Groen haalt slag binnen met aanpassing wegtracé nieuwe school

overleg

Met de bouw van de nieuwe school wordt een nieuw wegtracé voorzien achter de school tussen Halle-Velden en de Halmolenweg. Op de gemeenteraad staat de goedkeuring van het wegtracé geagendeerd.

Op het voorstel om eenrichtingsverkeer te voorzien rondom de school, zoals voorgesteld door verschillende burgers wordt niet ingegaan. De schoolomgeving wordt daarentegen een permanente zone 30.

Het bestuur gaat wel in op de vraag tot verbreding van het voetpad en fietspad in de Halmolenweg tot 2,5 meter.

Marc de Cordt van Groen vraagt zich af waarom deze logica niet wordt doorgetrokken naar de verbindingsweg waar volgens De Cordt heel wat drukte zal zijn bij het begin en het einde van de schooldag.

Volgens Liesbeth Verstreken is het voorstel van de ontwerper doordacht en is de keuze door het college gemaakt. De Cordt blijft echter hameren op het gebrek aan logica dat de zwakke weggebruikers ineens van een 2,5 meter breed pad teruggebracht worden naar 1,5 meter. Wanneer ook de andere oppositiepartijen zich aansluiten bij de groene fractieleider, begint de burgemeester te twijfelen. De CD&V-fractie geeft niet thuis wanneer Liesbeth oogcontact zoekt met de coalitiepartner.

Volgens Verstreken is een aanpassing van het tracé niet mogelijk omwille van de beslissing van het college. Stan Bartholomeeussen (Open VLD) zegt dat dit perfect op te lossen valt door eerst een amendement goed te keuren tot verbreding naar 2,5 meter en daarna het agendapunt samen met het amendement goed te keuren.

Voorzitter Decock besluit na overleg met de burgemeester de zitting te verdagen.

Na een kwartier overleg binnen de meerderheid komt Verstreken terug met de boodschap om het tracé alsnog te verbreden naar 2,5 meter. Groen haalt dus zijn slag thuis.

Op de verdere vragen van Groen naar verkeersdoorstroming in Halle-Velden en Halmolenweg blijft Verstreken op de vlakte. Er is duidelijk nog geen kogel door de kerk op dat vlak. Wordt de Kerkhofweg ter hoogte van de Halle-Velden afgesloten met paaltjes? Komt er eenrichtingsverkeer?

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Heraanleg van het grasplein in het park voorlopig niet voorzien

park

Walter Van Hofstraeten (Open VLD) vraagt zich af waarom er in de budgetherziening geen budget voorzien is voor de heraanleg van het grasveld in het park. Door de fouten die er gemaakt werden in de aanleg van het grasplein, de aanhoudende regen en de voetbalfestiviteiten is het plein immers verworden tot een modderzee. Hij vraagt zich ook af of de drainage niet aangepakt kan worden.

Schepen Danny Van de Velde (N-VA), die door collega Bart Sebreghts (CD&V) redelijk cynisch wordt ingeleid als de ‘grasexpert’, geeft aan dat er budget voorzien was voor het parkbeheersplan en dat er mogelijk hier budget in gevonden zal worden. De heraanleg staat echter nog niet vast volgens de schepen, ook al stelt Van de Velde ook vast dat er ‘hier en daar plassen staan omwille van putten op het terrein’. Of het plein opnieuw aangelegd moet worden, zal de komende weken moeten blijken. Indien het plein heraangelegd moet worden, zal dit, in tegenstelling tot vorig jaar, gebeuren in augustus of september, volgens de schepen.

Van de Velde fietst hiermee wel heel gemakkelijk rond de hete brij. Uiteraard kan de lokale vertegenwoordiger niets doen aan de zwembaden regen die de voorbije weken zijn neergevallen, maar in de aanleg draagt de schepen wel een belangrijke verantwoordelijkheid.

Verschillende gemeenteraadsleden hebben ons reeds maanden geleden verteld dat de heraanleg van het grasplein door de eigen diensten een initiatief was van Van de Velde zonder grondig overleg hierover binnen de coalitie. Toen bleek dat deze werken een maat te groot waren, werd een aannemer aangesteld om de werken in goede banen te leiden. Bij de afgraving en heraanleg van de grond voor het kasteel werd ook het slib uit grachten, bladeren en een deel van het kerkhof dat eerder was afgegraven gestort en overdekt met een laag aarde. Burgers die toentertijd in het park passeerden, zagen dit gebeuren en namen contact op met de gemeente omdat men aan het ‘sluikstorten’ was. Uiteindelijk moest de grond gefilterd worden.

Ondertussen was de tijd verder blijven tikken en kon pas medio november het grasveld ingezaaid worden, zo’n 2 maanden later dan gebruikelijk. Mede hierdoor kon het gras niet aansterken en geen mooi groen vast deken vormen.

De voetbalgekte vindt op dit moment plaats op een zompige weide die op sommige plaatsen meer weg heeft van een uit haar oevers getreden rivier dan van een grasveld, en dat ondanks het vele pompen. Reeds van op afstand valt de stank op het grasveld op en als je dichterbij komt zie je dat er op delen van het terrein geen grassprietje meer te herkennen valt, zelfs niet door een overenthousiaste bioloog.

Vorige week nog viel het laatste N-VA-krantje in de bus waarin de schepen aangeeft dat het grasplein de tijd zal krijgen om tot rust te komen. We raden de schepen aan om nog eens ter plekke te gaan, niet langer het hoofd in de grond (de modder) te steken en zijn verantwoordelijkheid te nemen om deze situatie structureel op te lossen.

De nieuwe school in Halle is de eerste van 6 werven

Het schooljaar loopt op z’n einde, net als de dagen van de bestaande schoolgebouwen gelegen op de site Halle-Velden.

In mei organiseerde de gemeente een infovergadering voor de bevolking. Aan de stoelen die vooraf werden geplaatst te zien, verwachtte het bestuur geen grote opkomst. De Hallenaren bleken echter enorm geïnteresseerd om te vernemen wat er in hun dorp zou gebeuren, en dus werden er voortdurend extra stoelen bijgeplaatst. De bouw van de nieuwe school is immers maar één project. De herbestemming van de site Lindedreef en de villa Markey (die de gemeente via een erfenis had bekomen) behoren net als de site kerk (met de pastorij) en de herinrichting van het plein tot PPS Halle.

De toelichting door de gemeente ging op de infovergadering uitsluitend over de bouw van de nieuwe school en de praktische consequenties voor het komende schooljaar.

Tot 17 juni kreeg de bevolking de mogelijkheid om bezwaren in te dienen en voorstellen in te dienen bij deze eerste werf.

Schepen Bart Sebreghts (CD&V) licht toe dat de gemeente zich alleen nog maar geëngageerd heeft voor de eerste werf, namelijk de werf gelegen op de site Halle-Velden, en nog niet voor de andere sites, ook al heeft Van Roey hiervoor reeds plannen ingediend.

Stan Bartholomeeussen (Open VLD) komt tussen met de boodschap dat van de 6 werven die in PPS Zoersel waren voorzien nog maar één werf werd gerealiseerd, nl. de nieuwe bibliotheek. De 5 andere moeten nog gerealiseerd worden terwijl de werkgroep, waar Bartholomeeussen deel van uitmaakt,  nog geen enkele keer is samengekomen. In PPS Halle zijn er opnieuw 6 werven waarvan er nu weer één gerealiseerd zal worden. Over de anderen blijven we in het ongewisse volgens het liberale kopstuk dat zich afvraagt hoe er prioriteit gegeven zal worden binnen de resterende 10 werven.

Bartholomeeussen stelt zich ook de vraag of er al iets beslist is over het voorstel dat werd ingediend op 21 mei voor de herindeling van het hoofdgebouw van de school. De herindeling houdt in dat een grote polyvalente ruimte van 360 m² gecreëerd zou worden binnen het schoolgebouw door de refter van 200 m² en 160 m² te integreren in het verlengde van de luifel. Omdat de nieuwe cafetaria van de sporthal zich op de eerste verdieping bevindt, zou er bij de schakeling van de cafetaria van de school aan de polyvalente ruimte een ruimte gecreëerd worden voor toekomstige grote activiteiten op de school zoals een grootouderfeest, een schoolfeest, de quiz, enz. Met deze herindeling zou ook het concept ‘open school’ gerealiseerd worden, zodat ook verenigingen en particulieren er gebruik van kunnen maken.

Stan Meeussen (Vlaams Belang) sluit zich aan bij deze laatste vraag en herhaalt zijn vraag naar onderkeldering van het gebouw en stelt ook voor om de oude turnzaal op het dorpsplein te slopen in functie van een betere verkeersdoorstroming.

Bart Sebreghts geeft aan dat hij zich geen zorgen maakt over de realisatie van een heel aantal werven. De sites Blokskens en Lindedreef zijn volgens Sebreghts inkomstenposten en zijn dus budgettair voor de gemeente geen probleem. Over de site van het dorpsplein is er volgens schepen Sebreghts nog niets definitief beslist en zou het dus nog steeds kunnen dat de oude turnzaal afgebroken zal worden.

Liesbeth Verstreken (N-VA) geeft aan dat er een negatief advies op het ingediende voorstel is gekomen van de schooldirectie en de architect. Volgens de ontwerpers is er geen nood aan een schakeling van de twee ruimten omdat ze via een deur met elkaar in verbinding staan. Volgens de directie was de centrale positie van de leraarskamer expliciet gevraagd door de school en wilde men de twee polyvalente klassen niet splitsen. De plannen blijven dus jammer genoeg zoals initieel voorzien.