Kerst in Zoersel, vrede in de stal

Op de laatste politieraad werd de gemeentelijke bijdrage voor Zoersel goedgekeurd voor de politiezone. Dit gebeurde echter niet unaniem. CD&V-raadsleden Jan de Prins en Roel van Elsacker onthielden zich.

De burgemeester leidt ruimer dan gewoonlijk dit agendapunt in. De stijging is voorzien binnen het meerjarenplan en ze stelt ook dat er geen reserves meer zullen opgebouwd worden naar de komende jaren. Verder gaat ze in op de ANPR-plannen en andere engagementen die vanuit de politiezone zijn gekomen na de kritiek vanuit de gemeente Zoersel die vorig jaar middels een motie werd uitgedrukt.

Marc de Cordt (Groen) hekelt het feit dat er geen toelichting over dit punt op papier voorligt. “Dit punt ligt ter goedkeuring voor, maar waar ik ook mijn licht heb opgestoken, ik vond nergens extra informatie.” Verstreken antwoordt dat de verslagen van de politieraad en het politiecollege vrij zijn. “Klopt, maar dan zouden ze wel beschikbaar moeten zijn. De laatste verslagen dateren respectievelijk van juni en september,” antwoordt De Cordt schamper. Groen en andere fracties zijn niet vertegenwoordigd in de politieraad. Daarom vraagt De Cordt om de verslagen sneller ter beschikking te stellen en punten die goedgekeurd moeten worden grondig schriftelijk te motiveren. Hij stelt vervolgens voor het punt te verdagen tot deze info wordt gegeven.

Ook Walter Van Hofstraeten (Open VLD) vraagt zich af waarom er weer 6% extra bijkomt en zegt dat er een signaal gegeven moet worden. Hij mist, net als Groen, de details van de volledige begroting.

Roel van Elsacker (CD&V), getooid in een vrolijke kersttrui, is in tegenstelling tot de gemeenteraad van december 2015 zeer positief over de inspanningen die eindelijk geleverd worden vanuit de zone. Een pluim die hij deels op zijn hoed steekt omwille van de kritische stem die hij in het verleden liet horen in de politieraad en de gemeenteraad over het gebrek aan transparantie vanuit de zone en de dreigende stijging van de bijdrage van de gemeente Zoersel.

Vorig jaar nog leidde dit jaarlijks terugkerend punt op de agenda van de gemeenteraad tot een ongeziene publiekelijke vertrouwensbreuk tussen de meerderheidspartijen. Burgemeester Verstreken had volgens CD&V solo slim gehandeld in de negotiaties met de andere gemeenten in de politiezone zonder terug te koppelen of af te stemmen met de coalitiepartner.

Met de onthouding van Van Elsacker en De Prins op de politieraad hadden velen verwacht dat er een sequel zou volgen op de pijnlijke vertoning van vorig jaar.

Van Elsacker is, zoals gezegd echter gelukkig gestemd. Volgens hem is er dankzij de motie in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de kritiek van de gemeente Zoersel. Hij geeft aan dat de communicatie vanuit de politie veel beter is. Er is ook duidelijkheid gekomen in de fasering van de ANPR-camera’s en er komt ook een evaluatie van het cameraproject. En ook de belofte om gedetailleerde info te krijgen van alle ongevallencijfers, stemt Van Elsacker vrolijk.

Over het financiële plaatje is de CD&V fractieleider niet onverdeeld blij. Hij stelt zich de vraag waarom het nodig is een rekeningoverschot van 1,5 miljoen op te bouwen en de bijdrage van onze gemeente hiervoor te laten stijgen. Zijn vrees dat de bijdrage vanuit de gemeente ook de komende jaren verder zou stijgen, werd in de inleidende motivering bij het agendapunt door de burgemeester ongedaan gemaakt.

Daarmee was de laatste hete aardappel uit de mand gelicht zodat de dotatie ook door CD&V kon worden goedgekeurd. Van Elsacker en De Prins onthouden zich omdat dit ‘in lijn is met het stemgedrag in de politieraad’.

Het moge duidelijk zijn dat er in de periode tussen de politieraad en de gemeenteraad aardig wat binnenskamers is gebakkeleid tussen de coalitiepartners om een gezichtsverlies als vorig jaar te vermijden. We vinden het een goede evolutie dat dit soort interne verschillen binnen het college worden besproken en dat de coalitiepartijen niet vechtend over de straatstenen rollen.

 

Extra infomoment over PPS Halle na petitie Hallenaren

school-halle

Op 17 mei organiseerde de gemeente een druk bijgewoonde infoavond over PPS Halle in de kapel van het Bethaniënhuis. De aanleiding was de bouw van de nieuwe school op de locatie Halle-Velden die in een stroomversnelling was geraakt na positief advies vanuit de Vlaamse overheid.

De nieuwe school op Halle-Velden is slechts één van de vele projecten die de komende jaren op til staan in de Halse dorpskern. Zo zal de site Lindedreef, waar dit jaar alle kinderen van de lagere school tijdelijk samen huizen tot de nieuwe school klaar is, herbestemd worden. Op deze locatie komen woongelegenheden.

Of er nog ruimte is voor de parochiezaal op die plaats is twijfelachtig, aangezien in de plannen van de architect deze functie niet in de Lindedreef maar op de site van de pastorij is voorzien. Aan de pastorij wordt een zaal voorzien waar ook toneelvoorstellingen en feesten georganiseerd kunnen worden.

Met de verhuis van de groendienst (die nu op de Blokskens gesitueerd is) naar de school, zal ook deze site een nieuwe bestemming krijgen en aan de andere kant van het kerkhof ligt de Villa Markey, een gebouw dat de gemeente via een erfenis in haar patrimonium heeft gekregen en volgens het testament een culturele invulling moet krijgen.

Ook het dorpsplein met de kiosk en de oude turnzaal is een site in het PPS-verhaal, net als de site Watermolen achter de vroegere bedrijventerreinen van Van Aerde waar in de nabije toekomst heel wat woningen zullen bij komen.

Na de infovergadering van 17 mei was het voor de aanwezigen duidelijk wat op de site Halle-Velden zou gebeuren, maar over de timing en de functies van de andere sites werd geen duiding gegeven. Afhankelijk van wie men aansprak op de receptie na het infomoment, kreeg men te horen dat de invulling van de andere sites nog niet bekend was, terwijl andere politici te kennen gaven dat alles reeds in detail was uitgetekend.

Verschillende burgers uit Halle hebben daarop de koppen bijeen gestoken om inzicht te krijgen in de toekomstplannen en ook inspraak te hebben in de herbestemming van de sites.

In de zomervakantie werd daarom een petitieronde opgestart in Halle die leidde tot een kleine 400 handtekeningen. De petitie had slechts één vraag: organiseer in het najaar een wijkvergadering in Halle waarop de gemeente tekst en uitleg geeft over de timing en de invulling van de andere sites.

De petitie werd eind augustus aan de burgemeester overhandigd. Deze week bereikte ons het nieuws dat er een Infomoment georganiseerd zal worden op zaterdag 5 en zondag 6 november in de Parochiezaal Sint-Maarten in Halle.

Hopelijk verdwijnt op dat ogenblik de mist rond PPS Halle.

Bartholomeeussen ere-burgemeester

foto-27-09-16-22-01-10Na 34 jaar nam Stan Bartholomeeussen gisteravond afscheid van de gemeentepolitiek. In zijn afscheidsspeech haalde hij herinneringen op aan zijn rijk gevulde carrière. 34 is lang, zo stelde het liberale kopstuk vast.

Zo bestelde hij in zijn eerste legislatuur de eerste fax voor de gemeente en stond hij mee aan de wieg van de uitbreiding van de school van Halle eind jaren 80, een school die ondertussen vervangen wordt door een gloednieuwe school- en sportinfrastructuur. Stan was ook een van de bezielers van Eurozoersel, het Lindepaviljoen en de Zoezel.

De oud-burgemeester gaf drie redenen waarom hij er nu een eindstreep onder trekt. Eind 2015 werd Bartholomeeussen voorzitter van Plan België. Hoewel het nergens in de statuten staat, vindt hij beter om dit niet te combineren met een politiek mandaat. Daarnaast kondigde hij ook aan dat de komende weken in het teken zouden staan van bestuursverkiezingen om het bestuur van Open VLD Zoersel samen te stellen. Volgens Bartholomeeussen is het tijd voor een verjongingskuur. Tot slot is er ook een persoonlijke reden: Stan wil graag meer tijd voor zichzelf en zijn gezin en kijkt uit naar langere verblijven in zijn geliefde Andalusië.

Na een lang en oprecht applaus vanop de banken van de meerderheid en de oppositie nam Katrien Schryvers het woord. Met het vertrek van Stan verdwijnt de laatste politicus uit de periode 83-88 van het toneel. Het maakt Katrien Schryvers tot de ouderdomsdeken in Zoersel en dat stemt haar tot nadenken.

Schryvers bedankte Stan uitvoerig voor zijn inzet voor Zoersel en de Zoerselaars. Volgens de huidige OCMW-voorzitter bracht Stan met zijn DDV (De DorpsVernieuwing) heel veel frisse ideeën in de lokale politiek. Zo was communicatie en inspraak een van de speerpunten van DDV. De GGD (de voorganger van ZoerselMagazine) werd toen opgestart, de kantooruren van de politie (8 uur ’s ochtends tot 17 uur ’s avonds) werden uitgebreid naar een 24-uur permanentie en een samenwerking met de gemeente Schilde werd opgezet.

Schryvers haalde naast de initiatieven die Bartholomeeussen zelf had opgesomd ook de rol van Stan in de ontwikkelingssamenwerking aan die uiteindelijk leidde tot de stedenband met Bohicon. Ze haalde ook fijne herinneringen op aan de eerste reizen naar Crucea, het eerste Kerstspel op Einhoven en hun inzet voor de Bijl.

De oud-burgemeester had het in haar speech ook over de rivaliteit tussen beide kopstukken. Volgens Schryvers is rivaliteit in de politiek normaal, maar er was ook veel respect.

Vanuit de CD&V fractie werd Bartholomeeussen bedankt met enkele attenties, o.a. een cadeaupakket Westmalle.

 

Daarop nam Liesbeth Verstreken het woord namens het bestuur. Verstrekens historiek met Stan gaat een stuk minder lang terug dan die van Schryvers en haar speech was dus een stuk korter.

 

Ze benadrukte zijn belangrijke rol als uitdager in de oppositie, zijn retorische talenten en de oprechtheid waarmee hij oppositie voerde.

 

Als dank voor zijn jarenlange inzet overhandigde Verstreken een tekening van de Lindeboom in Zoersel.

 

Bartholomeeussen kreeg gisteren de titel van ere-burgemeester van de gemeente Zoersel. In de stemming was er naast de ja-stemmen van de volledige raad slechts één onthouding: die van Bartholomeeussen zelf.

 

Licht uit, zonder gevolgen?

donker

In maart dit jaar trad het lichtplan van de gemeente Zoersel in werking. Tussen 23 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends wordt sindsdien het merendeel van de straatverlichting gedoofd.

Raadslid Jos van Dongen (Vlaams Belang) vraagt op de gemeenteraad of er naast de besparing die er gerealiseerd is, ook al zicht is op de gevolgen op het vlak van inbraken en verkeersveiligheid.

Burgemeester Liesbeth Verstreken antwoordt dat ze vanochtend nog overleg heeft gehad met de politie. Daaruit bleek dat er begin dit jaar een piek was in de inbraken, maar dat was voor het lichtplan in voege trad. Voorlopig heeft het doven van de lichten nog niet geleid tot meer inbraken. Op het vlak van verkeersveiligheid zijn er nog geen markante cijfers bekend en de details m.b.t. zwakke weggebruikers zijn er ook nog niet.

Raadslid Stan Meeussen (Vlaams Belang) repliceert dat hij persoonlijk al verschillende keren heeft ervaren dat automobilisten hun grootlichten opzetten op niet verlichte straten waardoor je als zwakke weggebruiker verblind wordt. Hij stelt zich de vraag hoe lang het zal duren voor er ongelukken gebeuren als gevolg van het lichtplan.

Meeussen heeft een punt, want zelfs na de evaluatieperiode van het lichtplan blijven er gevaarlijke punten onverlicht. De dorpskernen zijn nog steeds een hindernissenparcours voor zwakke weggebruikers die struikelen over afboordingen, paaltjes en andere obstakels die stammen uit een tijd dat je die nog kon opmerken.

Een besparing van tienduizenden euro’s per jaar is in deze budgettair moeilijke tijden natuurlijk mooi meegenomen, maar of er behalve enkele principes zoals het laten branden van een lantaarn op gevaarlijke punten echt sprake is van een lichtplan (met nadruk op ‘plan’) is maar de vraag.

Ons inziens zou er echt sprake zijn van een lichtplan die naam waardig als er tegelijk ook geïnvesteerd zou worden in energiezuinige verlichting en slimme lichtpalen.

Het zou een mooie zaak zijn, mocht de gemeente een extra hoofdstuk toevoegen aan haar lichtplan met daarin een meerjarentraject om slimme, energievriendelijke verlichting te plaatsen. Het zou volledig in lijn zijn met de pas goedgekeurde Burgemeestersconvenant, zonder dat het bestuur elke avond Zoersel terug katapulteert naar de middeleeuwen.

Let the games begin!

Nog twee jaar en we zitten op dit ogenblik in de laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Vier jaar geleden schudde de kiezer de kaarten zeer grondig door elkaar. N-VA werd in één klap de grootste partij en werd incontournable: een meerderheid zonder N-VA vormen kon niet, tenzij ook Vlaams Belang mee aan boord genomen werd.
Groen en sp.a kwamen niet meer op als kartel en eindigden samen met één zetel minder.
Vlaams Belang kreeg zeer zware klappen en viel terug van 7 naar 2 zetels. Alles doet vermoeden dat heel wat VB-stemmen naar N-VA zijn gegaan.
Heerlijk Zoersel, een spin-off van Open VLD die zich als politiek neutrale gemeentepartij wilde profileren, kwam nog maar net piepen in het verkiezingsjaar en wist geen zetel te veroveren.

De verkiezingsuitslag van 2018 voorspellen op dit ogenblik kan niemand. Hoe zal de kiezer het beleid beoordelen? Welke nationale tendensen spelen mee op het moment dat de kiezer in het kieshokje staat?

Op twee jaar tijd kan er nog zeer veel gebeuren. De uitslag correct inschatten, is al even complex als voorspellen dat het op de verkiezingsdag zelf 16 of 26 graden zal zijn. Weersvoorspellen voor gevorderden dus.

Op dit ogenblik worden de strategische kaarten op tafel gelegd binnen de partijbesturen om de komende verkiezingsstrijd voor te bereiden: hoe gaan we naar de kiezer: samen of apart? welke topics gaan we uitspelen? hoe gaan we ons profileren? enz. 

Een cruciale oefening, want de keuzes die nu gemaakt worden, zullen de Zoerselse politiek niet alleen na de verkiezingen bepalen. Ook de twee volgende jaren zullen erdoor gekleurd worden.

De LTA-relatie (Living Together Apart) van N-VA en CD&V kabbelt nu al vier jaar zonder passie verder. Het is weinig waarschijnlijk dat CD&V die de scepter terug in handen wil krijgen, zich zal tevreden stellen met een ‘knechtjesrol’ in de verkiezingscampagne. De partij kan niet anders dan de kaart te spelen ‘met ons was het beter’ en zal N-VA nog minder cadeaus geven dan de voorbije jaren. We achten de kans klein dat er vanaf nu nog veel wezenlijke beslissingen genomen zullen worden. Een kartel tussen beide partijen, zoals in 2006, is verder weg dan ooit.

Een kartel tussen Groen en sp.a is ook weinig waarschijnlijk, ook al liggen de partijen programmatorisch zeer dicht bij elkaar. De reden hiervoor is deels nationaal te zoeken. Groen heeft momenteel de wind in de zeilen, terwijl sp.a van de ene crisis naar de andere strompelt; Groen heeft dus weinig te winnen door samen naar de kiezer te trekken. Ook de lokale situatie speelt mee. sp.a Zoersel is een eenmanspartij geworden die reactief oppositie voert, terwijl Groen zichzelf met allerlei acties en agendapunten in de kijker probeert te spelen. Het zou ons zelfs niet verbazen mocht sp.a bij de eerstkomende stembusslag niet meer opkomen. Als in zo’n situatie Groen de stemmen van sp.a zou kunnen oppikken, zouden de groenen door het systeem Imperiali kunnen klimmen naar twee of zelfs drie zetels.

Heerlijk Zoersel zou wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Niet alleen heeft de partij de voorbije 4 jaar stand gehouden, wat niemand had verwacht omdat Heerlijk Zoersel het zonder ook maar één euro afdrachten moest doen. Ze heeft zich stilaan een reputatie weten op te bouwen als feestpartij, organiseert zeer veel activiteiten die geld in het laatje brengen en is overal aanwezig. De partij mist echter een duidelijk programma: vraag aan een Zoerselaar waar de partij voor staat en hij zal het antwoord waarschijnlijk schuldig moeten blijven. Verder is er naast Jos Vekemans zelf niemand met ervaring in de lokale politiek.

Voor Heerlijk Zoersel zou een liaison met een andere partij dus wel eens heel aantrekkelijk kunnen zijn, ook voor de partij trouwens waarmee wordt samengeklit. Open VLD lijkt de meest logische match voor Jos en de zijnen nu Stan Bartholomeeussen de politieke arena verlaat. Toch kijken ook N-VA en CD&V naar de enthousiaste ploeg militanten die Vekemans rond zich weet te verzamelen. Alleen naar de kiezer trekken is natuurlijk ook een optie, maar het reeds genoemde systeem Imperiali is zeer nadelig voor kleine partijen. We illustreren dit met een voorbeeld: als in 2012 Heerlijk Zoersel met Open VLD was opgekomen, zouden ze samen drie zetels gehad hebben i.p.v. twee voor Open VLD. Mocht er toen nog een kleine partij minder (apart) opgekomen zijn, zouden de twee partijen samen zelfs vier zetels gescoord hebben.

Vlaams Belang leeft ook in Zoersel vooral op de nationale trends. De partij zit momenteel opnieuw federaal in de lift. Als we de peilingen mogen geloven verdubbelt ze haar gewicht ten opzichte van de vorige verkiezingen, ten koste van N-VA. Indien dit ook in Zoersel zou plaatsvinden, verliest N-VA hierdoor mogelijk een groot stuk van haar voorsprong ten opzichte van CD&V.

Het moge duidelijk zijn: de kaarten zijn verre van geschud.

Let the games begin!

 

Stan Bartholomeeussen neemt ontslag als gemeenteraadslid

Het nieuws bereikte ons als een kleine donderslag bij een heldere nazomerhemel: Stan Bartholomeeussen, gemeenteraadslid voor Open VLD neemt dinsdag aanstaande ontslag op de gemeenteraad van september.

stan

Bartholomeeussen is sinds begin jaren 80 actief in de Zoerselse politiek. Van 1983 tot 2000 was hij schepen met zeer uiteenlopende bevoegdheden en tussen 88 en 94 was hij burgervader van Zoersel, tot Katrien Schryvers (CD&V) de fakkel van hem over nam.

In die tijd maakte Bartholomeeussen deel uit van DDV, De DorpsVernieuwing, een partij die voor het laatst opkwam in 1994. In 2000 nam Bartholomeeussen niet meer deel aan de lokale verkiezingen.

Iedereen ging ervan uit dat de periode Stan er definitief op zat, tot in de aanloop van de verkiezingen van 2006 de foto van Stan plots op de voorpagina van een verkiezingskrantje van VLD verscheen. Stan wilde er opnieuw voor gaan en werd in één klap de liberale lijsttrekker. Katrien Schryvers had er ineens een uitdager van formaat bij.

Ondanks de bekendheid van Stan bleef VLD status quo in aantal zetels. Bartholomeeussen werd fractieleider van de tweede grootste oppositiepartij (Vlaams Belang had toentertijd 7 zetels, VLD 6).

Ook al had Bartholomeeussen liever op de meerderheidsbanken gezeten, het oppositieleider zijn, ging hem steeds goed af. Dankzij zijn jarenlange ervaring als bestuurder wist hij feilloos de pijnpunten in de budgettaire situatie van de gemeente op de gemeenteraad te brengen, al ging zijn interesse ook uit naar het Zoerselse verenigingsleven, cultuur en ontwikkelingssamenwerking.

Bartholomeeussen is een van de weinige oppositieraadsleden die de regels van de retorica onder de knie heeft. Zonder vooraf volledig uitgeschreven tussenkomst weet hij tot de essentie van de zaak te komen, argumenten neer te leggen die stuk voor stuk een repliek vanuit de meerderheid verdienen en als de bevoegde schepen er even geen zin in heeft dan weet Bartholomeeussen steeds de schepen of burgemeester te prikken met een spitante opmerking, zodat die wel moet reageren.

De meest legendarische verbale veldslagen voerde Bartholomeeussen met schepen van financiën Bart Sebreghts (CD&V). Het ging vaak hard tegen onzacht, maar er was respect.

Met Bartholomeeussen verliest de gemeente Zoersel een politieke topper en de meerderheid een strijdvaardige challenger. Stan werd over de grenzen van meerderheid en oppositie gewaardeerd omwille van zijn tussenkomsten, dat bleek nog in de ‘Ten huize van’-reeks op DeZoerselaar begin dit jaar.

Ook voor Open VLD is het vertrek van Stan een serieuze aderlating qua ervaring.

Anderzijds zou het vertrek van Bartholomeeussen de politieke kaarten bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wel eens grondig door elkaar kunnen schudden en de liberalen in de meerderheid kunnen brengen.

Net voor de vorige lokale stembusslag stichtte oud-Open VLD’er Jos Vekemans een eigen lokale partij H-Eerlijk Zoersel na onenigheid binnen Open VLD. Vekemans en Bartholomeeussen waren de jaren voordien water en vuur. Nu een van de antagonisten de lokale politieke arena verlaat, staat nog maar weinig een hereniging van beide kampen in de weg.
Een versterkt liberaal kamp zonder Bartholomeeussen zou ook voor CD&V wel eens de gedroomde coalitiepartner kunnen zijn, tenminste als de kiezer de partijen voldoende stemmen geeft. Dat het niet boterde tussen Katrien Schryvers en Stan Bartholomeeussen is geen geheim en de huidige coalitie met N-VA is voor CD&V niet echt een match made in heaven. 

Waarom Stan ontslag neemt uit de gemeenteraad is nog niet bekend. Mogelijk wil hij zich meer toeleggen op zijn andere activiteiten, zoals zijn voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Plan België.

Bartholomeeussen wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Caroline Jansen.

Groen haalt slag binnen met aanpassing wegtracé nieuwe school

overleg

Met de bouw van de nieuwe school wordt een nieuw wegtracé voorzien achter de school tussen Halle-Velden en de Halmolenweg. Op de gemeenteraad staat de goedkeuring van het wegtracé geagendeerd.

Op het voorstel om eenrichtingsverkeer te voorzien rondom de school, zoals voorgesteld door verschillende burgers wordt niet ingegaan. De schoolomgeving wordt daarentegen een permanente zone 30.

Het bestuur gaat wel in op de vraag tot verbreding van het voetpad en fietspad in de Halmolenweg tot 2,5 meter.

Marc de Cordt van Groen vraagt zich af waarom deze logica niet wordt doorgetrokken naar de verbindingsweg waar volgens De Cordt heel wat drukte zal zijn bij het begin en het einde van de schooldag.

Volgens Liesbeth Verstreken is het voorstel van de ontwerper doordacht en is de keuze door het college gemaakt. De Cordt blijft echter hameren op het gebrek aan logica dat de zwakke weggebruikers ineens van een 2,5 meter breed pad teruggebracht worden naar 1,5 meter. Wanneer ook de andere oppositiepartijen zich aansluiten bij de groene fractieleider, begint de burgemeester te twijfelen. De CD&V-fractie geeft niet thuis wanneer Liesbeth oogcontact zoekt met de coalitiepartner.

Volgens Verstreken is een aanpassing van het tracé niet mogelijk omwille van de beslissing van het college. Stan Bartholomeeussen (Open VLD) zegt dat dit perfect op te lossen valt door eerst een amendement goed te keuren tot verbreding naar 2,5 meter en daarna het agendapunt samen met het amendement goed te keuren.

Voorzitter Decock besluit na overleg met de burgemeester de zitting te verdagen.

Na een kwartier overleg binnen de meerderheid komt Verstreken terug met de boodschap om het tracé alsnog te verbreden naar 2,5 meter. Groen haalt dus zijn slag thuis.

Op de verdere vragen van Groen naar verkeersdoorstroming in Halle-Velden en Halmolenweg blijft Verstreken op de vlakte. Er is duidelijk nog geen kogel door de kerk op dat vlak. Wordt de Kerkhofweg ter hoogte van de Halle-Velden afgesloten met paaltjes? Komt er eenrichtingsverkeer?

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Heraanleg van het grasplein in het park voorlopig niet voorzien

park

Walter Van Hofstraeten (Open VLD) vraagt zich af waarom er in de budgetherziening geen budget voorzien is voor de heraanleg van het grasveld in het park. Door de fouten die er gemaakt werden in de aanleg van het grasplein, de aanhoudende regen en de voetbalfestiviteiten is het plein immers verworden tot een modderzee. Hij vraagt zich ook af of de drainage niet aangepakt kan worden.

Schepen Danny Van de Velde (N-VA), die door collega Bart Sebreghts (CD&V) redelijk cynisch wordt ingeleid als de ‘grasexpert’, geeft aan dat er budget voorzien was voor het parkbeheersplan en dat er mogelijk hier budget in gevonden zal worden. De heraanleg staat echter nog niet vast volgens de schepen, ook al stelt Van de Velde ook vast dat er ‘hier en daar plassen staan omwille van putten op het terrein’. Of het plein opnieuw aangelegd moet worden, zal de komende weken moeten blijken. Indien het plein heraangelegd moet worden, zal dit, in tegenstelling tot vorig jaar, gebeuren in augustus of september, volgens de schepen.

Van de Velde fietst hiermee wel heel gemakkelijk rond de hete brij. Uiteraard kan de lokale vertegenwoordiger niets doen aan de zwembaden regen die de voorbije weken zijn neergevallen, maar in de aanleg draagt de schepen wel een belangrijke verantwoordelijkheid.

Verschillende gemeenteraadsleden hebben ons reeds maanden geleden verteld dat de heraanleg van het grasplein door de eigen diensten een initiatief was van Van de Velde zonder grondig overleg hierover binnen de coalitie. Toen bleek dat deze werken een maat te groot waren, werd een aannemer aangesteld om de werken in goede banen te leiden. Bij de afgraving en heraanleg van de grond voor het kasteel werd ook het slib uit grachten, bladeren en een deel van het kerkhof dat eerder was afgegraven gestort en overdekt met een laag aarde. Burgers die toentertijd in het park passeerden, zagen dit gebeuren en namen contact op met de gemeente omdat men aan het ‘sluikstorten’ was. Uiteindelijk moest de grond gefilterd worden.

Ondertussen was de tijd verder blijven tikken en kon pas medio november het grasveld ingezaaid worden, zo’n 2 maanden later dan gebruikelijk. Mede hierdoor kon het gras niet aansterken en geen mooi groen vast deken vormen.

De voetbalgekte vindt op dit moment plaats op een zompige weide die op sommige plaatsen meer weg heeft van een uit haar oevers getreden rivier dan van een grasveld, en dat ondanks het vele pompen. Reeds van op afstand valt de stank op het grasveld op en als je dichterbij komt zie je dat er op delen van het terrein geen grassprietje meer te herkennen valt, zelfs niet door een overenthousiaste bioloog.

Vorige week nog viel het laatste N-VA-krantje in de bus waarin de schepen aangeeft dat het grasplein de tijd zal krijgen om tot rust te komen. We raden de schepen aan om nog eens ter plekke te gaan, niet langer het hoofd in de grond (de modder) te steken en zijn verantwoordelijkheid te nemen om deze situatie structureel op te lossen.

De nieuwe school in Halle is de eerste van 6 werven

Het schooljaar loopt op z’n einde, net als de dagen van de bestaande schoolgebouwen gelegen op de site Halle-Velden.

In mei organiseerde de gemeente een infovergadering voor de bevolking. Aan de stoelen die vooraf werden geplaatst te zien, verwachtte het bestuur geen grote opkomst. De Hallenaren bleken echter enorm geïnteresseerd om te vernemen wat er in hun dorp zou gebeuren, en dus werden er voortdurend extra stoelen bijgeplaatst. De bouw van de nieuwe school is immers maar één project. De herbestemming van de site Lindedreef en de villa Markey (die de gemeente via een erfenis had bekomen) behoren net als de site kerk (met de pastorij) en de herinrichting van het plein tot PPS Halle.

De toelichting door de gemeente ging op de infovergadering uitsluitend over de bouw van de nieuwe school en de praktische consequenties voor het komende schooljaar.

Tot 17 juni kreeg de bevolking de mogelijkheid om bezwaren in te dienen en voorstellen in te dienen bij deze eerste werf.

Schepen Bart Sebreghts (CD&V) licht toe dat de gemeente zich alleen nog maar geëngageerd heeft voor de eerste werf, namelijk de werf gelegen op de site Halle-Velden, en nog niet voor de andere sites, ook al heeft Van Roey hiervoor reeds plannen ingediend.

Stan Bartholomeeussen (Open VLD) komt tussen met de boodschap dat van de 6 werven die in PPS Zoersel waren voorzien nog maar één werf werd gerealiseerd, nl. de nieuwe bibliotheek. De 5 andere moeten nog gerealiseerd worden terwijl de werkgroep, waar Bartholomeeussen deel van uitmaakt,  nog geen enkele keer is samengekomen. In PPS Halle zijn er opnieuw 6 werven waarvan er nu weer één gerealiseerd zal worden. Over de anderen blijven we in het ongewisse volgens het liberale kopstuk dat zich afvraagt hoe er prioriteit gegeven zal worden binnen de resterende 10 werven.

Bartholomeeussen stelt zich ook de vraag of er al iets beslist is over het voorstel dat werd ingediend op 21 mei voor de herindeling van het hoofdgebouw van de school. De herindeling houdt in dat een grote polyvalente ruimte van 360 m² gecreëerd zou worden binnen het schoolgebouw door de refter van 200 m² en 160 m² te integreren in het verlengde van de luifel. Omdat de nieuwe cafetaria van de sporthal zich op de eerste verdieping bevindt, zou er bij de schakeling van de cafetaria van de school aan de polyvalente ruimte een ruimte gecreëerd worden voor toekomstige grote activiteiten op de school zoals een grootouderfeest, een schoolfeest, de quiz, enz. Met deze herindeling zou ook het concept ‘open school’ gerealiseerd worden, zodat ook verenigingen en particulieren er gebruik van kunnen maken.

Stan Meeussen (Vlaams Belang) sluit zich aan bij deze laatste vraag en herhaalt zijn vraag naar onderkeldering van het gebouw en stelt ook voor om de oude turnzaal op het dorpsplein te slopen in functie van een betere verkeersdoorstroming.

Bart Sebreghts geeft aan dat hij zich geen zorgen maakt over de realisatie van een heel aantal werven. De sites Blokskens en Lindedreef zijn volgens Sebreghts inkomstenposten en zijn dus budgettair voor de gemeente geen probleem. Over de site van het dorpsplein is er volgens schepen Sebreghts nog niets definitief beslist en zou het dus nog steeds kunnen dat de oude turnzaal afgebroken zal worden.

Liesbeth Verstreken (N-VA) geeft aan dat er een negatief advies op het ingediende voorstel is gekomen van de schooldirectie en de architect. Volgens de ontwerpers is er geen nood aan een schakeling van de twee ruimten omdat ze via een deur met elkaar in verbinding staan. Volgens de directie was de centrale positie van de leraarskamer expliciet gevraagd door de school en wilde men de twee polyvalente klassen niet splitsen. De plannen blijven dus jammer genoeg zoals initieel voorzien.