de oppositie nam Katrien Schryvers het woord. Met het vertrek van Stan verdwijnt de laatste politicus uit de periode 83-88 van het toneel. Het maakt Katrien Schryvers tot de ouderdomsdeken in Zoersel en dat stemt haar tot nadenken.

Schryvers bedankte Stan uitvoerig voor zijn inzet voor Zoersel en de Zoerselaars. Volgens de huidige OCMW-voorzitter bracht Stan met zijn DDV (De DorpsVernieuwing) heel veel frisse ideeën in de lokale politiek. Zo was communicatie en inspraak een van de speerpunten van DDV. De GGD (de voorganger van ZoerselMagazine) werd toen opgestart, de kantooruren van de politie (8 uur ’s ochtends tot 17 uur ’s avonds) werden uitgebreid naar een 24-uur permanentie en een samenwerking met de gemeente Schilde werd opgezet.

Schryvers haalde naast de initiatieven die Bartholomeeussen zelf had opgesomd ook de rol van Stan in de ontwikkelingssamenwerking aan die uiteindelijk leidde tot de stedenband met Bohicon. Ze haalde ook fijne herinneringen op aan de eerste reizen naar Crucea, het eerste Kerstspel op Einhoven en hun inzet voor de Bijl.

De oud-burgemeester had het in haar speech ook over de rivaliteit tussen beide kopstukken. Volgens Schryvers is rivaliteit in de politiek normaal, maar er was ook veel respect.

Vanuit de CD&V fractie werd Bartholomeeussen bedankt met enkele attenties, o.a. een cadeaupakket Westmalle.

 

Daarop nam Liesbeth Verstreken het woord namens het bestuur. Verstrekens historiek met Stan gaat een stuk minder lang terug dan die van Schryvers en haar speech was dus een stuk korter.

 

Ze benadrukte zijn belangrijke rol als uitdager in de oppositie, zijn retorische talenten en de oprechtheid waarmee hij oppositie voerde.

 

Als dank voor zijn jarenlange inzet overhandigde Verstreken een tekening van de Lindeboom in Zoersel.

 

Bartholomeeussen kreeg gisteren de titel van ere-burgemeester van de gemeente Zoersel. In de stemming was er naast de ja-stemmen van de volledige raad slechts één onthouding: die van Bartholomeeussen zelf.

 

Licht uit, zonder gevolgen?

donker

In maart dit jaar trad het lichtplan van de gemeente Zoersel in werking. Tussen 23 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends wordt sindsdien het merendeel van de straatverlichting gedoofd.

Raadslid Jos van Dongen (Vlaams Belang) vraagt op de gemeenteraad of er naast de besparing die er gerealiseerd is, ook al zicht is op de gevolgen op het vlak van inbraken en verkeersveiligheid.

Burgemeester Liesbeth Verstreken antwoordt dat ze vanochtend nog overleg heeft gehad met de politie. Daaruit bleek dat er begin dit jaar een piek was in de inbraken, maar dat was voor het lichtplan in voege trad. Voorlopig heeft het doven van de lichten nog niet geleid tot meer inbraken. Op het vlak van verkeersveiligheid zijn er nog geen markante cijfers bekend en de details m.b.t. zwakke weggebruikers zijn er ook nog niet.

Raadslid Stan Meeussen (Vlaams Belang) repliceert dat hij persoonlijk al verschillende keren heeft ervaren dat automobilisten hun grootlichten opzetten op niet verlichte straten waardoor je als zwakke weggebruiker verblind wordt. Hij stelt zich de vraag hoe lang het zal duren voor er ongelukken gebeuren als gevolg van het lichtplan.

Meeussen heeft een punt, want zelfs na de evaluatieperiode van het lichtplan blijven er gevaarlijke punten onverlicht. De dorpskernen zijn nog steeds een hindernissenparcours voor zwakke weggebruikers die struikelen over afboordingen, paaltjes en andere obstakels die stammen uit een tijd dat je die nog kon opmerken.

Een besparing van tienduizenden euro’s per jaar is in deze budgettair moeilijke tijden natuurlijk mooi meegenomen, maar of er behalve enkele principes zoals het laten branden van een lantaarn op gevaarlijke punten echt sprake is van een lichtplan (met nadruk op ‘plan’) is maar de vraag.

Ons inziens zou er echt sprake zijn van een lichtplan die naam waardig als er tegelijk ook geïnvesteerd zou worden in energiezuinige verlichting en slimme lichtpalen.

Het zou een mooie zaak zijn, mocht de gemeente een extra hoofdstuk toevoegen aan haar lichtplan met daarin een meerjarentraject om slimme, energievriendelijke verlichting te plaatsen. Het zou volledig in lijn zijn met de pas goedgekeurde Burgemeestersconvenant, zonder dat het bestuur elke avond Zoersel terug katapulteert naar de middeleeuwen.

Stan Bartholomeeussen neemt ontslag als gemeenteraadslid

Het nieuws bereikte ons als een kleine donderslag bij een heldere nazomerhemel: Stan Bartholomeeussen, gemeenteraadslid voor Open VLD neemt dinsdag aanstaande ontslag op de gemeenteraad van september.

stan

Bartholomeeussen is sinds begin jaren 80 actief in de Zoerselse politiek. Van 1983 tot 2000 was hij schepen met zeer uiteenlopende bevoegdheden en tussen 88 en 94 was hij burgervader van Zoersel, tot Katrien Schryvers (CD&V) de fakkel van hem over nam.

In die tijd maakte Bartholomeeussen deel uit van DDV, De DorpsVernieuwing, een partij die voor het laatst opkwam in 1994. In 2000 nam Bartholomeeussen niet meer deel aan de lokale verkiezingen.

Iedereen ging ervan uit dat de periode Stan er definitief op zat, tot in de aanloop van de verkiezingen van 2006 de foto van Stan plots op de voorpagina van een verkiezingskrantje van VLD verscheen. Stan wilde er opnieuw voor gaan en werd in één klap de liberale lijsttrekker. Katrien Schryvers had er ineens een uitdager van formaat bij.

Ondanks de bekendheid van Stan bleef VLD status quo in aantal zetels. Bartholomeeussen werd fractieleider van de tweede grootste oppositiepartij (Vlaams Belang had toentertijd 7 zetels, VLD 6).

Ook al had Bartholomeeussen liever op de meerderheidsbanken gezeten, het oppositieleider zijn, ging hem steeds goed af. Dankzij zijn jarenlange ervaring als bestuurder wist hij feilloos de pijnpunten in de budgettaire situatie van de gemeente op de gemeenteraad te brengen, al ging zijn interesse ook uit naar het Zoerselse verenigingsleven, cultuur en ontwikkelingssamenwerking.

Bartholomeeussen is een van de weinige oppositieraadsleden die de regels van de retorica onder de knie heeft. Zonder vooraf volledig uitgeschreven tussenkomst weet hij tot de essentie van de zaak te komen, argumenten neer te leggen die stuk voor stuk een repliek vanuit de meerderheid verdienen en als de bevoegde schepen er even geen zin in heeft dan weet Bartholomeeussen steeds de schepen of burgemeester te prikken met een spitante opmerking, zodat die wel moet reageren.

De meest legendarische verbale veldslagen voerde Bartholomeeussen met schepen van financiën Bart Sebreghts (CD&V). Het ging vaak hard tegen onzacht, maar er was respect.

Met Bartholomeeussen verliest de gemeente Zoersel een politieke topper en de meerderheid een strijdvaardige challenger. Stan werd over de grenzen van meerderheid en oppositie gewaardeerd omwille van zijn tussenkomsten, dat bleek nog in de ‘Ten huize van’-reeks op DeZoerselaar begin dit jaar.

Ook voor Open VLD is het vertrek van Stan een serieuze aderlating qua ervaring.

Anderzijds zou het vertrek van Bartholomeeussen de politieke kaarten bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wel eens grondig door elkaar kunnen schudden en de liberalen in de meerderheid kunnen brengen.

Net voor de vorige lokale stembusslag stichtte oud-Open VLD’er Jos Vekemans een eigen lokale partij H-Eerlijk Zoersel na onenigheid binnen Open VLD. Vekemans en Bartholomeeussen waren de jaren voordien water en vuur. Nu een van de antagonisten de lokale politieke arena verlaat, staat nog maar weinig een hereniging van beide kampen in de weg.
Een versterkt liberaal kamp zonder Bartholomeeussen zou ook voor CD&V wel eens de gedroomde coalitiepartner kunnen zijn, tenminste als de kiezer de partijen voldoende stemmen geeft. Dat het niet boterde tussen Katrien Schryvers en Stan Bartholomeeussen is geen geheim en de huidige coalitie met N-VA is voor CD&V niet echt een match made in heaven. 

Waarom Stan ontslag neemt uit de gemeenteraad is nog niet bekend. Mogelijk wil hij zich meer toeleggen op zijn andere activiteiten, zoals zijn voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Plan België.

Bartholomeeussen wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Caroline Jansen.

Groen haalt slag binnen met aanpassing wegtracé nieuwe school

overleg

Met de bouw van de nieuwe school wordt een nieuw wegtracé voorzien achter de school tussen Halle-Velden en de Halmolenweg. Op de gemeenteraad staat de goedkeuring van het wegtracé geagendeerd.

Op het voorstel om eenrichtingsverkeer te voorzien rondom de school, zoals voorgesteld door verschillende burgers wordt niet ingegaan. De schoolomgeving wordt daarentegen een permanente zone 30.

Het bestuur gaat wel in op de vraag tot verbreding van het voetpad en fietspad in de Halmolenweg tot 2,5 meter.

Marc de Cordt van Groen vraagt zich af waarom deze logica niet wordt doorgetrokken naar de verbindingsweg waar volgens De Cordt heel wat drukte zal zijn bij het begin en het einde van de schooldag.

Volgens Liesbeth Verstreken is het voorstel van de ontwerper doordacht en is de keuze door het college gemaakt. De Cordt blijft echter hameren op het gebrek aan logica dat de zwakke weggebruikers ineens van een 2,5 meter breed pad teruggebracht worden naar 1,5 meter. Wanneer ook de andere oppositiepartijen zich aansluiten bij de groene fractieleider, begint de burgemeester te twijfelen. De CD&V-fractie geeft niet thuis wanneer Liesbeth oogcontact zoekt met de coalitiepartner.

Volgens Verstreken is een aanpassing van het tracé niet mogelijk omwille van de beslissing van het college. Stan Bartholomeeussen (Open VLD) zegt dat dit perfect op te lossen valt door eerst een amendement goed te keuren tot verbreding naar 2,5 meter en daarna het agendapunt samen met het amendement goed te keuren.

Voorzitter Decock besluit na overleg met de burgemeester de zitting te verdagen.

Na een kwartier overleg binnen de meerderheid komt Verstreken terug met de boodschap om het tracé alsnog te verbreden naar 2,5 meter. Groen haalt dus zijn slag thuis.

Op de verdere vragen van Groen naar verkeersdoorstroming in Halle-Velden en Halmolenweg blijft Verstreken op de vlakte. Er is duidelijk nog geen kogel door de kerk op dat vlak. Wordt de Kerkhofweg ter hoogte van de Halle-Velden afgesloten met paaltjes? Komt er eenrichtingsverkeer?

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Heraanleg van het grasplein in het park voorlopig niet voorzien

park

Walter Van Hofstraeten (Open VLD) vraagt zich af waarom er in de budgetherziening geen budget voorzien is voor de heraanleg van het grasveld in het park. Door de fouten die er gemaakt werden in de aanleg van het grasplein, de aanhoudende regen en de voetbalfestiviteiten is het plein immers verworden tot een modderzee. Hij vraagt zich ook af of de drainage niet aangepakt kan worden.

Schepen Danny Van de Velde (N-VA), die door collega Bart Sebreghts (CD&V) redelijk cynisch wordt ingeleid als de ‘grasexpert’, geeft aan dat er budget voorzien was voor het parkbeheersplan en dat er mogelijk hier budget in gevonden zal worden. De heraanleg staat echter nog niet vast volgens de schepen, ook al stelt Van de Velde ook vast dat er ‘hier en daar plassen staan omwille van putten op het terrein’. Of het plein opnieuw aangelegd moet worden, zal de komende weken moeten blijken. Indien het plein heraangelegd moet worden, zal dit, in tegenstelling tot vorig jaar, gebeuren in augustus of september, volgens de schepen.

Van de Velde fietst hiermee wel heel gemakkelijk rond de hete brij. Uiteraard kan de lokale vertegenwoordiger niets doen aan de zwembaden regen die de voorbije weken zijn neergevallen, maar in de aanleg draagt de schepen wel een belangrijke verantwoordelijkheid.

Verschillende gemeenteraadsleden hebben ons reeds maanden geleden verteld dat de heraanleg van het grasplein door de eigen diensten een initiatief was van Van de Velde zonder grondig overleg hierover binnen de coalitie. Toen bleek dat deze werken een maat te groot waren, werd een aannemer aangesteld om de werken in goede banen te leiden. Bij de afgraving en heraanleg van de grond voor het kasteel werd ook het slib uit grachten, bladeren en een deel van het kerkhof dat eerder was afgegraven gestort en overdekt met een laag aarde. Burgers die toentertijd in het park passeerden, zagen dit gebeuren en namen contact op met de gemeente omdat men aan het ‘sluikstorten’ was. Uiteindelijk moest de grond gefilterd worden.

Ondertussen was de tijd verder blijven tikken en kon pas medio november het grasveld ingezaaid worden, zo’n 2 maanden later dan gebruikelijk. Mede hierdoor kon het gras niet aansterken en geen mooi groen vast deken vormen.

De voetbalgekte vindt op dit moment plaats op een zompige weide die op sommige plaatsen meer weg heeft van een uit haar oevers getreden rivier dan van een grasveld, en dat ondanks het vele pompen. Reeds van op afstand valt de stank op het grasveld op en als je dichterbij komt zie je dat er op delen van het terrein geen grassprietje meer te herkennen valt, zelfs niet door een overenthousiaste bioloog.

Vorige week nog viel het laatste N-VA-krantje in de bus waarin de schepen aangeeft dat het grasplein de tijd zal krijgen om tot rust te komen. We raden de schepen aan om nog eens ter plekke te gaan, niet langer het hoofd in de grond (de modder) te steken en zijn verantwoordelijkheid te nemen om deze situatie structureel op te lossen.

Is een engagementsverklaring een vodje papier?

Op verzoek van Groen werd op de gemeenteraad een engagementsverklaring geagendeerd voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werden recent door alle wereldleiders onderschreven: geen armoede, kwaliteitsonderwijs, ongelijkheid verminderen, enz.

Fractieleider Marc de Cordt vraagt dat Zoersel net als zoveel andere gemeenten zich achter het initiatief van de VVSG schaart om ook op lokaal vlak deze ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren.

Schepen van Ontwikkelingssamenwerking Koen Paredaens (N-VA) reageert met de boodschap dat Zoersel reeds zeer veel doet op dit vlak met bijvoorbeeld de stedenband met Bohicon. Hij kondigt aan dat de gemeente deze engagementsverklaring vrijdag aanstaande zal ondertekenen en dat het college dit reeds op 9 mei heeft beslist.

Fractieleider Stan Bartholomeeussen van Open VLD feliciteert Groen dat de partij dit punt op de agenda zet en hekelt tegelijk de tussenkomst van Paredaens. Volgens het raadslid vernauwt Paredaens de engagementsverklaring tot het punt van internationale samenwerking. Hij vraagt zich ook af waarom het college dit punt zelf niet agendeerde op de gemeenteraad als het toch al had beslist om de engagementsverklaring te ondertekenen. Staat de meerderheid wel volledig achter de verklaring? En is ze wel voldoende bereid om ‘duurzaamheid’ in alle facetten van het gemeentelijke beleid in te bedden?

Bartholomeeussen gelooft er niet in en vraagt de meerderheid om op geregelde momenten proactief een stand van zaken te geven op de gemeenteraad zodat de raadsleden de initiatieven en het beleid van de meerderheid hierop kunnen evalueren.

Stan Meeussen (Vlaams Belang) steekt daarop een kwartierlang betoog op over de overbevolking van de aarde en duidt dit aan als het echte probleem dat aangepakt moet worden. Als de gemeente een extra doelstelling toevoegt, nl. humane initiatieven om de wereldbevolking niet meer te laten stijgen, dan is het Vlaams Belang bereid de andere 17 utopische doelen erbij te nemen, dixit Meeussen.

Volgens fractieleider Roel van Elsacker (CD&V) is de ondertekening van de doelstellingen op zich een no brainer. Hij onderschrijft dat Zoersel inderdaad al heel wat initiatieven neemt op dit vlak en dat er ook heel wat in de beleidsnota staat beschreven.
Hij stelt voor, om dit extra agendapunt echt te laten renderen, dat elke schepen voor zijn bevoegdheden enkele nieuwe initiatieven neemt die nog niet gepland zijn waarop Stan Bartholomeeussen luid begint te applaudisseren.

De meerderheid gaat echter niet in op het voorstel van het liberale raadslid om op geregelde tijdstippen hiermee terug te komen naar de raad.

Nieuw raadslid bij CD&V

Rik Wens heeft op de gemeenteraad van mei de eed afgelegd als gemeenteraadslid voor CD&V. Hij volgt Sofi Van Ussel op.

Met Wens komt er opnieuw een jongere in de raad voor de christendemocraten die geëngageerd is in het middenveld.

We wensen het kersverse raadslid veel succes.

 

Het Zonneputteke blijft open tot 2016 … of is het 2019?

Op de gemeenteraad van januari wordt de retributie vastgelegd voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur. Omdat de gemeente recentelijk heeft beslist het Zonneputteke langer open te houden dan eerder voorzien, worden ook de tarieven voor het gebruik van de lokalen en de feestzaal aan de gemeenteraad voorgelegd.

Open VLD is al langer voorstander van het langer openhouden van het Zonneputteke en fractieleider Bartholomeeussen bezondigt zich in zijn tussenkomst waarschijnlijk daarom aan wishfull thinking. Omdat de retributies worden vastgelegd voor de periode 2016-2019 gaat Bartholomeeussen ervan uit dat het Zonneputteke tot 2019 beschikbaar blijft voor verenigingen.

Katrien Schryvers zegt dat verenigingen de garantie hebben gekregen voor 2016 en dat er alternatieven zullen komen voor deze verenigingen zodra het Zonneputteke afgebroken wordt. De timing hiervan is mede afhankelijk van de verhuis van de technische dienst. Schryvers geeft aan nog voor de zomer hierover meer duidelijkheid te willen hebben na een grondige evaluatie.